Thứ Hai, 21/10/2019 09:55 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019
Thứ Hai, 11/03/2019 16:23 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Chiều 08/3/2019, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.Đ/c Hồ Minh Tâm, Ủy viên BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đến dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng; Hồ Minh Tâm, Ủy viên BCS đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên, Ủy viên BCS đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng và Huỳnh Ngọc Thanh, Ủy viên BCS đảng, Phó Viện trưởng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ và  toàn thể đảng viên Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, theo đó: Năm 2018, Đảng ủy VKSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng... Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các bộ luật, luật mới liên quan đến tư pháp; các nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, VII, VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII… Xác định việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ then chốt để xây dựng đơn vị, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể; từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của chi bộ, Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.

Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân; phương châm của Tỉnh ủy Phú Yên về “thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”…

Đến nay, không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Hình ảnh Hội nghịChỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐUK ngày 24/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối. Qua đó, giúp chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo VKSND tỉnh, các chi bộ và cán bộ,đảng viên tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao; Nghị quyết Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Chủ động xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Phú Yên theo hướng tinh giản đầu mối, tinh gọn đơn vị cấp phòng theo Nghị quyết Trung ương VI, khóa XII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Kết quả, năm 2018, VKSND tỉnh Phú Yên đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; không có trường hợp đình chỉ bị can vì hành vi không cấu thành tội phạm và không có trường hợp VKSD truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội… VKSND tỉnh Phú Yên vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 theo đúng Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 09/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Kế hoạch số 55-KH/ĐUK ngày 19/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan. Kết quả năm 2018,  Đảng ủy VKSND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 02 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho Đảng bộ VKSND tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018; tặng Giấy khen 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền từ 2014-2018. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Minh Tâm, Ủy viên BCS đảng, Bí thư Đảng uỷ đề nghị năm 2019, Đảng ủy VKSND tỉnh và các chi bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tỉnh Phú Yên trong năm 2019.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh, các chi bộ trong sạch vững mạnh về tổ chức, chính trị, tư tưởng. 

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong năm 2019“ Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019); 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2019); hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của VKSND tối cao, phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” của Tỉnh ủy Phú Yên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

GIANG HÀ - THANH VƯƠNG

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21-10-2019:

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện  về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

16h00:

- Đ/c Viện trưởng dự nghe Đoàn kiểm tra VKSND cấp cao 2 kết luận kiểm tra tại VKSND TP Tuy Hòa.

 

Thứ 3, 22-10-2019:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Họp toàn thể đảng viên nghe phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp ủy cấp trên.

16h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự nghe Đoàn kiểm tra VKSND cấp cao 2 kết luận kiểm tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

 

Thứ 4, 23-10-2019:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra thanh tra hành chính tại VKSND huyện Phú Hòa.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 11 báo cáo công tác.

16h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự nghe Đoàn kiểm tra VKSND cấp cao 2 kết luận kiểm tra tại VKSND huyện Đông Hòa.

 

Thứ 5, 24-10-2019: 

08h00:

- Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019.

- Đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 3 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

16h00:

- Đ/c Liên - PVT dự nghe Đoàn kiểm tra VKSND cấp cao 2 kết luận kiểm tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 6, 25-10-2019:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Thanh tra báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện họp với đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra của VKSND cấp cao 2.

16h00:

- Đ/c Liên - PVT dự nghe Đoàn kiểm tra VKSND cấp cao 2 kết luận kiểm tra tại VKSND huyện Đồng Xuân.

 

Thứ 7, 26-10-2019: 

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27-10-2019:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
106
Hôm nay
1064
Tháng hiện tại
50651
Tổng lượt truy cập
4155077
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.