Thứ Sáu, 25/09/2020 17:17 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ Năm, 16/01/2020 08:33 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Mới đây, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Việc ban hành kế hoạch này, nhằm để tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị cốt lỗi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động, nhất là việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong năm 2020 của đơn vị để chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020; đồng thời gắn nội dung học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…


Kế hoạch bao gồm những nội dung trọng tâm sau:


1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong năm 2020 nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng. Trong quá trình học tập, cùng với nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.


2. Các cấp ủy lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngay 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; Quy định số 4511-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC- TTr ngày 31/3/2014 của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành KSND và Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tinh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


3. Các chi bộ, đảng viên VKSND hai cấp phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Nội dung kế hoạch, đăng ký, làm theo phải là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2020.Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên của chi bộ; chú trọng thảo luận, trao đổi về các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu.


Từng đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; đồng thời coi việc đăng ký học tập và kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.


4. Cấp ủy đảng chỉ đạo tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2020 của đất nước, của tỉnh, của Ngành KSND, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo Bác Hồ, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh về nội dung chuyên đề năm 2020; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác.


5. Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên.


Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21/9/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận kiểm tra tại VKS huyện Tuy An.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy An.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 22/9/2020:

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/9/2020:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 24/9/2020: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát công tác tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

15h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đ/c Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 25/9/2020:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 15 và Văn phòng đi công tác huyện Sơn Hòa.

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tỉnh Phú Yên.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Phân trại Bình Sơn thuộc Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp nữ công quý 3/2020.

 

Thứ 7, 26/9/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/9/2020:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
14
Hôm nay
860
Tháng hiện tại
37866
Tổng lượt truy cập
4928066
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.