ࡱ> )` bjbj $ shhh r ~~~Df|rr:\\\$h,h ~\^\\\~~RKKK\b/~~K\KK:O,~~7Pf ?H C>/#P \$k0-P J7P~7PH K\\\K\\\\\\\$~~~~~~ B THNG TIN V TRUYN THNG S: 03 /2014/TT-BTTTT CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 11 thng 3 nm 2014 THNG T Quy nh Chun k nng s dng cng ngh thng tin Cn c Lut Cng ngh thng tin ngy 29 thng 6 nm 2006; Cn c Ngh nh s 132/2013/N-CP ngy 16 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Thng tin v Truyn thng; Xt ngh ca V trng V Cng ngh thng tin, B# tr ng B# Thng tin v Truyn thng ban hnh Thng t Quy nh Chu n k nng s dng cng ngh thng tin. iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. Thng t ny quy nh Chun k nng s dng cng ngh thng tin (CNTT), bao gm: a) Chun k nng s dng CNTT c bn; b) Chun k nng s dng CNTT nng cao. 2. Thng t ny p dng i vi c quan, t chc, c nhn tham gia trc tip hoc c lin quan n hot ng nh gi k nng s dng CNTT. iu 2. Quy nh Chun k nng s dng CNTT 1. Chun k nng s dng CNTT c bn gm 06 m un sau: a) M un k nng 01 (M IU01): Hiu bit v CNTT c bn (Bng 01, Ph lc s 01). b) M un k nng 02 (M IU02): S dng my tnh c bn (Bng 02, Ph lc s 01). c) M un k nng 03 (M IU03): X l vn bn c bn (Bng 03, Ph lc s 01). d) M un k nng 04 (M IU04): S dng bng tnh c bn (Bng 04, Ph lc s 01). ) M un k nng 05 (M IU05): S dng trnh chiu c bn (Bng 05, Ph lc s 01). e) M un k nng 06 (M IU06): S dng Internet c bn (Bng 06, Ph lc s 01). 2. Chun k nng s dng CNTT nng cao gm 09 m un sau: a) M un k nng 07 (M IU07): X l vn bn nng cao (Bng 01, Ph lc s 02). b) M un k nng 08 (M IU08): S dng bng tnh nng cao (Bng 02, Ph lc s 02). c) M un k nng 09 (M IU09): S dng trnh chiu nng cao (Bng 03, Ph lc s 02). d) M un k nng 10 (M IU10): S dng h qun tr c s d liu (Bng 04, Ph lc s 02). ) M un k nng 11 (M IU11): Thit k ha hai chiu (Bng 05, Ph lc s 02). e) M un k nng 12 (M IU12): Bin tp nh (Bng 06, Ph lc s 02). g) M un k nng 13 (M IU13): Bin tp trang thng tin in t (Bng 07, Ph lc s 02). h) M un k nng 14 (M IU14): An ton, bo mt thng tin (Bng 08, Ph lc s 02). i) M un k nng 15 (M IU15): S dng phn mm k hoch d n (Bng 09, Ph lc s 02). 3. C nhn t Chun k nng s dng CNTT c bn phi p ng yu cu ca tt c cc m un quy nh ti Khon 1 iu ny. C nhn t Chun k nng s dng CNTT nng cao phi t Chun k nng s dng CNTT c bn, ng thi p ng yu cu ca ti thiu 03 m un trong s cc m un quy nh ti Khon 2 iu ny. iu 3. Hiu lc thi hnh Thng t ny c hiu lc k t ngy 28 thng 4 nm 2014. iu 4. T chc thc hin 1. Chnh vn phng, V trng V Cng ngh thng tin, Th trng cc c quan, n v thuc B Thng tin v Truyn thng, Gim c S Thng tin v Truyn thng cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v cc c quan, t chc, c nhn c lin quan chu trch nhim thi hnh Thng t ny. 2. Trong qu trnh thc hin, c pht sinh vng mc, c quan, t chc,c nhn phn nh v B Thng tin v Truyn thng (V Cng ngh thng tin) kp thi gii quyt./. Ni nhn: - Th tng Chnh ph, cc PTTgCP; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Tng B th; - Vn phng Quc hi; - Vn phng Ch tch nc; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - To n nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - Kho bc Nh nc; - C quan TW ca cc on th; - UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - n v chuyn trch CNTT cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - S TT&TT cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - Cng bo, Cng Thng tin in t Chnh ph; - y ban Quc gia v ng dng cng ngh thng tin; - Ban Ch o CNTT c quan ng; - Cc Kim tra VBQPPL (B T php); - B TT&TT: B trng v cc Th trng, cc c quan, n v thuc B, cng thng tin in t ca B; - Lu: VT, CNTT (5). B TRNG Nguyn Bc Son PH LC S 01 CHUN K NNG S DNG CNG NGH THNG TIN C BN (Ban hnh km theo Thng t s /2014/TT-BTTTT ngy 11/3/2014 ca B trng B Thng tin v Truyn thng) BNG 01 M UN 01: HIU BIT V CNTT C BN (M IU01) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU01.1Kin thc c bn v my tnh v mng my tnhIU01.1.1Phn cng: My vi tnh v thit b cm tay thng minh; cc thnh phn phn cng; thit b trung tm; thit b nhp, xut, lu tr; cngIU01.1.1.1Hiu khi nim my vi tnh, my tnh c nhn. Phn bit my bn, my xch tay, my tnh bng. IU01.1.1.2Hiu khi nim thit b di ng cm tay nh in thoi di ng, in thoi thng minh (smartphone), my tnh bng (tablet) v cng dng ca chng.IU01.1.1.3Hiu thut ng phn cng my tnh. Phn bit thit b trung tm v thit b ngoi vi. Bit cc thit b ngoi vi chnh: Thit b lu tr, thit b xut/nhp, thit b mng v truyn thng. Bit cc thit b ngoi vi c ni vi thit b trung tm qua cc cng.IU01.1.1.4Bit cc thnh phn c bn ca my tnh in t: B x l trung tm (CPU), b nh trong. Bit cc n v o tc ca b x l trung tm. Phn bit b nh ng (RAM) v b nh ch c (ROM). Bit cc n v o dung lng b nh trong nh KB, MB, GB. Bit n v o tc truy cp ca b nh trong nh Hz, MHz, GHz.IU01.1.1.5Bit cc loi phng tin lu tr chnh: )a cng trong, )a cng ngoi, cc loi )a quang (CD, DVD), th nh, nh di ng. Bit cc n v o dung lng lu tr nh bit, byte, KB, MB, GB, TB. Bit cc n v o tc quay ca ca cng (rpm - rounds per minute) v o tc ghi/c ca phng tin lu tr (bps - bits per second). Bit khi nim lu tr trn mng, lu tr tp tin trc tuyn. M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU01.1.1.6Bit cc thit b nhp thng dng v cch ni chng vo my tnh: Bn phm, chut, bi ln (trackball), bng chm (touchpad), bt chm (stylus), mn hnh cm ng, cn iu khin (joystick), my ghi hnh trc tip (webcam), my nh k thut s, mi-cr (micro), my qut nh (scanner).IU01.1.1.7Bit mt s thit b xut thng dng v cch ni chng vo my tnh: Mn hnh, mn hnh cm ng, my in, loa, tai nghe.IU01.1.1.8Bit cc cng thng dng: Cng ni tip, cng song song, cng ni tip vn nng (USB), cng mng.IU01.1.2Phn mm: Phn loi phn mm; lp trnh; phn mm thng mi v phn mm ngun m IU01.1.2.1Hiu khi nim phn mm v vai tr ca phn mm. Phn bit hai loi phn mm chnh: phn mm h thng (V d: h iu hnh) v phn mm ng dng.IU01.1.2.2Hiu chc nng ca h iu hnh, bit tn ca mt s h iu hnh thng dng (v d: Ubuntu, Linux, Windows, Mac OS).IU01.1.2.3Bit chc nng ca mt s phn mm ng dng thng dng: X l vn bn, bng tnh, h qun tr c s d liu, trnh chiu, th in t, trnh duyt web, bin tp nh, tr chi my tnh v mt s phn mm khc. IU01.1.2.4Hiu khi qut cch thc v qu trnh to ra phn mm.IU01.1.2.5Bit khi nim phn mm ngun m, phn bit c phn mm thng mi v phn mm ngun m. Bit tn v chc nng ca mt s phn mm ngun m thng dng x l vn bn, bng tnh, trnh chiu, th in t, trnh duyt web, bin tp nh.IU01.1.3Hiu nng my tnhIU01.1.3.1Bit khi nim hiu nng ca my tnh: tc b x l trung tm ( v d: MHz, GHz), dung lng RAM, tc  cng, vai tr ca b x l ha. IU01.1.3.2Hiu nh hng ca vic chy nhiu ng dng ng thi n hiu nng ca my v tc dng ca gii php ng bt cc ng dng .IU01.1.4Mng my tnh v truyn thngIU01.1.4.1Hiu khi nim mng my tnh, vai tr ca cc mng my tnh. Phn bit mng cc b (LAN), mng din rng (WAN). Hiu khi nim v vai tr ca my khch/my ch.IU01.1.4.2Hiu khi nim truyn d liu trn mng, tc truyn v cc s o (v d: bps, kbps, Mbps, Gbps).IU01.1.4.3Hiu khi nim phng tin truyn thng (media) v khi nim bng thng (bandwidth). Phn bit cc phng tin truyn dn: c dy (v d: cp in thoi, cp ng trc, cp quang), khng dy (v d: sng v tuyn).IU01.1.4.4Hiu khi nim mng Internet, intranet, extranet.IU01.1.4.5Hiu khi nim ti cc ni dung t mng xung (download) v ti cc ni dung ln mng (upload).IU01.1.4.6Bit phn bit gia dch v kt ni Internet (v d: Dial-up, ADSL, FTTH) v phng thc kt ni Internet (v d: bng ng dy thoi, in thoi di ng, cp, khng dy, v tinh).IU01.2Cc ng dng ca cng ngh thng tin truyn thng (CNTT-TT)IU01.2.1Mt s ng dng cng v ng dng trong kinh doanhIU01.2.1.1Hiu cc dch v Internet khc nhau dnh cho ngi dng: Thng mi in t (e-commerce), ngn hng in t (e-banking), chnh ph in t (e-government).IU01.2.1.2Bit khi nim hc tp trc tuyn (e-learning), o to trc tuyn, o to t xa, lm vic t xa (teleworking), hi ngh trc tuyn (teleconference), mt s u im v nhc im ca cc phng thc ny.IU01.2.2Mt s ng dng ph bin lin lc, truyn thngIU01.2.2.1Hiu thut ng th in t (e-mail) v cng dng ca n.IU01. 2.2.2Hiu v phn bit cc thut ng dch v tin nhn ngn (SMS) v nhn tin tc thi (IM). IU01. 2.2.3Hiu thut ng ni chuyn (m thoi) qua giao thc Internet (VoIP Voice over IP) v mt s ng dng ca n.IU01. 2.2.4Hiu cc thut ng mng x hi , din n, cng ng trc tuyn.IU01. 2.2.5Bit khi nim cng thng tin in t, trang tin in t. Hiu c cch phn loi trang tin in t (bo in t, trang tin in t tng hp, trang tin in t ni b, trang tin in t c nhn, trang tin in t ng dng chuyn ngnh). Hiu cc thut ng trang tin c nhn (weblog, blog), chia s ni dung trc tuyn. IU01.3An ton lao ng v bo v mi trng trong s dng CNTT-TTIU01.3.1An ton lao ngIU01.3.1.1Bit mt s loi bnh tt thng thng lin quan n vic s dng my tnh lu di nh bnh v mt, xng khp, tm thn v cch phng nga. Bit cc quy tc an ton khi s dng my tnh v cc thit b km theo.IU01.3.1.2Bit cch chn phng n chiu sng (v d: cng , hng chiu), chn kiu, kch thc bn gh v sp xp v tr bn gh, thit b ph hp vi bn thn. Bit cch chn t th lm vic ng, hiu tc dng ca vic tp th dc, gii lao, th gin khi lm vic lu vi my tnh.IU01.3.2Bo v mi trng IU01.3.2.1Hiu cng dng ca vic ti ch cc b phn ca my tnh, pin, hp mc in khi khng cn s dng.IU01.3.2.2Bit cch thit lp cc la chn tit kim nng lng cho my tnh: t ng tt mn hnh, t my tnh ch ng, t ng tt my.IU01.4Cc vn an ton thng tin c bn khi lm vic vi my tnhIU01.4.1Kim sot truy nhp, bo m an ton cho d liuIU01.4.1.1Hiu khi nim v vai tr ca tn ngi dng (user name), mt khu (password) khi truy nhp mng v Internet.IU01.4.1.2Bit cch s dng mt khu tt (khng chia s mt khu, thay i thng xuyn, chn mt khu c di thch hp, xen ln gia ch ci v s).IU01.4.1.3Bit cch phng khi giao dch trc tuyn: Khng l (che du) h s c nhn, hn ch gi thng tin c nhn, cnh gic vi ngi l, cnh gic vi th gi mo.IU01.4.1.4Bit khi nim v tc dng ca tng la (firewall).IU01.4.1.5Bit cch ngn chn trm cp d liu bng cch kha my tnh, kha phng tin lu tr khi ri ni lm vic. Hiu tm quan trng ca vic sao lu d liu d phng.IU01.4.2Phn mm c hi (malware)IU01.4.2.1Hiu, phn bit c cc thut ng phn mm c hi (malware) nh virus, worms, trojan, spyware, adware. Bit cch thc m c xm nhp, ly lan trong h thng my tnh.IU01.4.2.2Hiu cc cch phng, chng phn mm c hi v tm quan trng ca vic cp nht phn mm an ninh mng, phn mm dit virus thng xuyn.IU01.5Mt s vn c bn lin quan n php lut trong s dng CNTTIU01.5.1Bn quyn IU01.5.1.1Hiu thut ng bn quyn/quyn tc gi (copyright), s cn thit tn trng bn quyn. Bit mt s khi nim tng quan ca lut php Vit Nam v quc t lin quan n bn quyn phn mm, bn quyn ni dung v s hu tr tu.IU01.5.1.2Cch nhn din mt phn mm c bn quyn: m (ID) sn phm, ng k sn phm, giy php (license) s dng phn mm. IU01.5.1.3Hiu thut ng tha thun giy php cho ngi dng cui (end-user license agreement). Phn bit c phn mm dng chung (shareware), phn mm min ph (freeware), phn mm m ngun m (open source software).IU01.5.2Bo v d liuIU01.5.2.1Hiu cc khi nim, thut ng lin quan nh d liu, qun l d liu, bo v d liu.IU01.5.2.2Bit mt s quy nh c bn v lut php ca Vit Nam lin quan n quyn bo v d liu, trch nhim qun l, bo v d liu Vit Nam. BNG 02 M UN K NNG 02: S DNG MY TNH C BN (IU02) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU02.1Cc hiu bit c bn bt u lm vic vi my tnh IU02.1.1Trnh t v cc lu thc hin cng vic ng cch, an tonIU02.1.1.1Bit trnh t thng thng cc cng vic cn thc hin khi s dng my tnh: M my v ng nhp vo h thng, s dng cc cng c ca h iu hnh chun b mi trng lm vic, qun l d liu, chy cc phn mm ng dng cn thit, lu li hoc a cc kt qu cng vic ra ngoi, v kt thc lm vic, tt my.IU02.1.1.2Bit s cn thit phi thao tc ng cch trong cc trng hp m/tt my, m/tt h iu hnh, m/ng chng trnh ng dng, tt mt ng dng b treo (non-responding).IU02.1.1.3Bit mt s quy tc an ton c bn, ti thiu khi thao tc vi my mc, thit b: An ton in, an ton chy n, v cc lu an ton lao ng khc.IU02.1.2M my, ng nhp v s dng bn phm, chutIU02.1.2.1 Bit cc cch khi ng (m) my. Bit s dng tn ngi dng v mt khu ng nhp my tnh (ng nhp h thng) mt cch an ton. Bit cc cch khi ng li my. IU02.1.2.2Bit cc ch tt my tnh thng thng. Bit hu qu ca vic mt in khi ang lm vic hoc tt my t ngt.IU02.1.2.3Bit cch g bn phm ng cch. Bit cc phm chc nng v phm tt thng dng. Bit cch kch hot v tt bn phm o.IU02.1.2.4Bit chc nng v cch dng cc phm ca chut: phm tri, phm phi, phm (con ln) gia. Bit cch dng bng chm (touchpad).IU02.2 Lm vic vi H diu hnh IU02.2.1Mn hnh lm vicIU02.2.1.1Hiu vai tr ca mn hnh lm vic (desktop). Nhn bit c cc thnh phn u tin ca mn hnh lm vic nh biu tng (icon), thanh nhim v (taskbar), thanh cng c (toolbar). IU02.2.1.2 Bit cch thay i cu hnh mn hnh lm vic ca my tnh, cch la chn ngn ng ca bn phm (v d: ting Anh, ting Vit).IU02.2.1.3Bit cch thay i hnh nn, thay i giao din, ci t, g b mt phn mm ng dng.IU02.2.1.4 Bit cch xem thng tin h thng ca my tnh. Bit cch s dng chc nng tr gip c sn.IU02.2.2Biu tng v ca s IU02.2.2.1 Hiu khi nim biu tng (icon) v chc nng ca n. Nhn bit cc biu tng thng dng: tp, th mc, phn mm ng dng, my in, )a, thng rc, biu tng ng tt (shortcut). IU02.2.2.2Bit cch la chn v di chuyn biu tng. Bit cch dng biu tng m mt tp tin, mt th mc, mt phn mm ng dng. Bit cch xa v khi phc biu tng.IU02.2.2.3 Hiu khi nim ca s (window) v chc nng ca n. Nhn bit c cc thnh phn sau y ca mt ca s: thanh tiu , thanh chn chc nng (menu), thanh cng c (toolbar), thanh th hin trng thi (status bar), thanh cun mn hnh (scroll bar), v cng dng ca chng.IU02.2.2.4 Bit cch m mt ca s mi, kch hot mt ca s hin c. Bit cch thu hp, m rng, phc hi, thay i kch thc, di chuyn, ng mt ca s. Bit cch di chuyn t ca s ny sang ca s khc.IU02.3Qun l th mc v tp IU02.3.1Th mc v tpIU02.3.1.1 Hiu khi nim tp tin (file) v cng dng ca n. Cc c trng ca tp: tn, ni lu tr, kiu, kch thc. Bit s o kch thc tp nh Kb, Mb. Bit cc kiu tp thng dng: Tp dng cho vn bn, bng tnh, c s d liu, trnh chiu; cc tp .pdf, nh, m thanh, video; tp tin nn, tp tm thi, tp chng trnh.IU02.3.1.2 Hiu khi nim th mc (directory, folder). Bit v cu trc phn cp khi lu tr th mc v tp. Hiu khi nim ng dn (path) n th mc v tp, v khi nim ng tt (shortcut).IU02.3.1.3Bit v phn bit c cc thit b dng lu gi th mc v tp: )a cng, lu tr trn mng ( mng), USB, )a quang (CD, DVD). Bit tc dng ca vic sao lu tp thng xuyn ti mt thit b lu tr di ng. Hiu tc dng ca vic lu tr tp tin trc tuyn (online).IU02.3.2Qun l th mc v tp: xem thng tin, di chuyn n ni lu gi, to ng tt n ni lu gi th mc, tpIU02.3.2.1 Bit cch m ca s xem thng tin v cc c trng ca tp, th mc, )a nh tn, kch thc, v tr. Bit cch m rng, thu hp ca s hin th thng tin v )a, th mc. IU02.3.2.2 Bit cch sp xp tp tin theo trt t khi hin th: Theo tn, kiu, kch thc, ngy to/ngy sa i gn nht.IU02.3.2.3Bit cch chuyn ti (ni lu gi) mt th mc, mt tp tin c th. Bit cch to v xa mt biu tng ng tt n th mc v tp trn mn hnh lm vic.IU02.3.3Qun l th mc v tp: To, t tn, i tn tp v th mc, thay i trng thi v hin th thng tin v tpIU02.3.3.1 Bit cch to mt th mc v cc th mc con ca n. IU02.3.3.2 Bit cch dng mt phn mm ng dng to mt tp, t tn v lu tp vo mt th mc.IU02.3.3.3 Bit cch t tn tp v th mc qun l hiu qu. Bit cch i tn tp v th mc.IU02.3.3.4Bit khi nim trng thi tp (b kha, ch c, c/ghi) v cch thay i trng thi tp.IU02.3.4Qun l th mc v tp: Chn, sao chp, di chuyn tp v th mcIU02.3.4.1 Bit cch chn mt tp, th mc (ring l hoc theo nhm).IU02.3.4.2 Bit cch sao chp tp, th mc t th mc/ )a ny sang th mc/ )a khc.IU02.3.4.3Bit cch di chuyn tp, th mc t th mc/ )a ny sang th mc/ )a khc.IU02.3.4.4Bit cch chia s tp, th mc trn mng LAN.IU02.3.5Qun l th mc v tp: Xa, khi phc tp v th mcIU02.3.5.1 Bit cch xa tp tin, th mc, cho vo thng rc (xa tm thi).IU02.3.5.2 Bit cch khi phc tp tin, th mc t thng rc.IU02.3.5.3Bit cch dn sch thng rc (xa v)nh vin).IU02.3.6Qun l th mc v tp: Tm kim tp v th mcIU02.3.6.1 Bit cch s dng cng c tm (find, search) tm mt tp hay th mc.IU02.3.6.2 Bit cch tm tp theo tn, theo ni dung, theo ngy to, ngy cp nht, theo kch c, kiu.IU02.3.6.3Bit cch s dng k t i din tm th mc v tp.IU02.4Mt s phn mm tin chIU02.4.1Nn v gii nn tpIU02.4.1.1 Hiu ngh)a ca vic nn tp tin. Bit cch nn tp tin trong mt th mc. IU02.4.1.2 Bit cch gii nn cc tp tin.IU02.4.2Phn mm dit virus, phn mm an ninh mngIU02.4.2.1 Bit mt s phn mm dit virus, phn mm an ninh mng thng dng.IU02.4.2.2 S dng c phn mm dit virus qut )a, th mc, tp tin c th. S dng c phn mm an ninh mng phng chng, pht hin v loi b m c.IU02.4.2.3Bit cch cp nht phn mm dit virus thng xuyn.IU02.4.3Chuyn i nh dng tpIU02.4.3.1Bit cch chuyn i nh dng cc tp vn bn sang kiu .rtf, .pdf v ngc li.IU02.4.3.2Bit cc nh dng tp m thanh ph bin v chuyn i tp m thanh sang cc nh dng ny. IU02.4.4a phng tinIU02.4.4.1Hiu khi nim phng tin truyn thng (media), a phng tin (multimedia).IU02.4.4.2Bit cch dng mt s tin ch v x l v qun l nh s.IU02.4.4.3Bit cch dng mt s tin ch a phng tin tng hp: Ghi m, nghe nhc, xem phim.IU02.5S dng ting VitIU02.5.1Cc khi nim lin quanIU02.5.1.1Hiu khi nim cc b m ting Vit nh Unicode, TCVN.IU02.5.1.2Hiu khi nim phng ch (font) v bit mt s phng ch Vit thng dng.IU02.5.1.3Bit cc cch thc g ting Vit.IU02.5.2La chn v ci t cc tin ch s dng ting VitIU02.5.2.1Bit dng cc gii php h tr ci sn bn trong mt s h iu hnh.IU02.5.2.2Bit v cc phn mm g ting Vit thng dng v cch thc ci t, s dng chng. IU02.5.3Chuyn i phng ch VitIU02.5.3.1Bit cch x l s khng thng nht v phng ch.IU02.5.3.2Bit s dng mt s phn mm chuyn i phng ch thng dng.IU02.5.4S dng nhiu ngn ng trong mt ti liuIU02.5.4.1Bit cch chuyn i t bn phm sang ting Vit v ngc li.IU02.5.4.2Bit cch a mt on vn bn bng ngn ng khc vo vn bn gc ting Vit.IU02.6S dng my inIU02.6.1La chn my inIU02.6.1.1 Bit cch thay i my in mc nh t mt danh sch my in ci sn. Bit cch chia s mt my in mng.IU02.6.1.2Bit cch ci t mt my in mi vo my tnh.IU02.6.2InIU02.6.2.1Hiu khi nim hng i (queue) in, tc v (task) in. Bit cch in ti liu t mt ng dng.IU02.6.2.2Bit cch xem tin trnh cc cng vic in trong hng i, dng, khi ng li, xa tc v in. BNG 03 M UN K NNG 03: X L VN BN C BN (IU03) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU03.1Kin thc c bn v vn bn, son tho v x l vn bnIU03.1.1Khi nim vn bnIU03.1.1.1 Hiu khi nim vn bn theo ngh)a thng thng.IU03.1.1.2 Bit cch t chc v nh dng mt vn bn.IU03.1.2Son tho vn bn v x l vn bnIU03.1.2.1Bit cc thao tc thng thng c c mt vn bn theo yu cu: Son tho ni dung (to mi hoc s dng ni dung c sn), bin tp vn bn (thm bt, sa cha ni dung, thay i nh dng, thm minh ha, to cc lin kt, tham chiu, hon chnh vn bn), lu gi vn bn, in n v phn phi vn bn. IU03.1.2.2Bit mt s phn mm x l vn bn khc nhau nh LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word.IU03.1.2.3Bit chc nng chnh ca mt phn mm x l vn bn.IU03.2S dng mt phn mm x l vn bn c thIU03.2.1M, ng phn mm x l vn bnIU03.2.1.1Bit cc cch m, ng phn mm x l vn bn trc tip v gin tip.IU03.2.1.2Nhn bit cc yu t trong giao din lm vic ca phn mm nh thanh chc nng, thanh cng c, cc ca s. Bit cch thay i giao din ca phn mm nh n/hin cc thanh cng c. S dng c tnh nng tr gip.IU03.2.1.3Bit cch thay i kch thc ca s, m nhiu ca s v sp xp chng trn mn hnh lm vic.IU03.2.1.4Bit cch thay i mt s thit t ban u (v d: ngn ng lm vic, th mc lu vn bn mc nh) thun tin v nng cao nng sut lm vic.IU03.2.2M vn bn c sn, to vn bn mi, lu, xa vn bnIU03.2.2.1Bit cch tm v m mt vn bn c sn. Bit cch phng to, thu nh vn bn.IU03.2.2.2Bit cch chuyn mt ti liu t cc nh dng khc (bng tnh, trang trnh chiu, vn bn to t cc phn mm khc) thnh vn bn lm vic. IU03.2.2.3Bit cch son tho mt ti liu mi: g bn phm, g du ting Vit, chn mt s k t, k hiu c bit nh , , "!, cc ch ci Hy Lp vo vn bn.IU03.2.2.4Bit cch lu ti liu ang m vo mt th mc vi tn ci hoc i tn mi. Bit cch lu vn bn vo th mc khc, )a khc.IU03.2.2.5Bit cc kiu tp tin khc nhau dng lu vn bn, ti liu.IU03.2.2.6Bit cch m nhiu vn bn cng lc. Bit cch sp xp cc ca s vn bn trn mn hnh. Bit cch kch hot mt vn bn lm vic v chuyn t vn bn lm vic ny sang vn bn lm vic khc. IU03.2.2.7Bit cch xa mt vn bn.IU03.2.3Bin tp ni dung vn bnIU03.2.3.1Bit xc nh cc n v vn bn nh k t, t, cm t (dng, cu), on vn, cc i tng nhng vo vn bn (bng, i tng ha), trang v ton b vn bn. Bit cch chn (nh du) cc n v vn bn v ton b ni dung vn bn.IU03.2.3.2Bit cch di chuyn n cc trang vn bn khc nhau (trang trc, trang sau, nhy n mt trang c th).IU03.2.3.3Bit cch thm (chn, ghi ), xa, sa cc k t, t, cm t, v cc n v khc trong mt vn bn.IU03.2.3.4Bit cch tm kim cc k t, t, cm t. Bit cch thay th cc k t, t, cm t nht nh trong vn bn.IU03.2.3.5Bit cch ct, dn, sao chp, di chuyn mt n v, mt phn vn bn bn trong mt ti liu sang cc ti liu ang m khc.IU03.2.3.6Bit cch s dng lnh hy kt qu va lm (undo), ly li kt qu va lm (redo).IU03.2.4X l li hin th ting VitIU03.2.4.1Bit cch loi b cc hiu ng iu chnh t ng (autocorrect) c sn trong phn mm son tho i vi vn bn ting Vit.IU03.2.4.2Bit cch loi b cc hin th khng mong mun (v d: ng sng) xut hin trong vn bn ting Vit. Bit cch x l li khi sao chp v dn (smart cut and paste).IU03.3nh dng vn bnIU03.3.1nh dng vn bn (text)IU03.3.1.1Bit cch thay i phng ch (c ch, kiu ch), cc kiu hin th khc nhau (m, nghing, gch di) IU03.3.1.2Bit cch ghi ch s di (subscript), ch s trn (superscript).IU03.3.1.3Bit cch thay i mu k t v mu nn vn bn.IU03.3.1.4Bit cch chuyn i ch hoa /ch thng. IU03.3.1.5Bit cch ngt t (hypernation) khi xung dng.IU03.3.2nh dng on vn IU03.3.2.1Hiu khi nim on vn (paragraph). Bit cch chn (nh du) mt on vn.IU03.3.2.2Bit cch thm, b cc du on (paragraph mark), du ngt dng (line break).IU03.3.2.3Bit cch tht l (indent), cn l (tri, gia, phi, u hai bin).IU03.3.2.4Hiu cng dng, bit cch thit lp, g b v s dng nhy cch (tab) (v d: cn tri, cn gia, cn phi).IU03.3.2.5Bit cch iu chnh khong cch gia cc on vn. IU03.3.2.6Bit cch iu chnh khong cch dn dng trong on vn.IU03.3.2.7Bit cch to/b to mt danh sch ng mc bng cch dng nh du t ng (bullet) hoc nh s t ng (numbering). Bit cch thay i cc kiu du t ng, kiu nh s t ng khc nhau. nh s t ng cc on vn bn.IU03.3.2.8Bit cch to ng vin, bng/nn cho mt on vn.IU03.3.3Kiu dng (style)IU03.3.3.1Hiu khi nim kiu dng (style). Bit cch p dng mt kiu dng ang c dng cho k t vo mt vn bn.IU03.3.3.2Bit cch p dng mt kiu dng m mt on vn ang dng cho mt hoc nhiu on na.IU03.3.3.3Bit cch s dng cng c sao chp nh dng.IU03.4Nhng (embed) cc i tng khc nhau vo vn bnIU03.4.1BngIU03.4.1.1Bit cch thm mt khung bng vo vn bn.IU03.4.1.2Bit cch nhp v bin tp d liu trong cc ca bng.IU03.4.1.3Bit cch chn dng, ct, , hoc ton b bng.IU03.4.1.4Bit cch thm, xa dng v ct.IU03.4.1.5Bit cch sa i chiu rng ca ct, chiu cao ca dng.IU03.4.1.6Bit cch thay i kiu ng vin, chiu rng, chiu cao, mu sc cho .IU03.4.1.7Bit cch thm bng v mu nn cho cc ca bng.IU03.4.1.8Bit cch xa bng khi vn bn.IU03.4.2Hnh minh ha (i tng ha)IU03.4.2.1Bit cch chn mt hnh minh ha (tranh, nh, biu , hnh v) vo mt v tr xc nh trong vn bn.IU03.4.2.2 Bit cch chn i tng ha, sao chp, di chuyn mt i tng bn trong mt ti liu, hoc t ti liu ny sang ti liu khc.IU03.4.2.3Bit cch thay i kch thc hnh minh ha. Bit cch xa mt hnh minh ha khi vn bn.IU03.4.3Hp vn bnIU03.4.3.1Bit cch nhp mt hp vn bn (text box) mi hoc ly mt hp vn bn t th vin a vo vn bn.IU03.4.3.2Bit cch nh dng cho hp vn bn.IU03.4.3.3Bit cch lu hp vn bn.IU03.4.4Tham chiu (reference)IU03.4.4.1Bit cch thm, sa, xa ch thch ti chn trang (footnote), ch thch ti cui bi (endnote).IU03.4.4.2Bit cch thm, sa, xa vic nh s trang.IU03.4.5Hon tt vn bnIU03.4.5.1Bit cch cn l ton b vn bn (cn tri, phi, gia, u hai bn)IU03.4.5.2Bit cch thm, b ngt trang (page break)IU03.4.5.3Bit cch thm, b u trang (header), chn trang (footer) cho vn bn.IU03.4.5.4Bit cch t cc ch bo v khc nhau cho vn bn.IU03.5Kt xut v phn phi vn bnIU03.5.1In vn bnIU03.5.1.1Bit cch t, hiu chnh cc tham s cho trang in: hng in dc (portrait), in ngang (landscape), l trn, l di, l tri, l phi, kh giy. IU03.5.1.2Bit khi nim tc v (task) in, hng i (queue) in.IU03.5.1.3Bit cch theo di trng thi in, xa, khi phc tc v in.IU03.5.1.4Bit cch thc hin in vn bn: in ton b, in chn trang, in mt bn, in nhiu bn.IU03.5.2Phn phi vn bnIU03.5.2.1Bit cch lu vn bn di cc kiu tp khc nhau (rtf, pdf, txt, nh dng ca cc phin bn khc nhau).IU03.5.2.2Bit cch t mt khu kim sot truy nhp tp vn bn.IU03.5.2.3Bit cch nh km vn bn theo th in t.IU03.5.2.4Bit cch lu vn bn trn mng (ghi vo cc mng, cc th mc trc tuyn).IU03.6Son thng ip v vn bn hnh chnhIU03.6.1Son tho mt thng ipIU03.6.1.1Bit cch son mt thng ip bnh thng nh thng bo, th.IU03.6.2Son v x l mt vn bn hnh chnh mu IU03.6.2.1Bit cch son v nh dng mt vn bn hnh chnh (ty chn) theo mu quy nh. BNG 04 M UN K NNG 04: S DNG BNG TNH C BN (IU04) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU04.1Kin thc c bn v bng tnhIU04.1.1Khi nim bng tnhIU04.1.1.1Hiu khi nim v cng dng ca bng tnh.IU04.1.1.2Bit cc bc xy dng v ng dng bng tnh thng thng: Nhp v bin tp d liu, cng thc vo bng; tnh ton trn d liu bng cch p dng cc php tnh, biu thc, hm; biu din trc quan d liu di dng biu ; mt s ng dng cao cp nh phn tch d liu, d bo; in v phn phi cc bng tnh. IU04.1.2Phn mm bng tnhIU04.1.2.1Bit mt s phn mm bng tnh khc nhau nh LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Bit cc thao tc thng thc hin vi mt phn mm bng tnh: Nhp, cp nht, bin tp d liu; p dng cc php tnh, cng thc, cc hm ln d liu; xy dng biu ; in kt qu; trao i vi cc ng dng khc.IU04.1.2.2Bit cc thnh phn chnh to nn bng tnh: (cell), dng (row), ct (column), vng (range), trang tnh (worksheet), bng tnh (spreadsheet).IU04.1.2.3Bit chc nng ca mt phn mm bng tnh c th.IU04.2S dng phn mm bng tnhIU04.2.1Lm vic vi phn mm bng tnhIU04.2.1.1Bit cc cch m mt phn mm bng tnh trc tip v gin tip. IU04.2.1.2Nhn bit cc thnh phn trong giao din (mn hnh lm vic) ca phn mm. Bit n, hin cc thanh cng c, thanh ruy-bng trn mn hnh lm vic ca phn mm.IU04.2.1.3Bit chnh sa cc thit t m v lu bng tnh nh chn th mc mc nh, tn tp mc nh, nh dng mc nh. S dng c chc nng tr gip ca phn mm.IU04.2.2Lm vic vi bng tnhIU04.2.2.1Bit m, ng mt bng tnh c sn. Bit m nhiu bng tnh v sp xp cc ca s lm vic ng thi.IU04.2.2.2Bit s dng cng c phng to, thu nh khi xem mt bng tnh.IU04.2.2.3Bit to bng tnh mi theo mu cho trc. Bit cc kiu tp dng lu bng tnh.IU04.2.2.4Bit cch lu bng tnh vo th mc vi tn ci hoc i sang tn khc, bng mt kiu tp khc.IU04.2.2.5Bit cch chuyn t bng tnh ang m ny sang bng tnh ang m khcIU04.3Thao tc i vi ( tnh)IU04.3.1Nhp d liu vo IU04.3.1.1Bit rng l phn t c bn ca trang tnh v ch cha mt phn t d liu. Bit rng c xc nh bi a ch ca n. Hiu v phn bit khi nim a ch tuyt i, a ch tng i ca .IU04.3.1.2Bit rng d liu cha trong phi thuc mt kiu d liu xc nh. Bit cc kiu d liu c th dng trong bng tnh.IU04.3.1.3Bit cch chn (nh du) mt , nhiu lin k, nhiu khng lin k, ton b trang tnh.IU04.3.1.4Bit cch nhp ni dung (s, ngy thng, vn bn) vo mt .IU04.3.1.5Bit s dng lnh hy kt qu va lm (undo), ly li kt qu va lm (redo).IU04.3.2Bin tp ni dung, sp xp th t cc IU04.3.2.1Bit cch xa, sa i ni dung mt .IU04.3.2.2Bit cch tm theo ni dung. Bit cch thay th ni dung trong trang tnh.IU04.3.2.3Bit cch sp xp cc theo mt s tiu ch: th t tng gim ca s, th t ca ch ci trong t in.IU04.3.3Sao chp, di chuyn ni dung ca IU04.3.3.1Bit cch sao chp, ct, dn ni dung ca mt , ca nhiu bn trong mt trang tnh, t trang tnh ny sang trang tnh khc, t bng tnh ny sang bng tnh khc.IU04.3.3.2Bit s dng cng c t ng in ni dung (autofill), cng c sao chp (copy) t ng sinh mt dy s (v d: t ng nh s th t cc dng ca mt danh sch).IU04.3.3.3Bit cch di chuyn ni dung ca mt , ca nhiu bn trong trang tnh, t trang tnh ny sang trang tnh khc, t bng tnh ny sang bng tnh khc.IU04.4Thao tc trn trang tnhIU04.4.1Dng v ct IU04.4.1.1Bit cch chn mt dng, mt nhm dng k nhau, nhm cc dng khng k nhau. Bit cch chn mt ct, nhm cc ct k nhau, nhm cc ct khng k nhau.IU04.4.1.2Bit cch chn mt dng, mt ct vo trang tnh. Bit cch xa dng v ct khi trang tnh.IU04.4.1.3Bit sa i chiu rng ct, chiu cao dng.IU04.4.1.4Bit cch n/hin, c nh (freeze)/thi c nh (unfreeze) tiu dng, ct.IU04.4.2Trang tnh IU04.4.2.1Bit cch thm mt trang tnh mi, ng li, xa trang tnh ang m.IU04.4.2.2Hiu vai tr ca tn trang tnh. Bit cch t tn, sa tn trang tnh hp l.IU04.4.2.3Bit cch chuyn t trang tnh ny sang trang tnh khc.IU04.4.2.4Bit cch sao chp, di chuyn cc trang tnh bn trong bng tnh.IU04.5Biu thc v hmIU04.5.1Biu thc s hcIU04.5.1.1Bit khi nim biu thc (expression) v ng dng ca biu thc. Bit rng trong biu thc c cha cc a ch lin quan. Hiu v bit cch dng cc a ch tng i, tuyt i ca trong biu thc.IU04.5.1.2Bit to biu thc s hc n gin bng cch s dng cc php tnh s hc (cng, tr, nhn, chia).IU04.5.1.3Hiu cc li gp phi khi s dng biu thc (V d: #NAME?, #DIV/0!, #REF!).IU04.5.2Hm IU04.5.2.1Hiu ngh)a v bit cch s dng cc hm tp hp: SUM, AVERAGE, MINIMUM, MAXIMUM, COUNT, COUNTA, ROUND.IU04.5.2.2Hiu ngh)a v bit cch s dng hm logic vi cc ton t so snh: =, >, <.IU04.5.2.3Hiu ngh)a v bit cch s dng cc hm thi gian, ngy, thng.IU04.5.2.4Hiu ngh)a v bit cch s dng cc hm tm kim.IU04.6nh dng mt , mt dy IU04.6.1Kiu s, ngy thng, tin t IU04.6.1.1Hiu cc nh dng s thp phn c th. Bit cch nh dng hin th s theo yu cu.IU04.6.1.2Bit cch nh dng hin th t l phn trm.IU04.6.1.3Bit cch nh dng v chuyn i cch hin th n v s, kiu ngy thng, k hiu tin t.IU04.6.2Vn bnIU04.6.2.1Bit cch thay i nh dng phng ch (c ch, kiu ch), kiu hin th (m, nghing, gch di, gch di hai ln).IU04.6.2.2Bit cch p dng cc mu khc nhau i vi ni dung , nn ca .IU04.6.2.3Bit cch sao chp nh dng t mt , mt dy ti khc, dy khc.IU04.6.3Cn chnh, to hiu ng vinIU04.6.3.1Bit cch p dng vic cun vn bn (text wrapping) i vi ni dung ca , dy .IU04.6.3.2Bit cch t hng th hin ni dung theo chiu ngang, chiu dc v cch iu chnh hng th hin ni dung .IU04.6.3.3Bit cch tch (split)/ghp (merge) cc v cn tiu , ni dung trong tch/ghp.IU04.6.3.4Bit cch thm ng vin (nt, mu) cho , dy . IU04.7Biu IU04.7.1To biu IU04.7.1.1Bit cc loi biu khc nhau (biu hnh ct, biu thanh, biu ng thng, biu hnh trn). Bit cch to biu cc t d liu bng tnh.IU04.7.1.2Bit cch chn mt biu . Bit cch thay i loi biu .IU04.7.2Chnh sa, ct, dn, di chuyn, xa biu IU04.7.2.1Bit chnh sa (thm, xa, sa), di chuyn tiu , ghi ch cho biu .IU04.7.2.2Bit cch thm, di chuyn nhn d liu (v d: gi tr, t l phn trm) cho biu .IU04.7.2.3Bit cch thay i mu nn, mu ph v thay i mu sc hnh (ct, thanh, ng, bnh trn) trong biu .IU04.7.2.4Bit cch thay i kch c phng ch, mu ca tiu biu , trc biu , ch gii biu . Bit cch thay i kch thc biu .IU04.7.2.5Bit cch ct, dn, di chuyn biu . Bit cch xa biu khi trang tnh.IU04.8Kt xut v phn phi trang tnh, bng tnh IU04.8.1Trnh by trang tnh in raIU04.8.1.1Bit cch thay i l: trn, di, tri, phi.IU04.8.1.2Bit cch thay i hng trang: dc, ngang; c trang; iu chnh ni dung trang tnh khp vi cc trang in.IU04.8.1.3Bit cch thm, sa, xa ni dung ca phn u (header), phn chn (footer) ca trang tnh. Bit cch thm v xa cc trng: s trang, ngy thng, gi, tn tp, tn trang tnh vo trong u trang, chn trang.IU04.8.2Kim tra v in IU04.8.2.1Bit cch kim tra v sa li php tnh, li vn bn trong bng tnh chun b in.IU04.8.2.2Bit cc kiu k li. Bit cch hin/n ng k li, mc dng, ct khi in.IU04.8.2.3Bit p dng vic in tiu dng t ng trn mi trang ca trang bng tnh c in.IU04.8.2.4Bit cch xem trc trang bng tnh.IU04.8.2.5Bit cch chn s lng bn sao ca trang tnh, ton b bng tnh, biu c chn khi in ra. Bit cch in mt dy c chn, biu trong trang tnh; in ton b trang tnh.IU04.8.3Phn phi trang tnh IU04.8.3.1Bit cch lu trang tnh, bng tnh di cc kiu tp khc nhau nh .pdf hoc nh dng ca cc phin bn khc.IU04.8.3.2Bit cch t mt khu kim sot truy nhp tp trang tnh, bng tnh.IU04.8.3.3Bit cch nh km trang tnh theo th in t.IU04.8.3.4Bit cch lu trang tnh trn mng (ghi vo cc mng, cc th mc trc tuyn). BNG 05 M UN K NNG 05: S DNG TRNH CHIU C BN (IU05) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU05.1Kin thc c bn v bi thuyt trnh v trnh chiuIU05.1.1Bi thuyt trnhIU05.1.1.1Bit khi nim bi thuyt trnh. Bit cc nhn t nh hng n cht lng thuyt trnh v mt s ch dn to nn mt bi thuyt trnh tt.IU05.1.1.2Bit cc bc chnh trong to v thc hin bi thuyt trnh: Xc nh mc tiu thuyt trnh; thit k, bin tp ni dung cc trang ca bi thuyt trnh; lu v phn pht (publish) ni dung bi thuyt trnh; thc hin vic thuyt trnh bng mt cng c trnh chiu. IU05.1.2Phn mm trnh chiuIU05.1.2.1Bit mt s phn mm trnh chiu nh LibreOffice Impress, OpenOffice Impress, Microsoft Powerpoint.IU05.1.2.2Bit cc chc nng chnh ca mt phn mm trnh chiu c th. IU05.2S dng phn mm trnh chiuIU05.2.1Lm vic vi phn mmIU05.2.1.1Bit cc cch m mt phn mm trnh chiu: m trc tip phn mm, m gin tip thng qua vic m mt tp thuyt trnh c xy dng bi phn mm . Bit cch ng phn mm.IU05.2.1.2Nhn bit mn hnh lm vic ca phn mm v cc thnh phn ca n. Bit cch hin/n thanh cng c, thanh ruy-bng trn mn hnh.IU05.2.1.3Bit s dng chc nng tr gip, chc nng hng dn thc hin theo bc c sn (wizard).IU05.2.2Lm vic vi bi thuyt trnh IU05.2.2.1Bit cc cch m, ng bi thuyt trnh hin c. Bit cch chn m bi thuyt trnh theo yu cu nh theo tn ngi dng, theo th mc mc nh.IU05.2.2.2Bit cch to mt bi thuyt trnh mi da trn mu (template) mc nh. Bit cc kiu tp dng lu bi thuyt trnh.IU05.2.2.3Bit cc cch hin th (view) bi thuyt trnh khc nhau. Bit cch chuyn t cch hin th ny sang cch hin th khc.IU05.2.2.4Bit cc cch lu bi thuyt trnh vo th mc (gi tn ci, i sang tn khc, i kiu tp khc).IU05.2.2.5Bit cch m nhiu bi thuyt trnh ng thi v chuyn t bi thuyt trnh ny sang bi thuyt trnh khc.IU05.2.3Lm vic vi trang thuyt trnh IU05.2.3.1Hiu khi nim trang thuyt trnh (slide) v vai tr ca n trong bi thuyt trnh.IU05.2.3.2Bit cc khi nim i km trang thuyt trnh: Tiu (title), b cc (layout), mu thit k sn (design template), ch (theme), hiu ng ng (animation). IU05.2.3.3Hiu khi nim b cc v bit cc b cc chun i vi trang thuyt trnh. Bit chn kiu b cc trang thuyt trnh (dng kiu ang c hoc chn kiu khc). Bit cch thm mt trang thuyt trnh mi vi b cc c th.IU05.2.3.4Hiu khi nim v bit cch s dng mt mu thit k, mt ch sn c cho bi thuyt trnh.IU05.2.3.5Hiu khi nim v cng dng ca trang thuyt trnh ch (slide master).IU05.2.3.6Bit cc cch chn, bin tp trang thuyt trnh ch cho bi thuyt trnh.IU05.2.3.7Bit cc cch p dng nhiu trang thuyt trnh ch trong mt bi thuyt trnh.IU05.2.3.8Bit cch sao chp, ct, dn, dch chuyn trang thuyt trnh bn trong mt bi thuyt trnh, t bi thuyt trnh ny sang bi khc.IU05.2.3.9Bit cch xa trang thuyt trnh.IU05.2.3.10Bit s dng lnh hy kt qu va lm (undo), ly li kt qu va lm (redo).IU05.3Xy dng ni dung bi thuyt trnhIU05.3.1To v nh dng vn bnIU05.3.1.1Bit cc th thut v ch dn xy dng mt trang thuyt trnh tt (dng cc cm t ngn gn sc tch, dng hnh thc lit k hiu qu, bit cch t tiu trang thuyt trnh).IU05.3.1.2Bit nhp vn bn ng ch (placeholder) trong cc ch hin th khc nhau nh ch chun, ch dn .IU05.3.1.3Bit cch bin tp vn bn trong bi thuyt trnh. Bit cch sao chp, di chuyn vn bn trong bi thuyt trnh, t bi thuyt trnh ny sang bi khc.IU05.3.1.4Bit cch xa vn bn.IU05.3.1.5Bit cch thay i phng ch, c ch, kiu ch v kiu hin th (m, nghing, gch chn, bng).IU05.3.1.6Bit cch p dng cc mu khc nhau cho vn bn.IU05.3.1.7Bit cch cn l vn bn (tri, gia, phi) trong khung vn bn.IU05.3.2Danh schIU05.3.2.1Bit cch trnh by ni dung di dng danh sch lit k dng k hiu nh du (bullet). Bit cch thay i kiu k hiu. IU05.3.2.2Bit cch trnh by ni dung di dng danh sch c nh s th t (numbering). Bit cch thay i kiu nh s khc nhau trong mt danh sch.IU05.3.2.3Bit cch dn dng, tht l (indent) cho danh sch. IU05.3.3BngIU05.3.3.1Bit cch nhp, bin tp vn bn trong mt trang thuyt trnh di dng bng.IU05.3.3.2Bit cch chn dng, ct, chn ton b bng.IU05.3.3.3Bit cch chn, xa dng/ct v sa i chiu rng ca ct, chiu cao ca dng.IU05.4a biu , s t chc vo trong trang thuyt trnhIU05.4.1Biu IU05.4.1.1Hiu s lin h gia tp d liu v biu biu din n. Bit cc hnh dng biu sn c (dng ct, thanh, ng, bnh trn).IU05.4.1.2Bit cch nhp d liu to biu trong mt bi thuyt trnh.IU05.4.1.3Bit cch chn biu ; thay i kiu biu ; thm, xa, bin tp tiu biu ; b sung nhn d liu.IU05.4.1.4Bit cch thay i mu nn; thay i mu cc hnh dng biu (ct, thanh, ng, bnh trn).IU05.4.2S t chcIU05.4.2.1Hiu khi nim s t chc. Bit cch to s t chc nhiu mc v gn nhn cho cc mc (s dng tnh nng lp s t chc c sn).IU05.4.2.2Bit cch thay i cu trc phn cp ca s t chc.IU05.5a cc i tng ha vo trong trang thuyt trnhIU05.5.1Chn v thao tc vi i tng ha c IU05.5.1.1Bit cch chn mt i tng ha (tranh, nh, hnh v, biu ) c vo trong trang thuyt trnh.IU05.5.1.2Bit cch chn, sao chp, di chuyn i tng ha bn trong mt bi thuyt trnh, t bi thuyt trnh ny sang bi thuyt trnh khc.IU05.5.1.3Bit cch thay i kch c, xa i tng ha bn trong bi thuyt trnh.IU05.5.1.4Bit cch quay, lt mt i tng ha; chnh v tr mt i tng ha trong trang thuyt trnh: tri, gia, phi, trn cng, di cng.IU05.5.2V hnh IU05.5.2.1Bit cch a vo trang thuyt trnh cc hnh v khc nhau nh ng, mii tn, mii tn dng khi, hnh ch nht, hnh vung, hnh bu dc (oval), hnh trn, hp ch (text box). Bit cch nhp vn bn vo trong cc i tng ny.IU05.5.2.2Bit cch thay i mu nn, nt v (mu sc, b dy, kiu dng); thay i hnh dng mii tn; p dng to bng ti i tng v.IU05.5.2.3Bit cch ghp nhm/b ghp nhm cc i tng v trong trang thuyt trnh.IU05.5.2.4Bit cch a mt i tng v ln lp trn/xung lp di, hin ln pha trc/n xung pha sau mt i tng v khc.IU05.6Chun b, trnh chiu v in bi thuyt trnhIU05.6.1Chun b trnh chiuIU05.6.1.1Hiu khi nim cch chuyn trang (transition), hiu ng ng (animation) khi trnh din bi thuyt trnh. IU05.6.1.2Bit cch p dng, thay i cc kiu chuyn trang, hiu ng ng cho cc phn t khc nhau ca trang thuyt trnh.IU05.6.1.3Bit cch thm phn ghi ch cho trang thuyt trnh.IU05.6.1.4Bit cch chn nh dng u ra thch hp cho trang thuyt trnh nh bn in ra (handout), chiu trn mn hnh (on-screen show).IU05.6.1.5Bit cch hin/n cc trang thuyt trnh.IU05.6.2Kim tra, in, trnh dinIU05.6.2.1Bit cch kim tra chnh t bi thuyt trnh, sa li chnh t, xa t tha; kim tra v chnh sa cc li hin th ting Vit.IU05.6.2.2Bit cch thay i hng trang thuyt trnh (dc, ngang); thay i kch c trang.IU05.6.2.3Bit thc hin cc phng n in khc nhau: ton b bi thuyt trnh, cc trang thuyt trnh c th, bn phn pht, trang ch thch, dn ; chn s lng bn sao ca bi thuyt trnh.IU05.6.2.4Bit cc cch trnh chiu bi thuyt trnh (t trang thuyt trnh u tin, t trang thuyt trnh hin ti); cch chuyn ti trang thuyt trnh tip theo, trang thuyt trnh trc , trang thuyt trnh c ch nh trong khi trnh din bi thuyt trnh. BNG 06 M UN K NNG 06: S DNG INTERNET C BN (IU06) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU06.1Kin thc c bn v InternetIU06.1.1Cc khi nim/thut ng thng gpIU06.1.1.1Hiu thut ng Internet. IU06.1.1.2Bit cc ng dng chnh ca Internet: truyn thng - lin lc, chuyn tp, tra cu v cung cp thng tin, lm vic v kinh doanh trc tuyn.IU06.1.1.3Hiu khi nim dch v Internet v vai tr ca nh cung cp dch v Internet (ISP)IU06.1.1.4Hiu thut ng World Wide Web v web. Hiu cc khi nim: a ch ca mt ti nguyn trn Internet (URL - Uniform Resource Locator), cu trc v cc thnh phn ca n; siu lin kt (hyperlink).IU06.1.1.5Hiu cc khi nim trang thng tin in t (website), trang web (webpage), trang ch (homepage). IU06.1.1.6Hiu khi nim v chc nng ca trnh duyt web (browser) v bit tn mt s trnh duyt web hay dng nh Mozilla Firefox, Chromium, Internet Explorer, Opera. IU06.1.1.7Bit khi nim b (my) tm kim (search engine) v bit tn mt s b tm kim ph bin.IU06.1.2Bo mt khi lm vic vi InternetIU06.1.2.1Bit v mt s ri ro khi tham gia vo cng ng o v hot ng trc tuyn nh v tit l thng tin c nhn, b quy ry, b li dng. IU06.1.2.2Hiu khi nim v vai tr ca vic mt m ha (encryption) i vi mt s ni dung khi truyn i trn Internet.IU06.1.2.3Hiu khi nim v vai tr ca tng la (firewall), bit cch bo v cc mng bng nh danh truy nhp (tn ngi dng v mt khu).IU06.1.2.4Nhn bit mt website c bo mt (V d: giao thc https, k hiu kha ).IU06.1.2.5Bit v cc la chn kim sot vic s dng Internet (V d: i vi tr em): gim st, hn ch duyt web, gii hn cc tr chi my tnh, hn ch thi gian s dng my tnh.IU06.2S dng trnh duyt webIU06.2.1Thao tc duyt web c bnIU06.2.1.1Bit cch m, ng mt trnh duyt web. Bit cch s dng chc nng tr gip ca trnh duyt.IU06.2.1.2Bit cch nhp mt a ch web (URL) vo thanh a ch v chuyn ti a ch web .IU06.2.1.3Bit cch hin th trang web trong ca s mi, tab mi.IU06.2.1.4Bit cch ngng ti mt trang web v, cch khi phc (refresh) vic ti mt trang web.IU06.2.2Thit t (setting)IU06.2.2.1Bit cch t trang ch/trang u cho trnh duyt web.IU06.2.2.2Bit cch xa mt phn hay ton b lch s duyt web. IU06.2.2.3Hiu khi nim v cng dng ca ca s bt ra (pop-up), cc-ki (cookie) khi duyt web. Bit cch cho php hay khng cho php (kha) i vi cc pop-up v/hoc cookie. IU06.2.2.4Bit cch xa cc tp tin trung gian, tp tin tm thi ly v t Internet.IU06.2.3Chuyn hng t ngun ni dung Internet ny qua ngun khcIU06.2.3.1Bit cch dng thanh a ch, lch s duyt web chuyn hng.IU06.2.3.2Bit cch kch hot mt siu lin kt.IU06.2.3.3Bit cch chuyn n trang ch ca website; n trang web trc, trang web sau trong cc trang web duyt.IU06.2.4nh du IU06.2.4.1Bit cch t/xa nh du (bookmark) mt trang web.IU06.2.4.2Bit cch hin th trang web nh du.IU06.2.4.3Bit cch to, xa th mc nh du; thm cc trang web vo mt th mc nh du.IU06.3S dng WebIU06.3.1Biu mu v s dng mt s dch v cngIU06.3.1.1Hiu khi nim biu mu (form) v cng dng ca nIU06.3.1.2Bit cch s dng cc hp vn bn (text box), danh sch ko xung (drop-down menu), hp danh sch (list box), hp kim tra (check box), nt bm (radio button) in mt biu mu trn web.IU06.3.1.3Bit cch gi (submit) biu mu, thit lp li mt biu mu trn web. IU06.3.1.4Bit cch ng nhp vo trang mng dch v hnh chnh cng trc tuyn. Bit cch ng nhp, khai bo biu mu v gi i biu mu tng ng.IU06.3.2Tm kim, b tm kim (my tm kim)IU06.3.2.1Bit chn mt b tm kim c th (v d: Coccoc, Google) v tin hnh tm kim thng tin bng vic s dng mt t kha, cm t.IU06.3.2.2Bit s dng tnh nng tm kim nng cao thu hp phm vi tm kim (theo cm t chnh xc, khng bao gm cc t, ngy thng, nh dng tp).IU06.3.2.3Bit cch tm v s dng cc t in, bch khoa th, cc website ni dung a phng tin trn Internet nh website t in, bch khoa ton th, cc website cung cp nhc, video.IU06.3.3Lu ni dungIU06.3.3.1Bit cc cch khc nhau lu li ni dung tm thy trn web. Bit cch ghi li mt trang web vo mt th mc.IU06.3.3.2Bit cch ti cc tp tin t web v v ghi vo mt th mc, sao chp vn bn, hnh nh, a ch (URL) t mt trang web vo trong ti liu.IU06.3.4Chun b in v inIU06.3.4.1Bit cch chun b mt trang web in: thay i hng trang in, kch c giy, l trang in. Xem trang web trc khi in.IU06.3.4.2Bit cch chn la phng n a ra: ton b trang web, cc trang c th, phn vn bn c chn, s lng bn sao v in.IU06.4S dng th in t IU06.4.1Khi nim v nguy c khi s dng th in tIU06.4.1.1Hiu khi nim th in t (e-mail) v cng dng chnh ca n. Hiu thnh phn v cu trc ca mt a ch th in t.IU06.4.1.2Bit v kh nng nhn c th in t khng mong mun. Bit khi nim la o (phishing) v nhn din s la o thng thng.IU06.4.1.3Bit nguy c ly nhim virus my tnh do m mt th in t khng an ton, do m mt tp tin nh km.IU06.4.2Vit v gi th in tIU06.4.2.1Bit cch m, ng phn mm th in t. M, ng mt th in t.IU06.4.2.2Bit cch n/hin cc thanh cng c, ruy-bng. Bit cch s dng chc nng tr gip ca phn mm th in t.IU06.4.2.3Bit cch in ni dung cc trng Ngi nhn (To), ng gi (Copy, Cc), ng gi khng hin th (Blind copy, Bcc), Ch (Subject)IU06.4.2.4Bit cch vit mt th in t mi; bit cch sao chp vn bn t mt ngun khc vo trong th in t.IU06.4.2.5Hiu s cn thit ca vic ghi ch th ngn gn v chnh xc, tr li th ngn gn, kim tra chnh t trc khi gi th.IU06.4.2.6Bit s dng cng c kim tra chnh t v sa li chnh t.IU06.4.2.7Bit cch nh km hoc hy nh km mt tp theo th. Bit cc hn ch khi gi cc tp nh km: kch thc ti a, cc kiu tp hp l.IU06.4.2.8Bit cch lu bn nhp (draft) ca email; gi e-mail, gi e-mail vi cc u tin.IU06.4.3Nhn v tr li th in tIU06.4.3.1Bit cch ly th v, m th v lu tp nh km (nu c) vo mt th mc; xem v in ni dung thng ip nhn c.IU06.4.3.2Bit phn bit v s dng chc nng tr li (reply), tr li cho tt c (reply to all); bit cch chuyn tip (forward) th in t.IU06.4.4Qun l v nng cao hiu qu s dng th in tIU06.4.4.1Bit cch s dng chc nng lc trong hp th n (v d: theo ngi gi, ch , ngy nhn) tm nhanh th.IU06.4.4.2Bit cch t cc ch tr li c km theo/khng km theo cc thng ip ban u.IU06.4.4.3Bit cch t/loi b c hiu (flag) cho th in t; nh u c, cha c; nhn ra mt th l c, cha c.IU06.4.4.4Bit cch sp xp, tm kim th theo tn, ngy thng, kch c.IU06.4.4.5Bit cch to, xa th mc th; di chuyn th ti mt th mc thIU06.4.4.6Bit cch xa th (b vo thng rc) v khi phc mt th b xa. Bit cch xa hn th (dn sch thng rc).IU06.4.4.7Bit tc dng ca S a ch; cch thm/xa thng tin trong s a ch; cch cp nht s a ch t e-mail n.IU06.4.4.8Bit cch to, cp nht danh sch phn pht th.IU06.5Mt s dng truyn thng s thng dng IU06.5.1Dch v nhn tin tc thi (IM)IU06.5.1.1Hiu khi nim dch v nhn tin tc thi (IM).IU06.5.1.2Bit nhng li ch ch yu ca vic nhn tin tc thi (IM) nh truyn thng thi gian thc, bit c hay khng ngi lin h ang trc tuyn, chi ph thp v kh nng truyn ti tp tin.IU06.5.1.3Hiu khi nim m thoi dng giao thc Internet (VoIP), bit cc ng dng ph bin ca n, hi ngh t xa .IU06.5.2Cng ng trc tuynIU06.5.2.1Hiu khi nim cng ng trc tuyn (cng ng o). Cc v d: website mng x hi, din n Internet, phng chat (chat room), tr chi my tnh trc tuyn.IU06.5.2.2Bit v trang tin c nhn (blog) nh mt dng xut bn c nhn, ch li v cc hn ch thng dng. IU06.5.3Thng mi in t v ngn hng in tIU06.5.3.1Bit cc chc nng ca mt trang mng bn hng trc tuyn. Bit cch ng nhp, tm kim thng tin v hng ha, chn mua hng v to gi hng.IU06.5.3.2Bit cch khai bo cc thng tin, in cc biu mu thc hin vic thanh ton v yu cu giao hng.IU06.5.3.3Bit cc dch v ngn hng in t c bn. Bit chc nng chnh ca mt phn mm ngn hng in t thng thng.IU06.5.3.4<>@BDRZdvxz ( * , > tfXJX @ B D F X Z \ n P b d r t ׹שנxndZnPFh6hh6^Jh6hFn6^Jh6h#6^Jh6h6^Jh6hY6^Jh6h4p6^Jh6h,L6^Jh6hp6^Jh6hY66^Jh6hY6^Jh6hFn5h6h#5'jh6h0b5UmHnHtH uh6hY65^Jh6hY65 h6hY6h6hY65@RHZh6h6@RHZ]B D F Z 8 . p`$dxx`a$$ Tdxx`a$$d xx`a$$a$gdqp$a$^kd$$IfTln0;"%44 lapT , N ^ Fptv|XZ|lcZZQh6hR^Jh6h,^Jh6h/#^Jh6h$5@OJQJ^Jh6h5@OJQJ^Jh6hd )5@OJQJ^Jh6hY65@OJQJ^J h6h: h6h}: h6h` h6hY6 h6hd )h6hU s^Jh6hY6^Jh6hY65^Jh6h.D5^Jh6hY66^J $vV>2HXD$ Tdxx`a$$dxx`a$gdh$dxx`a$|8>Bj,8d"BHLz02RX\fh>DH h6h\ h6hY6h6hzq%^Jh6h6ft^Jh6hAv2^Jh6hd )^Jh6h/#^Jh6hR^Jh6hK^Jh6hY6^JC.NTz|6DLbd$&LüõîîçîçÙ~q~q~d~h6h?I^JmHsHh6hr^JmHsHh6hY6^JmHsHh6hd )5^JmHsHh6hY65^JmHsH h6h6p h6h h6h!us h6hG h6h\h6hi^Jh6h`4^Jh6hAv2^Jh6hY6^Jh6h6ft^Jh6hzq%^J'N2 !!!!>"p"""<#### $H$$d$If`gd/$Ifgd$Cb$dxx`a$$ Tdxx`a$$dxx`a$gd\n t $!V!!!!!$H$$$ (2(6(J(Z(v(z(|(((;~wmweYNh6hOmHsHh6hO5mHsHh6hY66h6hY65] h6hY6h6hY65h6hY6CJaJmH sH h6h/CJaJh6h/CJaJmHsHh6h/CJaJmH*sH*h6hY6CJaJmHsH"h6hY656CJaJmHsH h6h Hh6h\^JmHsHh6hY6^JmHsH$8%%%V&&>' (8(L(N(P(R(T(V(X(Z(x( $$Ifa$ $$G$Ifa$ $Ifgd/d$If`gd/x(z(|(((()))))H*J*L*~~~~~$ <a$ $ <a$gdO$a$gdO$a$gdOXkdu$$Ifl0H#HJ44 lalp (((((J)L)j)n)p)r)z)|))))H*J*L*f*h*|*۽ucR;R-jh6h20J#5B*CJUaJph h6h25B*CJaJph#h6hs5CJ^JaJmHsH#h6h25CJ^JaJmHsH#h6hO5CJ^JaJmHsHh6hO5mHsHh6hxI6mHsHh6h+^6mHsHh6hO6mHsH#h6h5CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsH#h6hm5CJ^JaJmHsHL*j****+}} ;$G$Ifgdg[kd$$Ifl40$44 lalf4p ;$$G$Ifa$gdg ;$$G$Ifa$gdg|*~***+ +*,,,., - -f-p---....H.J.l0n02 2X2`2222223^4f46686ȹȦȦȗȈyyyjh6h/B*CJaJphh6hg B*CJaJphh6h@>r>>?>?t?v???@X@j@t@@@@@AAA"B$B&BBBBBBBCüíííüüÞÞÞÞ~~üo``h6h )B*CJaJphh6hQB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h/kB*CJaJphh6hFB*CJaJphh6h1!B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hTB*CJaJphh6hgB*CJaJphh6h>B*CJaJph$<===t?v??6[kd $$Ifl40$44 lalf4p;$G$If[kdM $$Ifl40$44 lalf4p ;$G$IfgdT???@AAA6[kdN $$Ifl40$44 lalf4p ;$G$IfgdF[kd $$Ifl40$44 lalf4p;$G$IfA$B&BU@UUUUUUUUJVLV^VlV~VVVVVVVVVV>WVWBXDXXᣜ|m^|^h6h_B*CJaJphh6h.b]B*CJaJphh6h aoB*CJaJph h6h ao5B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6h;NgB*CJaJphh6hfkB*CJaJphh6h#B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6h4efB*CJaJph!mPmjmnmmmmm᫜~~~~uc#h6hY65CJ^JaJmHsHh6hY6CJh6h@`B*CJaJphh6hm<B*CJaJphh6h1qB*CJaJphh6h@B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6htB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6h.b]B*CJaJph$idkfkxkkkk6[kd)$$Ifl40$44 lalf4p;$G$If[kdd($$Ifl40$44 lalf4p ;$G$IfgdkZl\lrlm ;$G$Ifgdm<;$G$If[kd)$$Ifl40$44 lalf4p ;$G$Ifgd1qmmmmmnnNn ;$$G$Ifa$gd*ua ;$$G$Ifa$$ <a$[kde*$$Ifl40$44 lalf4pmn.n0nNnPnnnXoZo\oopppppqqqqrrVsXslsxsssssssttttttt޷ƷƷƊ{lh6h(XB*CJaJphh6hXB*CJaJphh6h3B*CJaJphh6h1qB*CJaJphh6h@`B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6h*ua5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6CJ^JaJmHsH'NnPn^nnnnZoAZkd+$$Ifl0$/44 lalp;$G$If[kd+$$Ifl40$/44 lalpZo\oroqqrVs8Zkd -$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1q;$G$IfZkdq,$$Ifl0$/44 lalpVsXsnsttt8Zkd~.$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdX;$G$IfZkd-$$Ifl0$/44 lalpttttttuuuxvzvDwFwVwbwpwrwvwxwww~xxxxyyyyyyyyyyyzϹϪϪϛϪό}n] h6h- 5B*CJaJphh6h-d B*CJaJphh6h1qB*CJaJphh6h- B*CJaJphh6hYgB*CJaJphh6h@`B*CJaJphh6h:(B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6h@`5B*CJaJph$tuu uxvzvv8Zkd/$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd-/$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd@`vvwxwwxxx8Zkd:1$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdYgZkd0$$Ifl0$/44 lalp;$G$Ifxyyyy;$G$If^gd- ;$G$IfZkd1$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1qyyyzz2z{C8 ;$G$IfgdnZkdG3$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd2$$Ifl0$/44 lalpzzzzz{{{${2{B{R{f{{{{z|||||||||2}z}|}~}}}} ~0~N~P~R~||m\ h6hY65B*CJaJphh6h:(B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6h'.B*CJaJphh6hoIB*CJaJphh6hs!B*CJaJphh6hzWB*CJaJphh6hnB*CJaJphh6h- B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph${{{|||~}8Zkd4$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgds!;$G$IfZkd3$$Ifl0$/44 lalp~}}}P~R~d~~CZkd6$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdT5$$Ifl0$/44 lalpR~d~f~~~~ ~NP^`bЅ҅ԅ†ĆކLVڇ܇lnϹϪϛψϹϹϹϹyyyϹϹh6h8B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6h2B*CJaJphh6h8fB*CJaJphh6h]B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph h6h]5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph/~~~ 6~CZkda7$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd6$$Ifl0$/44 lalp~ԃ8Zkd8$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgds!;$G$IfZkd8$$Ifl0$/44 lalpԃ`bp8Zkd:$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdn9$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd2҅ԅln8Zkd{;$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd8Zkd:$$Ifl0$/44 lalp;$G$Ifn|~܉ >68"$&68ЍJNV\^*,"2>@8ǶǶh6h~.B*CJaJphh6hoIB*CJaJphh6hAB*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6h$B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph368J8Zkd<$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd*<$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd$J$&>8Zkd7>$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdAZkd=$$Ifl0$/44 lalp;$G$If8Zkd?$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd>$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd8:ln|~:<JLДҔԔfhjxzЕޕ ϵϵϦϗϵϵϦϵqϵϦ%h6hY6B*CJaJmH phsH %h6hB*CJaJmH phsH h6hB*CJaJphh6hS_B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6h^15B*CJaJph,ln8Zkd@$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdD@$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd^1:<T8ZkdQB$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdA$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdS_ҔԔhj8ZkdC$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd^1ZkdC$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfƖ8Zkd E$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd^D$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdS_`bdftvؗڗVXZhj "rtvxνΧ|ݶmݶm^ݶmh6h^1B*CJaJphh6hB*CJaJph h6h^15B*CJaJph h6h$%h6h$B*CJaJmH*phsH*h6h$B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hS_B*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*$Ɩdf|ؗڗCZkdkF$$Ifl0$/44 lalpZkdE$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXZr8ZkdG$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdG$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd^1vx^CZkd'I$$Ifl0$/44 lalpZkdxH$$Ifl0$/44 lalp;$G$If\^`np FHPRڛܛޛbdfh,Z\^vh6h1B*CJaJph h6h15B*CJaJphh6hB*CJaJphh6h^1B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph5^`x $ޛCZkdJ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdI$$Ifl0$/44 lalpޛfhvCZkdK$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd4K$$Ifl0$/44 lalpCZkdAM$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdL$$Ifl0$/44 lalp\C8 ;$G$Ifgd1ZkdN$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdM$$Ifl0$/44 lalp\^vHC8 ;$G$Ifgd1ZkdO$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdNO$$Ifl0$/44 lalp&0FHJƠȠʠ̠ȡʡ̡Ρ΢ТҢ8bdФ̻ph6hoIB*CJaJphh6h9B*CJaJphh6h B*CJaJphh6hk2~B*CJaJphh6h^1B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h48B*CJaJphh6h1B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6,HJ`ʠ̠ޠCZkd[Q$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdP$$Ifl0$/44 lalp(̡ΡC8 ;$G$Ifgd^1ZkdR$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd R$$Ifl0$/44 lalpТҢC8 ;$G$Ifgd^1ZkdT$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdhS$$Ifl0$/44 lalp*ԤC8 ;$G$IfgdZkduU$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdT$$Ifl0$/44 lalpФҤԤ֤ LNPĥȥХҥԥ֥|~ئڦܦަVXZ|~z|~֪h6h B*CJaJphh6h*HaB*CJaJphh6hnPB*CJaJphh6hhB*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hY6B*CJaJph9Ԥ֤ NCZkdV$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$V$$Ifl0$/44 lalpNPfԥ֥8Zkd1X$$Ifl:0$/44 lalp ;$G$IfgdnP;$G$IfZkdW$$Ifl0$/44 lalpܦަXCZkdY$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdX$$Ifl0$/44 lalpXZp8ZkdZ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$IfZkd>Z$$Ifl0$/44 lalpШCZkdK\$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd[$$Ifl0$/44 lalp(|CZkd]$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd\$$Ifl0$/44 lalp|~*ƫ8Zkd_$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd4+;$G$IfZkdX^$$Ifl0$/44 lalp֪«īƫȫ&(*ȬjnprtDFHJڬtkh6hcCJh6hY6B*ph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6h HB*CJaJphh6hY6CJaJh6hY65CJ^JaJh6hVB*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6h4+B*CJaJph#ƫȫ֫(CZkde`$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd_$$Ifl0$/44 lalp(*B(CZkda$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkda$$Ifl0$/44 lalpC;;$G$IfZkd!c$$Ifl0$/44 lalp$G$IfZkdrb$$Ifl0$/44 lalprtFH8Zkdd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdc$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd HHJZ֯ rj_ ;$G$IfgdYg;$G$If^kd.e$$Ifl440$/44 lalf4p ;$$G$Ifa$gd ;$$G$Ifa$ $d ((a$$ <a$ J BD°Ұְ:<LPt˺˳ˢ˳˓qb˳˓Sh6hWB*CJaJphh6hrB*CJaJphh6hJB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hYg5B*CJaJph h6hY6 h6h 5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsH °ڰ:CZkdf$$Ifl,0$/44 lalp;$G$IfZkde$$Ifl,0$/44 lalp:<T8Zkdg$$Ifl<0$/44 lalp ;$G$IfgdJ;$G$IfZkd2g$$Ifl,0$/44 lalp8Zkd-i$$Ifl 0$/44 lalp ;$G$IfgdW;$G$IfZkdh$$Ifl 0$/44 lalpڲn~fhjl~ PR,2BD𸩸zzizzZh6hdB*CJaJph h6h}5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h}B*CJaJphh6h"B*CJaJphh6h0B*CJaJphh6hxB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hWB*CJaJphh6hY6B*CJaJph#jl-Zkdj$$Ifl 0$/44 lalp ;$G$Ifgd};$G$IfZkdi$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd0PRdCZkdk$$Ifl0$/44 lalpZkd(k$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfHJ` -Zkd#m$$Ifl60$/44 lalp ;$G$Ifgd"H;$G$IfZkdzl$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd}DHJZ^ַ޷ĸʸָ ڹܹR` zǸzzi h6h}5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hVxzB*CJaJphh6hSB*CJaJphh6huuB*CJaJphh6h}B*CJaJphh6hWB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph' " ;$G$IfgdSZkdm$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd};$G$If 28Zkdo$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd5;$G$IfZkdun$$Ifl0$/44 lalp:JNPbdf|~nvȾʾܾ޾ϵϦϓϦϦϓϦϦqbϓh6h>B*CJaJphh6hvB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH %h6h5B*CJaJmH phsH h6haB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6h55B*CJaJph$NPf8Zkdpp$$Ifl^0$/44 lalp;$G$IfZkdo$$Ifl^0$/44 lalp ;$G$IfgdaȾʾ-Zkdq$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdqm;$G$IfZkdq$$Ifl^0$/44 lalp ;$G$Ifgdvvx<(*,bdfhjXZǴǴᡒځrh6h+:.B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h5B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH phsH %h6h5B*CJaJmH phsH h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hqmB*CJaJph'vx8Zkds$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdqmZkdkr$$Iflh0$/44 lalp;$G$If.dfx8Zkdft$$Ifl0$/44 lalpZkds$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdqm;$G$If8Zkdu$$Ifl0$/44 lalpZkdu$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd+:.;$G$IfhjXZpCZkd w$$Ifl0$/44 lalpZkdav$$Ifl30$/44 lalp;$G$If&(hj$&(tvx "jl bdfvzᘍwh6h~B*phh6hB*phh6hO#B*phh6hO#B*CJaJphh6hvB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hyDB*CJaJph-phj&(:8Zkd\x$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdw$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdyD:vx8Zkdy$$Ifl70$/44 lalp ;$G$IfgdyDZkdy$$Ifl0$/44 lalp;$G$If 28Zkd{$$Ifl 0$/44 lalp;$G$IfZkdWz$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd~2df|LNd8ZkdR|$$Ifl 0$/44 lalp ;$G$IfgdZkd{$$Ifl 0$/44 lalp;$G$IfLN^bbdtxDFHJ8:LNHV^jrҸҸҸҸҩ˘ҸҸҩҸҸ҉҉҉҉Ҹh6h"_B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hpB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hyDB*CJaJphh6hB*CJaJph6dbdzCZkd}$$Ifl;0$/44 lalpZkd|$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfzHJ\8Zkd~$$IflF0$/44 lalp;$G$IfZkdM~$$IflF0$/44 lalp ;$G$Ifgd\8:PCZkdH$$Ifl0$/44 lalpZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If8Zkd$$Ifl70$/44 lalp ;$G$Ifgd);$G$IfZkd$$Ifl70$/44 lalp-Zkd$$Ifl70$/44 lalp ;$G$Ifgdp;$G$IfZkdC$$Ifl70$/44 lalp ;$G$Ifgd"_0FN^fp0@jzln$&(:<b,.چ h6hY65B*CJaJph#h6hY659B*CJaJphh6h| MB*CJaJphh6h!&B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hpB*CJaJphh6hY6B*CJaJph4l ;$G$Ifgd| MZkd$$Ifl70$/44 lalp ;$G$Ifgdp;$G$Ifln&CZkd$$Ifl70$/44 lalp;$G$IfZkd>$$Ifl70$/44 lalp&(>08Zkd9$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd| M;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalp.NPRTbdlzRTdhTVfj:<LPfvŴŴ%h6h2PB*CJaJmH*phsH*h6hbPB*CJaJphh6h| MB*CJaJph h6h|P5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph3RTbCZkd$$Ifl70$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpRCZkd݈$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd4$$Ifl0$/44 lalpRTjTCZkd/$$Ifl;0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpTVl:CZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd؊$$Ifl%0$/44 lalp:<R8Zkdӌ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdbP;$G$IfZkd*$$Ifl0$/44 lalp$4^`dfvxz|(*02pxοθΥnnθΥ_θΥθΥ_nnθh6hbPB*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH %h6ha%B*CJaJmH phsH %h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6h)B*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6h2PB*CJaJmH*phsH*h6h2PB*CJaJph%df|8Zkd%$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd|$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd2P,8Zkdw$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdbPZkdΎ$$Ifl0$/44 lalp;$G$If48Zkdɐ$$Ifly0$/44 lalp;$G$IfZkd $$Iflg0$/44 lalp ;$G$IfgdbP.XCZkd$$Ifl0$/44 lalpZkdr$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfTVXZ.024fhj (Bxz " $06RTXZۻh6h~E.B*CJaJphh6hqB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hbPB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6DXZpCZkdm$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdĒ$$IflU0$/44 lalp2CZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalp24Fhj CZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdh$$Ifl0$/44 lalp "xz 8Zkdc$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdq;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalp "8CZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd $$Ifl0$/44 lalp4XE: ;$G$Ifgd~E.Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd^$$Ifl0$/44 lalpXZplGXkdQ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpZhjln*,.0dfhBLNPRTNPRT^`df`bd8ɒh6hB*CJaJph h6hfQ5B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hbPB*CJaJphh6hY6B*CJaJph3ln.0BfGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpfh~RTjGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd@$$Ifl0$/44 lalpRTjGXkd/$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpbdvEZkdy$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdԟ$$Ifl0$/44 lalp<>P8Zkdˡ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfZkd"$$Ifl0$/44 lalp8:<>Z\`bd *,vx "26ڸɕseh6hY65CJ^JaJh6hxB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6h []5B*CJaJph#h6hY65CJ^JaJmHsH h6hY6CJ^JaJmHsH h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hGOB*CJaJph#`bdC:$ <a$Zkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdt$$Ifl0$/44 lalpdt*,:v{ss;$G$If^kdƣ$$Ifl440)X$/44 laf4p ;$$G$Ifa$gd [] ;$$G$Ifa$ $d ((a$vx CZkd!$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfZkdx$$Ifl0)X$/44 lap "880$G$IfZkds$$Ifl$0)X$/44 lap ;$G$Ifgdx;$G$IfZkdʥ$$Ifl0)X$/44 lapnp0Zkdŧ$$Ifl 0)X$/44 lap ;$G$IfgdK;$G$IfZkd$$Ifl?0)X$/44 lap$G$IfPRZ@B~*,np "$hj6<VXhl.߽ߟߟߟߟߟߟߟߎߟh6hyB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hFB*CJaJphh6hKB*CJaJphh6h!&B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY6h6hY6CJaJ2p"$8Zkd$$Ifl60)X$/44 lap ;$G$IfgdFZkdn$$Ifl?0)X$/44 lap;$G$If$2hj|CZkdi$$Iflh0)X$/44 lapZkd$$Iflh0)X$/44 lap;$G$IfVXn-Zkd$$Ifl60)X$/44 lap ;$G$Ifgdy;$G$IfZkd$$Iflh0)X$/44 lap ;$G$IfgdF NP8Zkd $$IflR0)X$/44 lapZkdd$$Ifl0)X$/44 lap ;$G$Ifgdy;$G$If.6N`pr LNPbd8:JLbd@ôôᔍzzkᔍh6h~B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6h,B*CJaJphh6hhDzB*CJaJphh6h>B*CJaJphh6hFB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hyB*CJaJph(Pf8:P ;$G$Ifgd~Zkd$$IflR0)X$/44 lap ;$G$Ifgd,;$G$IfbCZkd$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfZkd_$$IflR0)X$/44 lapbdzNC8 ;$G$IfgdwYDZkdZ$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lap@JNP(*:>02BFFHJ<>jlȵȦȗȵȵȵȵȈȈȗh6h8:B*CJaJphh6hFB*CJaJphh6hN0B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph h6hwYD5B*CJaJph0NPb(C8 ;$G$IfgdN0Zkd$$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl;0)X$/44 lap(*@02HCZkd$$IflY0)X$/44 lap;$G$IfZkdU$$Ifl;0)X$/44 lapHCZkdP$$Iflv0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$IflN0)X$/44 lapHJ\CZkd$$IflJ0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflh0)X$/44 lap*C8 ;$G$Ifgd8:Zkd$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfZkdK$$IflJ0)X$/44 lap $nC8 ;$G$Ifgd"ZkdF$$IflY0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lap  "jlnp~X \ ^ f h      ^ `       ˱˱ˢ˱˱˓˄˄˱˱ˢ˱˱˱h6h&aB*CJaJphh6h"B*CJaJphh6hFB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH*1np  8Zkd$$IflY0)X$/44 lap ;$G$Ifgd";$G$IfZkd$$IflY0)X$/44 lap * ^ ` r CZkd$$IflY0)X$/44 lap;$G$IfZkdA$$IflY0)X$/44 lap    8Zkd<$$IflY0)X$/44 lap ;$G$IfgdF;$G$IfZkd$$IflY0)X$/44 lap  .C8 ;$G$IfgdlZkd$$Ifl(0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflt0)X$/44 lap(,BDHT^v*@PRTfhjvxzḩḚډzzzljډډh6h9jB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h\+B*CJaJphh6hlB*CJaJphh6hOqB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hlvB*CJaJph0CZkd$$Iflw0)X$/44 lap;$G$IfZkd7$$Iflx0)X$/44 lapRTj8Zkd2$$Ifl0)X$/44 lap ;$G$Ifgd9j;$G$IfZkd$$Iflw0)X$/44 lapxzCZkd$$Ifly0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lapCZkd$$Iflp0)X$/44 lap;$G$IfZkd-$$Ifl0)X$/44 lapln~ ">@BTV &*,>@%h6hkB*CJaJmH phsH h6hKpB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hlvB*CJaJphh6h&aB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph/ln C8 ;$G$Ifgd&aZkd($$Ifl[0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$IflX0)X$/44 lap "4@BX*C8 ;$G$IfgdKpZkdz$$IflY0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lap*,BzCZkd$$Ifl,0)X$/44 lap;$G$IfZkd#$$IflY0)X$/44 laphjvxz|@BT`\^nrhݴΣǣǣppǣh6hpgB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6h9j5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6hkB*CJaJmH phsH h6hY6h6h9jB*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH ,z| @CZkd$$Ifl,0)X$/44 lap;$G$IfZkdu$$Ifl,0)X$/44 lap@BT\8Zkdp$$Ifl0)X$/44 lap ;$G$Ifgd9j;$G$IfZkd$$IflG0)X$/44 lap\^tC8 ;$G$IfgdpgZkd$$Iflc0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lapC8 ;$G$IfgdXP Zkd$$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkdk$$Ifl[0)X$/44 lap<DPXhxtv .0jln|~*,:<>@&(68:<Rl𧸧h6hpgB*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJph h6hY6h6h9jB*CJaJphh6hXP B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph3tvCZkdf$$Ifl!0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl;0)X$/44 lap 2ln*CZkd$$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflw0)X$/44 lap*,B&(>C8 ;$G$Ifgd}f>Zkd $$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkda$$Ifl;0)X$/44 lap h j l    4!b!l!x!!!"""""""#########$"$p$r$$$$$d%f%&&&&&:'<'>'H'֘h6hIB*CJaJphh6huB*CJaJphh6h9jB*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph9 j l z CZkd\$$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl;0)X$/44 lap   "C8 ;$G$Ifgd9jZkd$$Ifl;0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl;0)X$/44 lap""""""#CZkd$$Ifl`0)X$/44 lap;$G$IfZkdW$$Ifl;0)X$/44 lap######p$C8 ;$G$IfgduZkdR$$Iflw0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflw0)X$/44 lapp$r$$d%f%|%&CZkd$$Iflw0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflw0)X$/44 lap&&&<'>'L''CZkd$$Iflh0)X$/44 lap;$G$IfZkdM$$Iflw0)X$/44 lapH'J''''''''''(((( ( (l(n(x(z(|(~(((d)f)p)r)t)v)x)z)*F*+ +"+,+.+0+2+T+V+X+b+d+f+h+j+l+,,, ,",$,&,(,v,ıııııııııĢııııııh6h B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH*;'''''(l(CZkdH$$Iflw0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Iflw0)X$/44 lapl(n((d)f)|) +8Zkd$$Ifl00)X$/44 lap ;$G$Ifgd"5;$G$IfZkd$$Ifl,0)X$/44 lap +"+4+V+X+n+,CZkd$$Ifly0)X$/44 lap;$G$IfZkdC$$Ifl,0)X$/44 lap,,*,,,,-8Zkd>$$Ifl^0)X$/44 lap ;$G$Ifgde.;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lapv,~,,,,,,,,,----------.. . ....v/x/z//////T0n00000Z1\1^1`1j1ḧڧth6h B*CJaJphh6hNB*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJphh6hhDzB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hNB*CJaJph------.x/CZkd$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfZkd$$Ifl0)X$/44 lapx/z/////0C8 ;$G$IfgdNZkd$$Ifly0)X$/44 lap;$G$IfZkd9$$Ifl0)X$/44 lap000^1`1v11GXkd0$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfXkd$$Ifl0)X$/44 lapj1l1p1r11111111122222233B3D3b3d3334ݻݴݥxfTC h6h075B*CJaJph#h6h@j5CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsHh6hZ5CJ^JaJh6hY65CJ^JaJ h6hY65B*CJaJphh6h01B*CJaJph h6hY6h6h B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH 11122222G>>>d ((Xkdz$$Ifl0)X$/44 lap;$G$IfXkd$$Ifl0)X$/44 lap223303b3d3r33woo;$G$If^kd$$Ifl44H0V%s44 lalf4p ;$$G$Ifa$gd07 ;$$G$Ifa$$d ((^a$33344(4F5CZkdz$$IflY0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$IflY0V%s44 lalp444"4&4B5D5F5H5X5\55566~666666p7r7t7777778 8888888889 9(9*9,9:9<9t9v9𘉘x h6hLZ5B*CJaJphh6h_eB*CJaJphh6h7k2B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h"xB*CJaJphh6hLZB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph/F5H5^5r7t7778Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdLZ;$G$IfZkd#$$IflY0V%s44 lalp777888*98Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$Ifgd_e;$G$IfZkdu$$Ifl0V%s44 lalp*9,9:9t9v999CZkdp$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalpv999999(;*;8;<;;;<<D<F<T<X<<<===`=b=d=v=x=8><>D>>>>>??@@AAAB|B~BBBBB{{h6h8B*CJaJphh6h"B*CJaJphh6h1B*CJaJphh6hLZB*CJaJphh6hjv*B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph0999(;*;@;D<C8 ;$G$IfgdLZZkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl$0V%s44 lalpD<F<\<==$=b=8Zkd$$Ifl%0V%s44 lalp ;$G$Ifgd1;$G$IfZkdk$$Ifl0V%s44 lalpb=d=z=>>>?8Zkdf$$Ifl%0V%s44 lalp ;$G$Ifgd8;$G$IfZkd$$Ifl%0V%s44 lalp???@@@ACZkd$$Ifl,0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl30V%s44 lalpAAA~BBBBCZkd $$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkda$$Ifl0V%s44 lalpBBBCCCD8Zkd\$$Ifl40V%s44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfZkd$$Ifl40V%s44 lalpBBBBB@CpCCCD DfDnDDDEFFFFFFFFGGGGGGG2H4H>H@HHHHHIIIIJJJJKK"K$KKKKLL`LbLdL𔴔 h6hY65B*CJaJphh6hMB*CJaJph h6hY6h6hB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hY6B*CJaJph:DDEFFFGC8 ;$G$IfgdZkd$$Ifl40V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalpGGG2H4HJHHCZkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkdW$$Ifl0V%s44 lalpHHHIIIJCZkdR$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalpJJJKK*KKCZkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalpKKKLL0LbLCZkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkdM$$Ifl0V%s44 lalpbLdLzLMMM8ZkdH$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdM;$G$IfZkd$$Iflu0V%s44 lalpdLnLpLrLxLLMTMMMMMMMM N2NNNNNNNNNNNNPOfOP P*P,P.P4PdPfPpPrPPPPPPPPPP>Q@QJQLQQh6hXP B*CJaJphh6h!)FB*CJaJph h6hY6h6hMB*CJaJphh6hB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hY6B*CJaJph5MNNNP P-Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$Ifgd!)F P6PdPfP|P>Q@Q8Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdXP ZkdC$$Ifl^0V%s44 lalp;$G$If@QVQQQQRRTR8Zkd>$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdXP Zkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfQQQQQR$R&RPRRRTRxRzR|RRRRRRRRRSXSbSSSSSSSST*TTTTUDUFUHUbUdUfUpUrUxUzUU VVVVV$V&V,V.VVȨȨ%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6h.B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hXP B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hY6B*CJaJph h6hY6:TRfRzR|RRSS8Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdXP Zkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfSSTTTFUHU8Zkd$$Ifl0V%s44 lalpZkd9$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$Ifgd.;$G$IfHUZUdUfU|UVV8Zkd4$$Ifl^0V%s44 lalp ;$G$Ifgd.Zkd$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfV0VVVVBWDW8Zkd$$Ifl;0V%s44 lalp ;$G$Ifgd-Zkd$$IflU0V%s44 lalp;$G$IfVVVVVVVV@WBWDWWWWWWWWXXYYYYYYYYYYYYZZZZZ\[^[`[[[[[[\\\\:]<]>]]ׄׄׄ%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hgB/B*CJaJph h6hgB/5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h.B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY64DWRWWWWWWWCZkd$$Ifl;0V%s44 lalpZkd/$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfWYYYYYYZCZkd*$$Ifl;0V%s44 lalpZkd$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfZZZ^[`[r[[CZkd|$$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0V%s44 lalp[[[\\\<]CZkd$$Ifly0V%s44 lalp;$G$IfZkd%$$Ifl0V%s44 lalp<]>]L]]]]&^CZkd $$Ifl,0V%s44 lalp;$G$IfZkdw$$Iflp0V%s44 lalp]]$^&^(^2^4^6^<^ _____"_6`8`B`D`F`L```````bbb@bBbDbNbPbVbXbbb$d&d0d2d8d:dddddeHeJePeReeeeeٳٳٳٳٳ٤ٳٕٕٳh6hgB/B*CJaJphh6h+:.B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH phsH h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6:&^(^>^ __$_6`CZkdr $$Ifl,0V%s44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl,0V%s44 lalp6`8`N```abCZkd $$Ifl0V%s44 lalp;$G$IfZkd $$Ifl40V%s44 lalpbb0bBbDbZb$dCZkd $$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfZkdm $$Ifl^0V%s44 lalp$d&deTeeC8 ;$G$Ifgd-Zkdh $$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfZkd $$Ifl;0V%s44 lalpeefffg8Zkd$$Ifl;0V%s44 lalp ;$G$Ifgd-;$G$IfZkd$$Ifl;0V%s44 lalpefffffgB*CJaJphh6hmWoB*CJaJphh6hXB*CJaJphh6hgB/B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hX5B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph&g`gbgtgggg8Zkd $$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfZkdc$$Ifl;0V%s44 lalp ;$G$IfgdXghhhiii8Zkd^$$Ifl;0V%s44 lalp ;$G$IfgdXZkd$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$Ifi j j"j"k$k:kCZkd$$Ifl;0V%s44 lalpZkd$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$If:kkkkkkk8Zkd$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$IfZkdY$$Ifl;0V%s44 lalp ;$G$Ifgd kkkllmmmmmm4o6oHoJoto~oJqLqNqqqqrr^r`rrrrrrssss6t8tHtJtttuu uFu餶ր%h6hY6B*CJaJmH phsH h6h]0=5B*CJaJph#h6hY65CJ^JaJmHsH h6hY65B*CJaJphh6hXB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph-kllmmmm4oCZkdT$$Ifl;0V%s44 lalpZkd$$Ifl;0V%s44 lalp;$G$If4o6oLoLqNq8Zkd$$Ifl0V%s44 lalp ;$G$IfgdX;$G$IfZkd$$Ifl_0V%s44 lalpNqPq`qqqqrr$r^rwoo;$G$If^kdO$$Ifl440O$O44 lalf4p ;$$G$Ifa$gd]0= ;$$G$Ifa$$d ((^a$ ^r`rrrrrrsCZkd$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl,0O$O44 lalpsss6t8tNttCZkd$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$IfZkdS$$Ifl,0O$O44 lalptt uvvv8ZkdN$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd+;$G$IfZkd$$Ifl,0O$O44 lalpFuLuuvTvXvZvvvvvvvnwpwwwwPxRxZxbxdxxxxxxxyᩇxixZxᩇh6hM}TB*CJaJphh6h B*CJaJphh6h3B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH h6h 5B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6h?"B*CJaJphh6h+B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hFB*CJaJphvnwpwwxx-Zkd$$IflL0O$O44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$IfZkd$$IflL0O$O44 lalp ;$G$Ifgd 5xxyyyyy8Zkd$$IflR0O$O44 lalpZkdI$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd+-;$G$Ifyyyyyyyyyzz{{,{.{0{||$|&|(|2}4}F}H}J}}}}}}}}n~p~x~z~^`bȵȵȵȵȓȵȄuh6ha6bB*CJaJphh6hB*CJaJphh6h&aB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH %h6hfQB*CJaJmH phsH h6hY6B*CJaJph h6h5B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph-yz{{0{||8ZkdD$$Ifl0O$O44 lalpZkd$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd+:.;$G$If|(|2}4}J}}}8Zkd $$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd&aZkd$$IflF0O$O44 lalp;$G$If}}`bp8Zkd!$$IflR0O$O44 lalpZkd?!$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfԀCZkd:#$$IflR0O$O44 lalpZkd"$$IflR0O$O44 lalp;$G$Ifz̀Ҁ~ʂ̂΂ NP(*~^`df|ݶǶݧݘ݉zkh6hr~B*CJaJphh6h8B*CJaJphh6hY\B*CJaJphh6hJVsB*CJaJphh6hk B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6h B*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH**Ԁ~8Zkd$$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd#$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgd ~̂΂ CZkd%$$Ifl%0O$O44 lalpZkd5%$$Ifl^0O$O44 lalp;$G$If ,8Zkd0'$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd&$$Ifl%0O$O44 lalp ;$G$Ifgdk ,|~*,>8Zkd($$Ifl,0O$O44 lalp;$G$IfZkd'$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgdr~|~(*,ƆʆNP`dƇʇ̈ΈЈވPR`f̉҉vxzƱh6hk B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY6:>̆NPfCZkd)$$Ifl,0O$O44 lalpZkd+)$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$IḟΈCZkd&+$$Ifl40O$O44 lalp;$G$IfZkd}*$$IflJ0O$O44 lalpΈЈPRh8Zkdx,$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$Ifgdk ;$G$IfZkd+$$IflH0O$O44 lalpԉxzCZkd-$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd!-$$Ifl0O$O44 lalpCZkd/$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkds.$$Ifl%0O$O44 lalp.C8 ;$G$Ifgd EKZkdn0$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd/$$Ifl0O$O44 lalp"$&*.Dȍʍ̍ЍҍԍHJLVX^`ďbdnpvxڜḍ~oh6hv]B*CJaJphh6hB*CJaJphh6hk B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hY6B*phh6h EKB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hB*CJaJph+ԍJCZkd1$$Iflw0O$O44 lalp;$G$IfZkd1$$IflL0O$O44 lalpJLbbdz8Zkd3$$Iflw0O$O44 lalp ;$G$Ifgdk ;$G$IfZkdi2$$Iflw0O$O44 lalp(B8Zkdd4$$Iflv0O$O44 lalp ;$G$Ifgdk ;$G$IfZkd3$$Ifl0O$O44 lalp~@BDTX:<LPfhjė֗깨s h6hdr5B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH phsH h6h5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h>B*CJaJphh6hk B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph h6hY6-BDZ:<RhCZkd5$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd 5$$Ifl0O$O44 lalphj|8Zkd7$$IflC0O$O44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfZkd_6$$Ifl,0O$O44 lalpėC8 ;$G$IfgddrZkdZ8$$Ifl0O$O44 lalp;$G$IfZkd7$$IflC0O$O44 lalp\^td8Zkd9$$IflJ0O$O44 lalp ;$G$Ifgddr;$G$IfZkd9$$IflJ0O$O44 lalpDZ\^nrdfvx|^x|~`bdnprtDFPVXrtv|ϵϵϦϗϗϵττϗuh6h8B*CJaJph%h6hdrB*CJaJmH phsH h6hdrB*CJaJphh6hi~B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH* h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hdr5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph,df||~b8Zkd:$$Iflg0O$O44 lalp ;$G$Ifgddr;$G$IfZkdU:$$IflJ0O$O44 lalpbdvD8ZkdP<$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If ;$G$IfgddrZkd;$$Ifl0O$O44 lalpDF\8:P5Zkd=$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$Ifgdv ;$G$IfgddrZkd<$$Ifl,0O$O44 lalp8:DJLZ\flnBDNVRT^df* "Ȣʢ̢֢آڢܢ"(,"(,68:˸˸˸˸˸ژ˸˸ h6hdr5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hk B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hdrB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hvB*CJaJph5PZ\rBDZ8Zkd>$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$IfgddrZkdK>$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$IfZRTj8ZkdF@$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$IfgddrZkd?$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If&ʢ̢-ZkdA$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If ;$G$IfgddrZkd@$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$Ifgdk ̢ޢ.8ZkdB$$Ifl,0O$O44 lalpZkdAB$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If ;$G$Ifgddr.8:L8ZkdB*CJaJphh6hB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hdrB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hdr5B*CJaJph(h6hdr5B*CJaJmH phsH h6hY65B*CJaJph'ƥd ;$G$Ifgd)ZkdD$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$Ifgddrdf|bdz5Zkd7F$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$IfgddrZkdE$$Ifl,0O$O44 lalpz8ZkdG$$Ifl0O$O44 lalp ;$G$IfgddrZkdF$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If \^jĬ$&024:Ʈζǥǥ}}%h6hdrB*CJaJmH phsH (h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hdr5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hdrB*CJaJph1-ZkdH$$Ifl,0O$O44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$IfgddrZkd2H$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If \^8Zkd-J$$IflJ0O$O44 lalpZkdI$$Ifl,0O$O44 lalp;$G$If ;$G$Ifgddr^pƬ$&<CZkdK$$IflJ0O$O44 lalpZkdJ$$IflJ0O$O44 lalp;$G$If<Ȯ ;$G$IfgdXvD ;$G$IfgddrZkd(L$$Ifl;0O$O44 lalp ;$G$Ifgd44C8 ;$G$IfgdZkdzM$$Ifl;0O$O44 lalp;$G$IfZkdL$$Ifl0O$O44 lalp46@BDJ"$&(*vxz׳~iX׳ h6h]95B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH phsH %h6hB*CJaJmH phsH %h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hB*CJaJphh6hY6B*CJaJph(h6hY65B*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJph h6h5B*CJaJph h6hY6"46L(xCZkdN$$Ifl=0O$O44 lalp;$G$IfZkd#N$$Ifl;0O$O44 lalpxzƳ8ZkdP$$Ifl=0O$O44 lalp;$G$If ;$G$IfgdZkduO$$Ifl=0O$O44 lalpjkkk k kk*k,k~kkkkkڻtbVJVh6hpvb6mHsHh6hO6mHsH#h6hO5CJ^JaJmHsH#h6h&5CJ^JaJmHsHh6hOmHsHh6hO5mHsHh6hR5mHsH#h6hY65CJ^JaJmHsH#h6hXvD5CJ^JaJmHsHh6hY6B*phU h6hY6h6hB*CJaJphh6hY6B*CJaJphk8ZkdpQ$$Ifl=0O$O44 lalp;$G$If ;$G$IfgdZkdP$$Ifl=0O$O44 lalpBit cch m ti khon, ng nhp v s dng cc dch v ngn hng in t: gi tin, rt tin, chuyn khon, thanh ton mua hng. PH LC S 02 CHUN K NNG S DNG CNG NGH THNG TIN NNG CAO (Ban hnh km theo Thng t s /2014/TT-BTTTT ngy 11/3/2014 ca B trng B Thng tin v Truyn thng) BNG 01 M UN 07: X L VN BN NNG CAO (IU07) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU07.1Thit t mi trng lm vic ti uIU07.1.1La chn ch v thit t ph hp IU07.1.1.1Bit thay i cc thit t (setting) c sn to lp mi trng lm vic ph hp vi cng vic.IU07.1.1.2Bit t cc ch kim tra chnh t theo yu cu. IU07.1.1.3Bit cch to, bin tp, chn, xa cc mc vn bn t ng (autotext).IU07.1.2p dng muIU07.1.2.1Bit khi nim mu (template) v cch p dng mu cho vn bn.IU07.1.2.2Bit cch tm v p dng mu c sn. IU07.1.2.3Bit cch to v lu mu mi.IU07.2nh dng nng caoIU07.2.1Vn bnIU07.2.1.1Bit cch p dng cun vn bn (text wrapping) cho bng v cc khung minh ha (tranh, nh, biu , hnh ha). IU07.2.1.2Bit cch tm v thay th nh dng phng, on, du on, ngt trang. Bit dng cc bt v nh dng (format painter).IU07.2.1.3Bit cch thc hin vic dn c bit (paste special): vn bn c nh dng, vn bn khng nh dng.IU07.2.1.4Bit cch p dng cc phong cch, hiu ng vn bn nh ch ngh thut (word art), bng, lm m, thm/b nn m (watermark).IU07.2.1.5Bit cch p dng cc la chn nh dng vn bn t ng.IU07.2.2onIU07.2.2.1Bit cch t cch dng trong mt on: ti thiu, chnh xc, c nh, bi, theo t l.IU07.2.2.2Bit cch p dng v loi b cc la chn nh s nhiu mc trong on.IU07.2.2.3Bit cch to, thay i v cp nht kiu dng (style) k t, kiu dng on.IU07.2.3CtIU07.2.3.1Bit cch trnh by vn bn thnh nhiu ct. Bit cch thay i s ct, chn, xa mt du ngt ct.IU07.2.3.2Bit cch thay i rng ct, thm/loi b ng ngn gia cc ct.IU07.2.4BngIU07.2.4.1Bit cch p dng nh dng t ng bng, kiu dng bng. IU07.2.4.2Bit cch ghp, tch cc trong mt bng.IU07.2.4.3Bit cch thay i l, cn l, i hng vn bn trong mt .IU07.2.4.4Bit cch lp li t ng cc dng tiu (tn cc ct) ca bng u mi trang.IU07.2.4.5Bit cch cho hoc khng cho php ct dng khi sang trang.IU07.2.4.6Bit cch sp xp d liu theo mt ct, theo nhiu ct ng thi.IU07.2.4.7Bit cch chuyn i vn bn thnh bng v ngc li.IU07.2.4.8Bit cch nhng mt tp bng tnh vo vn bn. Bit cch s dng cc tnh nng tnh ton, biu ca bng tnh cho tp nhng ny.IU07.3Tham chiu v lin ktIU07.3.1Tiu , chn trang, chn biIU07.3.1.1Bit thm, xa tiu (caption) cho hnh minh ha, cho bng, hp vn bn. Bit cch thm, xa nhn tiu ; thay i nh dng nh s tiu .IU07.3.1.2Bit cch chn, thay i chn trang (footnote), chn bi (endnote). Bit cch chuyn i chn trang thnh chn bi v ngc li.IU07.3.2Mc lc v ch mcIU07.3.2.1Bit cch to v cp nht Mc lc t ng da vo phong cch v nh dng cc mc.IU07.3.2.2Bit cch to v cp nht danh mc hnh v da vo phong cch v nh dng.IU07.3.2.3Bit cch nh du/xa du ch mc: ch mc chnh, ch mc con. Bit to, cp nht ch mc da trn cc mc c nh du.IU07.3.3nh du, tham chiuIU07.3.3.1Bit cch thm, xa cc im nh du vn bn (bookmark).IU07.3.3.2Bit cch thm xa tham chiu n: cc ni dung c nh s, mc, bookmark, hnh v, bng, mc ch mc.IU07.3.4Kt ni, nhng d liuIU07.3.4.1Bit cch chn, sa, xa mt siu lin kt trong vn bn.IU07.3.4.2Hiu c cch lin kt d liu t mt ti liu, mt ng dng v hin th nh mt i tng, biu tng trong vn bn.IU07.3.4.3Bit cch cp nht, xa b lin kt.IU07.3.4.4Bit cch nhng d liu vo ti liu nh mt i tng.IU07.3.4.5Bit cch bin tp, xa d liu nhng.IU07.4Trng v biu muIU07.4.1Trng vn bnIU07.4.1.1Hiu chc nng v cch to trng (field) trong vn bn. IU07.4.1.2Bit cch thm v xa cc trng. IU07.4.1.3Bit cch t tn, thay i nh dng trng.IU07.4.1.4Bit cch kha/m kha, cp nht mt trng.IU07.4.2Biu mu vn bnIU07.4.2.1Hiu chc nng v cch dng biu mu (form). IU07.4.2.2Bit cch to, thay i mt biu mu bng cch thay i thuc tnh ca cc trng nh trng vn bn, hp kim (check box), danh mc ko xung.IU07.4.2.2Bit cch thm hng dn cho mt trng trong biu mu (hin trn thanh cng c, kch hot bng phm tt).IU07.4.2.3Hiu c cch t/hy ch bo v i vi mt biu mu.IU07.4.3Phi th (Merge)IU07.4.3.1Bit cch to mt ti liu chnh v cc trng ca n. Bit cch to danh sch tp v t tn cho cc tp ghp vo th.IU07.4.3.2Bit cch bin tp, sp xp mt danh mc ngi nhn.IU07.4.3.3Bit cch chn cc trng iu kin. IU07.4.3.4Bit cch phi mt ti liu vo mt danh mc ngi nhn theo iu kin v tiu chun chn.IU07.4.3.5Bit cch thc hin phi th v xem kt qu phi th.IU07.5Bin tp vn bn trong ch cng tcIU07.5.1Ln vt v r sotIU07.5.1.1Bit cch bt, tt ch ln vt. Bit cch ln vt cc thay i ca vn bn.IU07.5.1.2Bit cch chp nhn, t chi cc thay i trong vn bn.IU07.5.1.3Bit cch chn, bin tp, xa, cho hin, n cc nhn xt hoc ghi ch.IU07.5.1.4Bit cch so snh v trn cc phin bn khc nhau ca vn bn.IU07.5.2Ti liu ch IU07.5.2.1Hiu khi nim ti liu ch (master document), ti liu con. Bit cch to mt ti liu ch mi bng cch to cc ti liu con theo cc mc.IU07.5.2.2Bit cch thm, bt mt ti liu con cho ti liu ch.IU07.5.3Bo v ti liu IU07.5.3.1Bit cch gn/g b mt khu cho vic m, thay i mt vn bn. IU07.5.3.2Bit cch bo v mt vn bn bng cch ch cho php nhn xt v s dng tnh nng ln vt cc thay i.IU07.6Chun b inIU07.6.1Phn on (section)IU07.6.1.1Bit cch to, thay i, xa cc du phn on trong vn bn.IU07.6.1.2Bit cch thay i hng trang, cn l dc, t l cho phn on IU07.6.1.3Bit cch p dng cc u trang, cui trang khc nhau cho mi phn on, cho trang u, trang chn, trang l. BNG 02 M UN 08: S DNG BNG TNH NNG CAO (IU08) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU08.1Thit lp mi trng lm vic ti uIU08.1.1Thit lp bng tnh, cc thuc tnh ca bng tnhIU08.1.1.1Bit cch thit lp li thanh cng c, cc ty chn tnh ton, cc nhm lnhIU08.1.1.2Bit cch xem v sa i cc thuc tnh ca bng tnh.IU08.1.1.3Bit cch s dng mt s phm v t hp phm tt trn bn phm.IU08.1.1.4Bit cch chn cc trng vo u trang (header), cui trang (footer)IU08.1.1.5Bit thit t cc thuc tnh nng cao (advanced).IU08.1.2S dng mu IU08.1.2.1Hiu khi nim mu (template). Bit cch to bng tnh da trn mu ang c.IU08.1.2.2Bit cch thay i mt mu.IU08.1.2.3Bit cch lu bng tnh nh mt mu.IU08.1.3Bo mt d liuIU08.1.3.1Bit cch t, hy mt khu bo v khi m, thay i trang tnh; mt khu i vi , trang tnh. IU08.1.3.2Bit cch che du (hide), b che du cc cng thc.IU08.2Thao tc bng tnhIU08.2.1 v vng IU08.2.1.1Bit cch p dng t ng nh dng, kiu cch (style) cho mt vng (range) cc .IU08.2.1.2Bit cch nh dng c iu kin theo ni dung .IU08.2.1.3Bit cch to, p dng cc nh dng s theo yu cu.IU08.2.1.4Bit t, thay i, xa tn cho cc vng . Bit cch s dng cc vng c tn trong mt hm.IU08.2.2Trang tnh IU08.2.2.1Bit cch chia tch mt ca s. Bit cch di chuyn, loi b cc thanh chia tch.IU08.2.2.2Bit cch n hin cc dng ct ca trang tnh.IU08.2.2.3Bit s dng cc la chn dn c bit (paste special) khc nhau.IU08.2.3Hm v cng thcIU08.2.3.1Bit s dng cc hm ton hc, thng k, thi gian, ti chnh, vn bn, c s d liu.IU08.2.3.2Bit cch tm v sa li trong hm.IU08.2.3.3Bit cch s dng mng trong hm.IU08.2.3.4Bit s dng cc hm kim tra (v d: vlookup, hlookup).IU08.2.3.5Bit cch to cc hm lng nhau hai mc.IU08.2.3.6Bit s dng tham chiu 3 chiu bn trong hm sum.IU08.2.3.7Bit s dng cc tham chiu hn hp trong cc cng thc.IU08.2.4Biu IU08.2.4.1Bit cch to biu kt hp dng ct v dng ng.IU08.2.4.2Bit thm trc th 2 vo biu .IU08.2.4.3Bit thay i kiu biu (trn cng tp d liu).IU08.2.4.4Bit cch thm, xa tp d liu trong mt biu .IU08.2.4.5Bit thay i t l trn cc trc ca biu . IU08.2.4.6Bit cch thay i n v d liu trn cc trc m khng thay i d liu ngun.IU08.2.4.7Bit cch s dng mu biu v biu nh trong tnh.IU08.2.5Lin kt, nhng v np d liu t ngoiIU08.2.5.1Bit cch nhp, sa, hy mt siu lin kt trong trang tnh.IU08.2.5.2Bit cch lin kt d liu bn trong mt bng tnh, gia cc bng tnh, gia bng tnh v cc ng dng khc.IU08.2.5.3Bit cch cp nht, hy b lin kt.IU08.2.5.4Bit cch np vo trang tnh cc d liu t tp vn bn c t cc du ngn cch d liu.IU08.2.5.5Bit cch nhp v xut d liu XML.IU08.2.6Phn tch d liuIU08.2.6.1Bit cch s dng cc cng c phn tch d liu t ng.IU08.2.6.2Hiu thut ng bng tr xoay (pivot table). Bit cch to, thay i mt bng tr xoay.IU08.2.6.3Bit cch thay i ngun d liu ca bng tr xoay.IU08.2.6.4 Bit cch lc v phn lp d liu trong bng tr xoay.IU08.2.7Sp xp v lc d liuIU08.2.7.1Bit cch sp xp d liu theo nhiu ct cng lc.IU08.2.7.2Bit cch to mt danh sch theo yu cu v sp xp theo yu cu.IU08.2.7.3Bit cch lc mt danh sch (lc t ng, lc nng cao).IU08.2.7.4Bit s dng cc tnh nng tnh cc tng con t ng.IU08.2.7.5Bit cch m rng/thu hp cc mc chi tit ca danh sch lit k.IU08.2.8Kim tra s hp thc ca d liuIU08.2.8.1Hiu khi nim kim tra s hp thc (validating). Bit cch t, sa tiu ch kim tra cc d liu nhp vo mt vng .IU08.2.8.2Bit cch a vo cc thng bo v cnh bo li.IU08.2.8.3Bit cch hin th tt c cc cng thc p dng trong trang tnh (khng xem gi tr).IU08.3Bin tp v ln vtIU08.3.1Ghi ch, nhn xt, thay i (sa, xa) ni dung trang tnhIU08.3.1.1Bit cch thm, sa cha, xa b cc nhn xt (comment), ghi ch (notes).IU08.3.1.2Bit cch hin/n cc nhn xt, ghi ch.IU08.3.1.3Bit cch chp nhn, t chi cc thay i trong trang tnh.IU08.3.2Ln vt cc thay i i vi bng tnhIU08.3.2.1Bit cch bt, tt vic ghi vt thay i. Bit cch ln vt cc thay i trong mt bng tnh.IU08.3.2.2Bit cch so snh v trn cc trang tnh. BNG 03 M UN K NNG 09: S DNG TRNH CHIU NNG CAO (IU09) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU09.1Lp k hoch cho vic trnh chiuIU09.1.1Tm hiu v bi cnh trnh chiuIU09.1.1.1Hiu v ngi nghe, v tr din gi, nh sng, trang thit b trnh chiu.IU09.1.2Thit k ni dung v hnh thc bi trnh by hiu quIU09.1.2.1Bit cch xy dng dn bi (outline) trnh chiu hp l, d kin cc im nhn mnh, cc hiu ng s s dng. IU09.1.2.1Bit cch phn b thi gian cho tng mc ni dung, cho mi trang chiu. IU09.1.2.2Hiu vai tr ca vic dng ha kt hp vi vn bn v mc chi tit khi s dng ha.IU09.1.2.3Hiu tm quan trng ca vic to cc hiu ng th gic (dng mu thit k nht qun, tng phn mu hp l).IU09.1.2.4Bit hiu qu ca vic chn c, phng ch, dng ch, mu. Bit cch tit ch s dng hiu ng ng hoc hiu ng chuyn trang.IU09.2Trang thuyt trnh ch v cc muIU09.2.1 Trang thuyt trnh ch (trang ch)IU09.2.1.1Bit cch s dng mt trang thuyt trnh ch (master slide) mi, tiu ch mi cho bi trnh chiu.IU09.2.1.2Bit bin tp phn trnh by ca trang ch: phng ch, nh dng nh du u dng (bullet), mu nn, hiu ng, khung (placeholder) trong trnh by trang ch.IU09.2.2Mu IU09.2.2.1Bit cch s dng mu (template) ang c v to mu mi. IU09.2.2.2Bit cch sa i thit k nn (theme) cho mu ang dng.IU09.3Cc i tng haIU09.3.1nh dng cc i tng ha, tranh nhIU09.3.1.1Bit cch p dng cc hiu ng cao cp cho i tng ha nh to nn, trong sut, 3D.IU09.3.1.2Bit cch ly v p dng nh dng ca mt i tng ha cho i tng ha khc. Bit cch thay i nh dng ngm nh cho i tng ha mi.IU09.3.1.3Bit cch chnh sa chi v tng phn; thay i mu, khi phc mu gc; s dng nh dng khc nhau.IU09.3.2X l cc i tng haIU09.3.2.1Bit cch lm hin/n cc thc, li v thng tin ch dn; t/thi t i tng trn nn li; nh v i tng ha vo trang chiu nh cc ta ngang, dc; sp t i tng ha theo hng ngang/dc ca trang chiu; hin/n cc hnh nn trong trang chiu.IU09.3.2.2Bit cch sao chp, thu phng i tng ha; lu i tng ha theo kiu tp .bmp, .gif, .jpeg, .png.IU09.3.2.3Bit cch chuyn i nh thnh i tng v v bin tp n.IU09.3.3S dng th, s IU09.3.3.1Bit cch nh dng tiu , ghi ch, nhn (d liu, trc); thay i kiu th cho tp d liu xc nh; thay i cch b tr, sp xp cc ct, thanh trong mt th.IU09.3.3.2Bit cch nh dng ct, thanh, cc gii hn in/hin th mt nh; thay i t l trn cc trc: cc tiu - cc i (min-max), khong nh du v hin s.IU09.3.3.3Bit cch to th bng cc cng c c sn.IU09.3.3.4Bit cch thm, di chuyn, xa cc bng trn th; thm, di chuyn, xa cc k hiu kt ni trn s khi.IU09.3.4a phng tin trong trang chiu: m thanh, on phim, hot hnhIU09.3.4.1Bit cch chn on phim (video clip), nh, m thanh.IU09.4.2.1Bit cch ci t v thay i hiu ng hot hnh, trnh t xut hin.IU09.4.2.2Bit cch thay i trnh t xut hin cc phn t ca mt th.IU09.4Lin kt, nhng, nhp/xut cc trang chiu, bn trnh chiuIU09.4.1Lin kt, nhngIU09.4.1.1Bit cch nhp, bin tp, xa siu lin kt trong bi trnh chiu. Bit cch chn mt nt thao tc (action button); thay i thit t chuyn n cc trang chiu, bn trnh chiu, tp, a ch URL cho trc.IU09.4.1.2Bit cch to, cp nht, xa lin kt d liu vo trong trang chiu v th hin lin kt ny nh mt i tng, biu tng; nhp nh t mt tp qua lin kt n tp .IU09.4.1.3Bit cch nhng d liu vo trang chiu v th hin n nh mt i tng; bit cch bin tp, xa d liu nhng.IU09.4.2Nhp, xutIU09.4.2.1Bit cch trn cc trang chiu, c mt bn trnh chiu, vn bn lit k tm tt vo bn trnh chiu hin ti.IU09.4.2.2Bit cch lu cc trang chiu thnh cc tp dng gif, jpeg, bmp.IU09.5Qun l cc bn trnh chiuIU09.5.1Trnh chiu theo yu cuIU09.5.1.1Bit cch to, t tn, th hin mt bn trnh chiu theo yu cu.IU09.5.1.2Bit cch sao chp, bin tp, xa mt bn trnh chiu theo yu cu.IU09.5.2Thit lp cch thc trnh byIU09.5.2.1Bit cch ci t/hy ci t v thi gian cho vic chuyn cc trang chiu.IU09.5.2.2Bit cch thay i cc cch thc trnh chiu (trnh chiu lp quay vng lin tip cc trang chiu; chuyn trang bng tay hoc theo thi gian nh sn; kch hot hot hnh). IU09.5.3Kim sot vic chiu cc trangIU09.5.3.1Bit cch thm, sa ghi ch khi trnh by.IU09.5.3.2Bit cch th hin mn hnh en hoc trng khi trnh chiu; tm ngng, khi ng tr li, kt thc trnh chiu. BNG 04 M UN K NNG 10: S DNG H QUN TR C S D LIU (IU10) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU10.1Kin thc c bn v c s d liu (CSDL)IU10.1.1Khi nim CSDL v ng dngIU10.1.1.1Hiu v phn bit c khi nim d liu v c s d liu. Hiu mc ch ca vic pht trin mt CSDL. Bit v cc ng dng CSDL ph bin nh qun l ti chnh, qun l nhn s, website ng. Bit v cc m hnh CSDL khc nhau nh phn cp, mng, quan h, hng i tng.IU10.1.1.2Hiu tin trnh xy dng mt CSDL: thit k (logic, vt l), trin khai (to cu trc, nhp v bo tr d liu), khai thc. IU10.1.1.3Hiu khi nim quan h v m hnh quan h, cch th hin quan h di dng mt bng 2 chiu.IU10.1.1.4Hiu khi nim truy vn (query). Bit v ngn ng truy vn cu trc ha (SQL) v hiu cch dng n truy vn ni dung CSDL quan h.IU10.1.2Qun tr CSDLIU10.1.2.1Hiu khi nim qun tr CSDL. Cc chc nng qun tr ch yu: to v bo tr cu trc bng, nhp v cp nht ni dung cc bng, cung cp cc phng tin khai thc CSDL hiu qu, qun tr ngi dng, m bo an ton CSDL.IU10.1.2.2Bit mt s phn mm qun tr CSDL quan h nh OpenOffice Base, LibreOffice Base, Microsoft Access. bit chc nng ca phn mm s s dng.IU10.2S dng phn mm qun tr CSDL quan h IU10.2.1Cu trc d liu v to bng IU11 2.1.1Bit cc thnh phn ca mt bng (ct, dng). Bit cc c trng ca ct nh tn, kiu d liu, cc rng buc v d liu. Bit cch to mt bng vi cc ct cho trc. Bit cch thay i c tnh ca ct, xa ct.IU10.2.1.2Bit khi nim kha chnh ca mt bng v vai tr ca chng. Bit cch xc nh kha chnh ca mt bng.IU10.2.1.3Bit khi nim kha ngoi ca bng v cch dng to kt ni gia cc bng. Bit cch to, thay i, hy cc kt ni gia cc bng theo cc kiu mt-mt, mt nhiu.IU10.2.1.4Bit cch to mt bng (ph) kt ni to, thay i quan h dng nhiu-nhiu gia cc bng.IU10.2.1.5Hiu khi nim ton vn tham chiu (referential integrity) gia cc bng v cch thc kim sot n. Hiu s cn thit phi p dng vic cp nht t ng cho cc trng c lin quan n nhau, p dng xa t ng i vi cc bn ghi c lin quan nhau.IU10.2.1.6Hiu khi nim kt ni (join) cc bng. Bit cch p dng v thay i cc kt ni trong (inner joins), kt ni ngoi (outer joins).IU10.2.2Truy vnIU10.2.2.1 Bit khi nim truy vn (query) v cc ng dng thng thng ca n. Bit cch to truy vn bng cu lnh SELECT ca SQL (Structured Query Language).IU10. 2.2.1Bit cch to v cp nht truy vn ly d liu t mt bng. Bit cch sp xp, ghp nhm cc kt qu cu truy vn tr v.IU10. 2.2.2Bit cch to v cp nht truy vn thm d liu vo mt bng; cp nht d liu trong mt bng; v xa dng (bn ghi) trong mt bng.IU10. 2.2.3Bit to v chy mt truy vn pht hin cc dng d liu trng lp trong bng.IU10. 2.2.4Bit to v chy mt truy vn pht hin cc dng d liu khng p ng cc iu kin truy vn trong bng.IU10.2.2.5Bit cc cch thm cc iu kin lc lm mn truy vn nh ch ly ra mt s ct, mt s dng, mt ca s.IU10. 2.2.6Bit cch s dng cc k t i din (mt n) lc d liu.IU10. 2.2.7Bit cch to truy vn thc hin cc php tnh s hc, cch dng cc hm tp hp nh sum, count, average, max, min trong cu lnh truy vn.IU10. 2.2.8Bit cch to truy vn d liu gia hai bng.IU10.3Biu mu, bo co, trnh by kt quIU10.3.1Biu muIU10. 3.1.1Hiu khi nim biu mu (form) v cng dng ca n. Bit cc cch to biu mu.IU10. 3.1.2Bit xy dng mt biu mu bng cch dng cc iu khin (control): to, thay i, xa cc hp iu khin (v d: text box, combo box, check box).IU10. 3.1.2Bit cch t/xa cc c tnh ca hp iu khin nh gii hn trong mt danh sch, la chn cc tr khc nhau. Bit cch t/xa cc c tnh ca hp cha cc biu thc s hc v logic.IU10. 3.1.4Bit cch thay i th t cc khong nhy (tab) ca mt hp kim sot trong biu mu. IU10. 3.1.5Hiu khi nim biu mu con. Bit cch to, xa mt biu mu con ang kt ni. IU10.3.2Bo coIU10.3.2.1Hiu khi nim bo co (report) v cng dng. Bit cc cch to bo co.IU10.3.2.2Bit cch xy dng bo co bng cch dng cc hp iu khin (control). Bit cch nh dng hp iu khin tnh ton s hc trong mt bo co: phn trm, n v tin t, s v tr sau du phy thp phn.IU10.3.2.3 Hiu cch p dng vic ly tng con, tng chung.IU10.3.2.4Bit ghp lin nhau cc trng trong mt bo co.IU10.3.3Trnh by kt quIU10.3.3.1Bit cch sp xp, ghp nhm cc bn ghi trong bo co theo trng. IU10.3.3.2Bit cch chn, xa mt trng vo u trang, chn trang (cho mt nhm bn ghi, mt trang, mt bo co). Bit cch ngt trang bt buc i vi cc nhm trong bo co.IU10.3.3.3 Hiu khi nim bo co con. Bit cch to v xa cc bo co con kt ni vi nhau.IU10.4Lm vic vi d liu ngoi, t ng ha thao tcIU10.4.1D liu ngoiIU10.4.1.1Bit cch lin kt cc tp d liu ngoi vo CSDL: bng tnh, vn bn (.txt, .csv), cc tp CSDL khc.IU10.4.1.2Bit cch nhp (import) tp bng tnh, vn bn, XML, tp CSDL khc vo CSDL.IU10.4.2T ng haIU10.4.2.1Bit cch to nhm lnh (macro) n gin nh ng/m mt i tng, m v hin th cc i/cc tiu ha i tng, in i tng.IU10.4.2.2Bit cch gn/nh km mt lnh ln vo mt nt lnh, mt i tng, mt hp iu khin. BNG 05 M UN K NNG 11: THIT K HA HAI CHIU (IU11) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU11.1Kin thc c bn v bn v v phn mm vIU11.1.1Bn v hai chiuIU11.1.1.1Hiu cng dng ca bn v nh mt ti liu.IU11.1.1.2Bit cc thnh phn chnh ca mt bn v. Hiu khi nim cc lp bn v v cch chng cc lp khc nhau c bn v tng hp.IU11.1.1.3Hiu cc bc thao tc chnh to nn mt bn v.IU11.1.1.4Bit cch lu gi v phn phi bn v.IU11.1.2Phn mm thit k hai chiuIU11.1.2.1Hiu thut ng thit k bng my tnh (CAD), phn mm CAD.IU11.1.2.2Hiu chc nng chung ca mt phn mm thit k hai chiu.IU11.1.2.3Bit cc yu cu cu hnh phn cng v cc thit b lin quan thng thng n vic v trn my tnh.IU11.1.2.4Bit c im v chc nng mt phn mm thit k hai chiu c th.IU11.2Cc k nng lm vic u tin vi phn mm CADIU11.2.1M/ng phn mm CAD, nhn bit giao din lm vic, m/ng bn vIU11.2.1.1Bit cc cch m mt phn mm CAD. IU11.2.1.2Nhn bit cc thnh phn trn giao din lm vic ca phn mm. Bit cch cho hin hoc che i cc thanh cng c sn c.IU11.2.1.3Hiu khi nim bn v. Phn bit c cc n v lm vic chung ca phn mm v n v p dng cho bn v. Bit cch t cc n v, h n v.IU11.2.1.4Hiu khi nim v vai tr ca bin (l) ca bn v. Bit cch thit t cc bin (l) cho bn v.IU11.2.1.5Hiu khi nim li dng cho bn v. Bit cch thit t li, bit t cc ch hin/tt li. IU11.2.1.6Bit cch m mt bn v c sn. Bit cch m mt s bn v v sp xp chng trn mn hnh lm vic. Bit cch nhp mt tp bn v (V d: kiu .dxf, .dwg) vo bn v hin thi.IU11.2.1.7Bit cch to mt bn v mi theo bn mu c sn. Bit to bn v bng cch dng cc tham s mc nh.IU11.2.1.8Bit lu mt bn v thnh bn mu.IU11.2.1.9Bit cc kiu tp dng lu v trao i bn v (V d: .dxf, .dwg, .wmf, .dwf/.pdf). IU11.2.1.10Bit lu mt bn v trn )a. Bit lu bn v vi tn khc, dng kiu tp khc.IU11.2.1.11Bit chuyn t bn v ny sang bn v ang m khc.IU11.2.1.12Bit cch ng bn v. Bit cch ng phn mm CAD.IU11.2.1.13Hiu cch s dng chc nng tr gip ca phn mm. IU11.2.2Thao tc trn bn v mIU11.2.2.1Bit cch s dng cc cng c phng to/thu nh bn v.IU11.2.2.2Bit khi nim khun nhn (view), hiu cng dng ca vic t tn v lu li khun nhn. Bit cch to khun nhn, t tn v lu li, bit cch gi n mt khun nhn c lu theo tn.IU11.2.2.3Hiu khi nim ko (pan) bn v v cng dng. Bit cch s dng cc cng c ko bn v. IU11.2.2.4Bit s dng cc cng c v li, to li, cp nht bn v.IU11.2.3S dng cc lpIU11.2.3.1Hiu khi nim lp (layer) v cng dng ca n. Bit mt s lp hay c s dng khi to bn v. Bit cch to mt lp.IU11.2.3.2Bit khi nim c tnh, thuc tnh ca lp. Bit cch gn cc c tnh, thuc tnh cho lp v thay i cc c tnh, thuc tnh ca lp.IU11.2.3.3Bit khi nim lp hin thi (lp c kch hot, lp lm vic). Bit cch t mt lp thnh lp hin thi. IU11.2.3.4Bit khi nim trng thi ca lp. Bit cch thay i trng thi ca mt lp nh m/ng, kha/m kha. IU11.3Cc k nng lm vic vi cc i tng, phn t ca bn vIU11.3.1To i tng, phn tIU11.3.1.1Hiu khi nim i tng, phn t ca mt bn v.IU11.3.1.2Hiu khi nim h ta ca bn v. Bit cch p dng cc h ta : tuyt i, tng i, ta vung gc, ta cc.IU11.3.1.3Bit cch v ng, hnh ch nht, ng gp khc.IU11.3.1.4Bit cch v cung, vng trn, ellip, hnh c bin.IU11.3.1.5Bit v ng cong nt lin hoc nt t (chm).IU11.3.1.6Bit cch to mt i tng vt liu (hatch).IU11.3.1.7Bit phn chia i tng, ly chm dc theo mt phn t.IU11.3.1.8Bit s dng cc cng c to bc nhy con tr (snapping). IU11.3.2Chn (ly) i tng, phn tIU11.3.2.1Hiu khi nim chn i tng n, chn i tng bi (nhiu i tng). Bit cch chn i tng n hoc bi.IU11.3.2.2Bit cch s dng cng c chn dng ca s (window), hng ro (fence). IU11.3.2.3Bit cch s dng cng c bt (grips), nm (handles).IU11.3.2.4Bit cch chn theo c tnh, thuc tnh, theo lp, mc.IU11.3.3Thao tc vi i tng, phn tIU11.3.3.1Bit cch sao chp, ct dn, di chuyn cc i tng, phn t bn trong bn v, gia cc bn v. Bit cch xa i tng, phn t.IU11.3.3.2Bit cch xoay, tnh tin, ly nh gng i tng, phn t. IU11.3.3.3Bit thu/phng, cng mt i tng, phn t.IU11.3.3.4Bit to mt mng cc i tng, phn t.IU11.3.3.5Bit cch dng i tng/phn t khc ct ly (trim) mt i tng. Bit cch tch, xa mt phn i tng.IU11.3.3.6Bit cch xa (explode) mt khi. IU11.3.3.7Bit cch m rng, ko di, lm vt i tng, phn t.IU11.3.3.8Bit cch lc i tng, phn t.IU11.3.3.9Bit cch chnh sa cc ng gp khc, cc i tng phc tp. IU11.3.3.10Bit chuyn i i tng, phn t.IU11.3.4o c i tng IU11.3.4.1Bit cch o khong cch, o gc.IU11.3.4.2Bit cch o din tch.IU11.3.5Thuc tnh lp, c tnh i tngIU11.3.5.1Bit thay i thuc tnh lp ca i tng, phn t.IU11.3.5.2Bit so snh thuc tnh lp ca i tng, phn t .IU11.3.5.3Bit t, thay i loi ng/kiu ng, m, mu ca i tng, phn t.IU11.3.6Ch thch trn bn vIU11.3.6.1Bit cch nhp, bin tp mt i tng vn bn (text) cho bn v.IU11.3.6.2Bit cch to, t v bin tp kiu, phng ca vn bn.IU11.3.6.3Bit cch thm i tng kch thc trong bn v. IU11.3.6.4Bit cch to, t v bin tp kiu ghi, phng ca kch thc.IU11.3.6.5Bit cch a vo cc dung sai hnh hc (geometric tolerance).IU11.4Lm vic vi khi v . Lin kt v nhngIU11.4.1S dng khi, IU11.4.1.1Bit cch to v a khi, vo bn v.IU11.4.1.2Bit cch to th vin .IU11.4.1.3Bit cch to, bin tp cc thuc tnh, th ca khi.IU11.4.1.4Bit a cc i tng, phn t, tp t mt th vin vo bn v.IU11.4.1.5Bit cch ly ra bo co thuc tnh, th t mt khi.IU11.4.2Lin kt, nhng IU11.4.2.1Bit cch nhng, lin kt mt tp vo bn v v th hin ra nh mt i tng. IU11.4.2.2Bit cch thm mt siu lin kt cho mt i tng.IU11.5Kt xutIU11.5.1Cc la chn v, inIU11.5.1.1Hiu cch s dng m hnh (model) khng gian lm vic, mu khung giy, bn thit k, mu trang.IU11.5.1.2Bit cch to, s dng, thay i mu trnh by (layout), trang.IU11.5.1.3Bit to, s dng, thu phng cc khung nhn, gc nhn. IU11.5.1.4Bit thm khi tiu .IU11.5.1.5Bit cch chn my v, my in. Bit cch thm v s dng bng kiu v, nt bt.IU11.5.1.6Bit cch v/in ton b, mt phn bn v theo t l, theo kh giy. BNG 06 M UN K NNG 12: BIN TP NH (IU12) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU12.1C bn v nh sIU12.1.1nh s, nh dng tp nh v bn quyn nhIU12.1.1.1Hiu khi nim v ng dng ca nh s. Bit cc phng php to nh s: chp bng cc my nh k thut s v s ha nh bng my qut nh (scanner).IU12.1.1.2Hiu thut ng im nh (pixel), phn gii (resolution) ca mt nh s.IU12.1.1.3Bit nh s c lu tr v trao i di dng cc tp nh. Hiu thut ng v ng dng ca vic nn (compression) tp nh. Hiu khi nim tht thot thng tin (lossy) khi nn tp nh.IU12.1.1.4Hiu v phn bit cc thut ng: ha raster v ha vector. Bit cc nh dng raster (jpeg, gif) v vector (svg, eps) ph bin dng cho cc tp nh s.IU12.1.1.5Hiu khi nim bn quyn (copyright) i vi nh.IU12.1.2Mu sc ca nh12.1.2.1Bit khi nim m hnh mu (colour model) v cc m hnh mu ph bin: RGB, HSB, CMYK, xm (grayscale).12.1.2.2Hiu thut ng bng mu (colour palette), su mu (colour depth).12.1.2.3Hiu thut ng tng mu, bo ha mu, s cn bng mu.12.1.2.4Hiu thut ng tng phn, chi, trong (transparency), gamma.IU12.1.3K nng to nh s c bnIU12.1.3.1Bit cch lu nh t my nh s, t th vin nh, t trang web vo mt th mc.IU12.1.3.2Bit cch chp nh mn hnh (print screen). IU12.1.3.3Bit cch s dng phn mm qut nh qut mt bc nh (xem trc nh, t cc tham s qut, thc hin qut v lu nh).IU12.2K nng lm vic vi phn mm x l nh sIU12.2.1Mn hnh lm vic, m ng tp nh, to tp nh miIU12.2.1.1Hiu khi nim bin tp v x l mt nh s (chn cc c trng v mu, v phn gii, kch thc, nn, to hiu ng, bin i nh, lu tr v kt xut nh). IU12.2.1.2Bit m, ng phn mm x l nh. Nhn bit giao din (mn hnh lm vic) ca phn mm.IU12.2.1.3Bit cch hin th, n cc thanh cng c (toolbar), bng mu, ca s. Bit s dng cng c phng to, thu nh.IU12.2.1.4Bit cch thit lp cc tham s chnh ( trong, li, n v o). IU12.2.1.5Bit cch m, ng mt tp nh. IU12.2.1.6Bit cch to tp nh mi v t cc ty chn (m hnh mu, kch thc, phn gii, mu nn). Bit to mt tp nh mi t clipboard.IU12.2.1.7Bit chuyn mn hnh lm vic gia cc tp nh ang m.IU12.2.1.8Bit lu nh (save), lu nh vi tn khc (save as) vo mt th mc.IU12.2.1.9Bit cch lu v xut nh di cc kiu tp khc nh .jpeg, .gif, .tiff, .png. IU12.2.1.10Bit s dng cc lnh hy kt qu va lm (undo), ly li kt qu va hy (redo). Bit cch s dng lch s undo. Bit s dng cc chc nng tr gip.IU12.2.2Thit t hu cnh, tin cnh, li nhIU12.2.2.1Bit cch thit lp mu nn (hu cnh), tin cnh.IU12.2.2.2Bit cch thit lp cc c tnh li (khong dn ngang/dc, mu li).IU12.3Chn, thay i thuc tnh nh, ct dn nhIU12.3.1Chn (ton b hoc mt phn) ca nhIU12.3.1.1Bit cch chn ton b mt nh.IU12.3.1.2Bit cch chn mt phn nh bng cch s dng khung chn hnh ch nht, hnh tri xoan v mt s khung khc.IU12.3.1.3Bit cch nghch o phn nh chn.IU12.3.1.4Bit cch lu phn nh chn.IU12.3.2Thay i kch thc, ct dn, di chuyn nh, quay v ly nh i xngIU12.3.2.1Bit cch thay i kch thc nn (canvas) ca nh.IU12.3.2.2Bit thay i kch thc nh, mt im nh v n v o.IU12.3.2.3Bit ct (crop) nh.IU12.3.2.4Bit sao chp, di chuyn nh, chn bn trong nh.IU12.3.2.5Bit quay, ly nh i xng (nh qua gng) ca mt nh.IU12.3.3Thao tc vi cc lp nhIU12.3.3.1Hiu thut ng lp v nh ngh)a ca lp.IU12.3.3.2Bit cch to mi, sao chp, xa mt lp. IU12.3.3.3Bit cch t cc c tnh cc lp nh.IU12.3.3.4Bit cch sp xp, kt hp, kt ni, lm phng cc lp.IU12.3.3.5Bit cch thu phng, quay, lt, di chuyn, ct mt lp.IU12.3.3.6Bit cch chuyn i bn v thnh lp raster. Bit to mt gif ng t cc lp.IU12.3.4Lm vic vi vn bn trn nh IU12.3.4.1Bit cch thm vn bn (text) vo nh. Bit cch bin tp, xa vn bn trn nh.IU12.3.4.2Bit cch sao chp, di chuyn, cn l, cun (text wrap) vn bn trn nh. IU12.3.4.3Bit cch thay i nh dng vn bn trn nh.IU12.3.5p dng hiu ngIU12.3.5.1Bit cch p dng cc hiu ng ngh thut, bin dng nh nh chm im, chm ni, gn sng, lm nhe, nh sng.IU12.3.5.2Bit cch cn chnh: chi, tng phn, bo ha mu, cn bng mu, sc nt.IU12.3.5.3Bit lm gim thiu hiu ng mt .IU12.3.6V v sn mu ln nhIU12.3.6.1Bit cch v ng, t bng cho nh.IU12.3.6.2Bit cch chn gi tr mu v v t mu mt phn nh.IU12.3.6.3Bit cch v v t mu cho nh bng bt v (painbrush), hp sn (paint bucket), bit xa mt phn nh bng ty.IU12.4Kt xut nhIU12.4.1Chun bIU12.4.1.1Bit cch xem trc nh.IU12.4.1.2Bit cch chn su mu, phn gii, kch thc nh, nh dng ha a nh ln web, mn hnh, my in.IU12.4.2InIU12.4.2.1Bit cch thay i hng t giy in, kch thc trang.IU12.4.2.2Hiu cch in nh ra my in c ci sn. BNG 07 M UN K NNG 13: BIN TP TRANG THNG TIN IN T (IU13) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU13.1Kin thc c bn v trang thng tin in t (website), xut bn website v cc vn lin quanIU13.1.1Cc khi nim v thut ng chnhIU13.1.1.1Hiu khi nim ng dng web. Bit phn bit web vi cc dch v Internet h tr khc (V d: truyn tp, th in t, nhn tin).IU13.1.1.2Hiu khi nim my ch web (web server), trnh duyt (browser) v s tng tc gia chng. Hiu cc khi nim min (domain), URL (Uniform Resource Locator), siu lin kt, thu my ch web (web hosting), b tm kim (search engine).IU13.1.1.3Bit khi nim giao thc (protocol). Phn bit cc giao thc TCP/IP, HTTP, FTP.IU13.1.2Xut bn websiteIU13.1.2.1Hiu khi nim xut bn trang web (webpage), website. Bit cc cng vic cn lm s hu mt website (ng k tn min, chn dch v thu my ch).IU13.1.2.2Bit cc bc xy dng mt website nh hoch nh, thit k, cp nht ni dung, ti ln my ch web, pht hnh v bo tr. Bit cc nhn t quan trng to nn mt website hiu qu nh h tr tm kim, h tr ti ni dung.IU13.1.2.3Bit cc k thut ti u ha trnh tm kim trn website nh siu d liu, s cu trc ca website v lin kt website.IU13.1.2.4Bit cc nhn t nh hng n tc ti xung mt trang web. Nhn bit cc nh dng tp m thanh, video, ha ph hp ti u ha tc ti xung.IU13.1.2.5Hiu thut ng bn quyn (copyright) i vi cc ni dung trn cc website.IU13.1.2.6Hiu cn phi tun th cc quy nh ca lut php ni website c t i vi vic ng ti ni dung trn website.IU13.2Thit k websiteIU13.2.1C bn v HTMLIU13.2.1.1Hiu khi nim HTML (HyperText Markup Language) ngn ng vit m ngun ca mt ng dng web. Hiu khi nim th nh du (tag) v cng dng. Bit c php ca mt cu lnh HTML. Bit v Lin minh W3C (World Wide Web consortium) v cc khuyn ngh pht trin HTML ca W3C.IU13.2.1.2Bit s dng cc th nh du cu trc vic trnh by mt trang web (<html>, <head>, <title>, <body>) v th hin mt trang web (<h1>, <h2>, <p>, <br>, <a>, <img>).IU13.2.2Hoch nh v thit k websiteIU13.2.2.1Bit quy trnh v cc k thut hoch nh v thit k website (xc nh i tng phc v chnh v phn tch, nh gi nhu cu ca i tng ny, xy dng cc kch bn tm kim v khai thc thng tin, lp s cu trc ca website, s tm kim).IU13.2.2.2Bit s dng cc phn mm ng dng lm website. Bit s dng phn tr gip ca phn mm ny.IU13.2.2.3Bit to, ghi trang web, website mi to ln thit b lu tr. Bit cch s dng cc trang web mu to trang web.IU13.2.2.4Bit bin tp tn trang web.IU13.2.2.5Bit cch s dng trnh duyt xem m ngun dng HTML ca mt trang web. Bit chuyn qua li gia m ngun v trang web.IU13.2.2.6Hiu cch t cc thng s chnh trong phn mm pht trin web nh trnh duyt mc nh dng xem trc ni dung, cch m ha, phng ch mc nh. Bit cc kinh nghim tt khi trnh by (v d: chn phng ch).IU13.3Xy dng ni dung cho websiteIU13.3.1Vn bn, on, trang IU13.3.1.1Bit cch nhp, bin tp, xa vn bn.IU13.3.1.2Bit cc cch nh dng phng ch nh tn, c, m, nghing, kiu dng v mu.IU13.3.1.3Bit cch chn mt on, cch a vo/loi b cc du ngt on, ngt dng. IU13.3.1.4Bit cc cch nh dng on nh t l, tht dng, nh s, nh du u dng (bullet).IU13.3.1.5Bit cch nh dng mt trang web, cch t l, x l mu nn, nh nn.IU13.3.2Siu lin ktIU13.3.2.1Hiu khi nim siu lin kt (hyperlink), phn bit siu lin kt tuyt i v tng i.IU13.3.2.2Bit nhp, bin tp v hy mt siu lin kt thng thng, mt siu lin kt th in t.IU13.3.2.3Bit cch xc nh ch ca siu lin kt trn cng ca s, khc ca s.IU13.3.1.4Bit cch thay i mu siu lin kt truy cp (visited), khng truy cp (unvisited), hot ng (active).IU13.3.1.5Bit khi nim v cch s dng neo (anchor).IU13.3.3BngIU13.3.3.1Bit cch a mt bng ln trang web, cch xa bng khi trang web.IU13.3.3.2Bit cch thm, xa tiu (caption) ca bng. Bit cch thm, xa dng, ct; thay i rng ct, cao dng; hp, tch cc ca bng.IU13.3.3.3Bit cch cn l bng theo l tri, gia, phi; cch thay i rng bin ca bng; thay i cc tham s .IU13.3.3.4Bit cch trang tr bng: thay i mu nn, hnh minh ha, nh nn ca v ton bng; thm, loi b ha, nh nn ca bng.IU13.3.4nh, minh haIU13.3.4.1Bit cch thm vo, g b mt nh trn trang web.IU13.3.4.2Bit cch t, thay i thuc tnh cho nh nh kch thc, bin, cn l.IU13.3.5Biu muIU13.3.5.1Bit cch nhp biu mu (form) ln trang web.IU13.3.5.2Bit cch thm, loi b cc trng ca biu mu: vn bn (text), hp th xung (drop-down), hp nh du (check box), nt radio (radio button). Bit cch t, thay i c tnh cc trng trn.IU13.3.5.3Bit cch gi mt kt xut biu mu qua th in t.IU13.4CSS (Cascading Style Sheets)IU13.4.1Khi nim CSS IU13.4.1.1Hiu khi nim CSS, cng dng v li ch ca CSS. Bit cch s dng cc kiu nh dng (style): trong dng (inline), bn trong (internal), bn ngoi (external).IU13.4.1.2Hiu cu trc ca mt quy tc CSS v bit cch p dng chn v khai bo c tnh, gi tr. Bit cch to, thay i quy tc CSS: mu, nn, phng ch.IU13.4.1.3Bit cch to, ghi mt tp CSS mi.IU13.4.1.4Bit cch nhng mt CSS ngoi vo trang web.IU13.5Ti ln my ch v pht hnh webIU13.5.1Kim traIU13.5.1.1Bit cch xc nh v x l cc lin kt b t trong mt website.IU13.5.1.2Bit cch p dng kim tra chnh t t ng; bit cch m bo s tng thch ca ni dung v trnh duyt; bit a cc thng tin gip theo di v cp nht trang (ngy sa i gn nht, thng tin v phn mm dng m v xem).IU13.5.2Pht hnhIU13.5.2.1Hiu tin trnh ti ni dung ln my ch web, ti mt website xung t mt my ch web.IU13.5.2.2Bit cch ti ln, ti xung mt website. BNG 08 M UN K NNG 14: AN TON, BO MT THNG TIN (IU14) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU14.1Kin thc c bn v an ton thng tinIU14.1.1Cc nguy c mt an ton thng tinIU14.1.1.1Bit phn bit gia d liu v thng tin. Bit cch thc lu tr, vn chuyn d liu v thng tin trong mi trng truyn thng.IU14.1.1.2Hiu cc loi nguy c i vi d liu: mt cp, mt an ton (safety) v vt l (h hng mi trng lu gi, cc thm ha - chin tranh, thin tai, chy n), khng m bo an ton thng tin trong khai thc, s dng. IU14.1.1.3Hiu ngun gc cc nguy c i vi vic m bo an ton thng tin: t nhn vin, cc nh cung cp dch v, t cc c nhn bn ngoi. Hiu khi nim ti phm mng (cybercrime).IU14.1.1.4Bit cc im yu ca my tnh c nhn (ly nhim virus v cc phn mm c hi - malware). IU14.1.1.5Bit v cc l hng bo mt h thng: ca h iu hnh, h qun tr c s d liu, dch v Internet. Bit cc khi nim v phng thc hot ng ca cc thit b bo mt.IU14.1.2Cc l)nh vc an ton thng tinIU14.1.2.1Hiu v phn bit vic m bo an ton cho t chc nh chnh ph, doanh nghip v m bo an ton cho c nhn khi tham gia cc hot ng trn mng.IU 14.1.2.2Bit cc c trng c bn ca an ton thng tin: tnh mt, tnh ton vn, tnh sn sng, tnh xc thc.IU 14.1.2.3Bit cc quy nh ph bin v bo v, gn gi v kim sot d liu, s ring t ti Vit Nam.IU14.1.2.4Hiu vai tr ca cc l)nh vc lin quan n an ton d liu: chnh sch, t chc, bin php qun l v cc gii php cng ngh. IU14.1.2.5Bit v tiu chun TCVN ISO/IEC 27001:2009. Bit mt s chnh sch c bn v an ton thng tin v mt s vn bn php lut v an ton thng tin ca Vit Nam. Hiu tm quan trng ca vic xy dng v thi hnh chnh sch an ton thng tin i vi vic ng dng CNTT.IU14.2Cc bin php m bo an ton, bo mt thng tin, d liuIU14.2.1Phng chng virusIU14.2.1.1Hiu cch virus thm nhp vo my tnh (v d: khi sao chp cc tp vo my tnh, khi m th in t v cc tp nh km th). Bit cch ch ng phng, trnh virus cho my tnh c nhn nh tun th cht ch cc quy tc kim sot khi sao chp cc tp l, ci t phn mm; s dng cc phn mm chng virus, phn mm an ninh mng ng cch.IU14.2.1.2Hiu tc dng v hn ch chung ca phn mm dit virus, phn mm an ninh mng. Bit cch s dng hiu qu cc phn mm dit virus, phn mm an ninh mng v cp nht thng xuyn cc phn mm ny.IU14.2.2 Phng chng ly cp thng tin c nhnIU14.2.2.1Hiu v thng tin c nhn: thng tin nh danh (identity), ti khon c nhn (tn ngi dng, mt khu truy nhp); thng tin c nhn, ti chnh, kinh doanh, php l v mt s chi tit lin quan n c nhn c th b li dng, xm hi khc.IU14.2.2.2Hiu cch thc thng tin c nhn c s dng: truy nhp vo my tnh, vo tp, vo mng v khai bo trong cc giao dch trn mng.IU14.2.2.3Hiu cch thng tin c nhn c th b ly cp thng qua cc phn mm c dng ly cp d liu phn mm qung co (adware), gin ip (spyware), botnet, d g phm (keystroke logging), quay s (dialler) v cc phn mm tng t.IU14.2.2.4Bit mt s hnh vi ti phm nh thu thp tri php thng tin, la o, truy nhp tri php vo h thng my tnh. Bit mt s phng thc thc hin cc hnh vi phm ti ny nh cuc gi qua in thoi, la o (phishing), nhn ln thng tin (shoulder surfing).IU14.2.2.5Bit cch phng chng mt cp thng tin c nhn v phng chng la o, li dung trn mng c bn nh khng cung cp thng tin nhy cm, cnh gic vi cc giao dch l, p dng mt m i vi cc thng tin nhy cm.IU14.2.3m bo an ton thng tin i vi ti liu (tp)IU14.2.3.1Bit tm quan trng v hiu qu ca vic thit lp ch an ton chung (macro security settings).IU14.2.3.2Bit tm quan trng v cch t mt khu i vi tp, tp tin nn.IU14.2.3.3Hiu mt s bin php m ha d liu. Bit cc u im v hn ch khi s dng mt m (encryption) i vi ti liu.IU14.3An ton mngIU14.3.1Cc loi tn cng mngIU14.3.1.1Bit mt s phng thc tn cng mng ch yu ca tin tc (hacker) nh trinh st, d qut, tn cng vo cc im yu, s dng cc l hng an ton. Bit v mt s dng tn cng ph bin qua mng Internet chnh nh tn cng t chi dch v (DOS), botnet.IU14.3.1.2Bit v cc c ch v cng ngh chng li tn cng trn mng nh phn vng mng, mng ring o (VPN), mt s h thng bo v ph bin (v d: tng la). Hiu chc nng v gii hn ca tng la.IU14.3.1.3Bit cc cng ngh bo v h thng c bn nh ng nhp, kim sot truy nhp, qun tr mt khu, qun tr ngi s dng, khai thc tp tin h s truy nhp (log).IU14.3.1.4Hiu cc ch m bo an ton ca mng: kim sot phn mm c, kim sot truy nhp tri php d liu, m bo tnh ring t (maintaining privacy). Bit cch kt ni vi mt mng c cc ch m bo an ton .IU14.3.2Bo mt mng khng dyIU14.3.2.1Bit u/nhc im ca cc phng thc kt ni vi mt mng (cp, khng dy). Bit cc vn lin quan n bo mt mng khng dy. Bit cc nguy c b nghe trm v nh cp d liu t mng khng dy.IU14.3.2.2Hiu tm quan trng ca vic bo v mt khu truy cp cho mng khng dy. Bit cch kt ni vi mt mng khng dy c bo v/khng c bo v.IU14.3.2.3Bit cc phng php bo mt cho mng khng dy nh WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2), MAC (Media Access Control).IU14.3.3Kim sot truy nhp (Access Control)IU14.3.3.1Bit nguyn l v cc kin trc h thng pht hin v chng xm nhp tri php. Bit cc k thut pht hin v ngn chn xm nhp tri php.IU14.3.3.2Hiu c mc ch ca mt ti khon mng v bit cch s dng n truy cp mng.IU14.3.3.3Bit cch vn dng cc chnh sch mt khu tt (khng chia s mt khu, thay i thng xuyn, m bo chiu di mt khu, mt khu c y ch, s v k t c bit).IU14.3.3.4Bit v cc gii php bo mt s dng cng ngh sinh trc hc trong kim sot truy cp nh du vn tay, qut mt. IU14.4S dng web an tonIU14.4.1Duyt webIU14.4.1.1Hiu s cn thit khi thc hin cc giao dch trc tuyn (mua hng, giao dch ti chnh) trn cc trang web an ton. Bit cc du hiu ca mt trang web an ton nh https, biu tng kha.IU14.4.1.2Bit khi nim xc thc s. Hiu li ch ca mt khu dng mt ln.IU14.4.1.3Bit cch s dng ch t ng hon chnh, t ng lu khi son tho mt biu mu khai trn mng.IU14.4.1.4Hiu thut ng cookie v bit cch chn cc ci t thch hp cho php hoc ngn chn cookie.IU14.4.1.5Bit cch xa d liu c nhn t mt trnh duyt nh lch s duyt web (browsing history), cc tp Internet c lu (cached Internet files), mt khu (password), cookies, cc d liu t in (autocomplete data).IU14.4.1.6Hiu c mc ch, chc nng mt s loi phn mm kim sot ni dung nh phn mm lc Internet, phn mm kim sot truy nhp Internet.IU14.4.2Mng x hiIU14.4.2.1Hiu bit v mi nguy him tim nng khi s dng cc trang mng x hi. Hiu c tm quan trng ca vic khng tit l thng tin b mt trn cc trang web mng x hi.IU14.4.2.2Hiu s cn thit phi p dng cc c tnh ring t cho ti khon mng x hi.IU14.4.3Th in tIU14.4.3.1Hiu mc ch ca vic m ha, gii m i vi th in t (e-mail).IU14.4.3.2Hiu thut ng ch k s. Bit cch to v in mt ch k s vo th in t.IU14.4.3.3Nhn bit nguy c t cc th in t khng khng r ngun gc.IU14.4.3.4Bit khi nim la o (phishing). Bit cc c im chung ca la o nh dng tn ca cc cng ty, c nhn hp php, cc lin kt web khng ng.IU14.4.3.5Bit mi nguy him i vi my tnh khi m th c nh km phn mm c. Bit cch phng nga khi m cc th c nh km cc tp ng nghi.IU14.4.4Tin nhn tc thiIU14.4.4.1Hiu bit v cc l hng bo mt i vi tin nhn tc thi (IM) nh phn mm xu, truy nhp theo li ca sau (backdoor access).IU14.4.4.2Bit cch p dng cc phng php bo mt khi dng nhn tin nh dng mt m, khng l thng tin quan trng, hn ch chia s tp.IU14.5Qun l d liu an tonIU14.5.1Bo v vt l v sao lu d liuIU14.5.1.1Bit cc cch bo v vt l cho thit b nh kha v tr v chi tit v thit b, kha cp (cable locks), kim sot tip cn vt l.IU14.5.1.2Bit khi nim sao lu (backup) d liu v tm quan trng ca vic ny. Bit cc ch sao lu v vai tr ca chng nh sao lu thng xuyn, theo lch, theo a im.IU14.5.1.3Bit cch sao lu d liu.IU14.5.1.4Bit cch khi phc d liu sao lu v xc nhn d liu.IU14.5.2Ph hy d liu an tonIU14.5.2.1Hiu c l do xa d liu v)nh vin t )a hoc cc thit b lu tr khc.IU14.5.2.2Phn bit gia vic xa d liu v hy d liu v)nh vin. IU14.5.2.3Bit u nhc im ca cc phng php hy d liu v)nh vin ph bin nh ph )a, dng cng c ph hy. BNG 09 M UN K NNG 15: S DNG PHN MM K HOCH D N (IU15) M tham chiuNi dung/Yu cu cn tIU15.1Kin thc c bn v d n v qun l d nIU15.1.1D n v qun l d nIU15.1.1.1Hiu khi nim d n. Bit cc c trng ca d n nh mc tiu, phm vi, thi hn, chi ph, cc bn lin quan.IU15.1.1.2Hiu khi nim qun l d n. Bit rng qun l d n l cn i cc yu t cng vic, thi gian, ngun lc v chi ph.IU15.1.1.3Bit cc cng vic chnh ca vic qun l d n nh lp k hoch, qun l tin , qun l chi ph, qun l nhn lc, qun l truyn thng.IU15.1.2Phn mm qun l d nIU15.1.2.1Bit mt s phn mm qun l d n nh Ants Project Management, Microsoft Project. Bit chc nng ca phn mm qun l d n c dng.IU15.1.2.2Bit cc cng c dng trong mt phn mm qun l d n nh s Gantt, s mng, cu trc phn r cng vic (WBS).IU15.2K nng lm vic vi phn mm qun l d nIU15.2.1M, ng phn mm, m, lu d n hin cIU15.2.1.1Bit cch m, ng phn mm qun l d n. Nhn bit giao din lm vic ca phn mm.IU15.2.1.2Bit s dng cc cng c thu, phng. Bit cch s dng chc nng tr gip.IU15.2.1.3Bit cch m, ng mt d n ang c, lu d n ln th mc, lu d n vi tn khc.IU15.2.1.4Bit s dng cc cch, kiu tp khc nhau lu d n: lu tm thi, xut ra trang web, bng tnh, vn bn, .csv, .xml, .pdf. IU15.2.2To lp k hoch d n miIU15.2.2.1Bit cch to mt k hoch d n theo mu c sn. Bit cch chn ngy bt u, ngy kt thc d n.IU15.2.2.2Bit cch nhp cc thng tin chnh nh ngy bt u, ngy kt thc, tn d n, ngi qun l d n.IU15.3D liu d n: Tc v v lchIU15.3.1Tc vIU15.3.1.1Hiu khi nim tc v (task) ca d n. Bit cch xy dng cu trc phn r cng vic (WBS) v xc nh cc tc v d n.IU15.3.1.2Bit cch to, thay i, sao chp, di chuyn, xa tc v.IU15.3.1.3Hiu khi nim tc v con, tc v tng hp. Bit cch to, thay i, xem cc tc v con v tc v tng hp. Bit cch chia tch tc v.IU15.3.1.4Hiu cc khi nim khc nhau v thi hn i vi tc v: thi hn ni chung, thi hn qua, thi hn c lng.IU15.3.1.5Bit t, thay i thi hn ca tc v.IU15.3.1.6Hiu khi nim lch trnh (milestone). Bit cch xy dng lch trnh d n.IU15.3.2Lp lchIU15.3.2.1Hiu khi nim v tm quan trng ca lch (schedule) d n. IU15.3.2.2Hiu cc quan h logic gia cc tc v nh kt thc bt u, bt u bt u. IU15.3.2.3Bit cch lp lch d n, xy dng bng quan h logic gia cc tc v.IU15.3.2.4Hiu thut ng sm hn (lead time), chm hn (lag time). Bit cch thm, sa i thi gian sm hn, chm hn i vi mt tc v.IU15.3.2.5Hiu cc kiu rng buc nh chm nht c th, sm nht c th, buc hon thnh vo ngy, buc phi bt u vo ngy. Bit thm, thay i, xa cc rng buc i vi tc v.IU15.3.2.6Hiu thut ng thi hn cht. Bit cch gn thi hn cht i vi tc v.IU15.3.3Cc ghi ch, siu lin ktIU15.3.1Bit thm, sa, hy ghi ch cho mt tc v.IU15.3.2Nhp, sa, b siu lin kt cho mt tc v.IU15.4D liu d n: Ngun lc v chi phIU15.4.1Ngun lcIU15.4.1.1Hiu khi nim ngun lc (resources) ca d n. Bit cc kiu ngun lc nh nhn lc, vt liu, thit b.IU15.4.1.2Hiu quan h gia cc yu t thi hn, tc v, ngun lc v s nh hng ln nhau ca cc yu t ny.IU15.4.1.3Bit cch thm, sa i, xa cc d liu ngun lc. Bit cc thay i chi tit ngun lc nh tn, loi, n v, t l.IU15.4.1.4Hiu khi nim phn b ngun lc. Bit cch thm, xa, thay th s phn b ngun lc v cc n v km theo.IU15.4.2Chi phIU15.4.2.1Hiu cc thut ng: chi ph c nh, chi ph khng c nh cho d n.IU15.4.2.2Bit cch phn b, thay i phn b chi ph c nh, chi ph khng c nh.IU15.5Gim st d nIU15.5.1ng gngIU15.5.1.1Hiu khi nim v vai tr ca vic gim st d n. Bit cc khi nim tc v trng yu (critical task), ng gng (critical path).IU15.5.1.2Bit cch xc nh cc tc v trng yu v ng gng ca d n.IU15.5.2Gim st tin v lp lch biuIU15.5.2.1Bit cch lp, lu, xa tin k hoch (baseline).IU15.5.2.2Bit cch hin/n ng tin ton b (progress line). Bit cch hin/n mt s ct nh ct phn trm (%) hon thnh, chi ph c nh, hn cht.IU15.5.2.3Bit cch sp xp, lc cc tc v.IU15.5.2.4Bit cp nht tin tc v. IU15.5.2.5Bit cch lp lch li cho cc tc v cha hon thnh v trnh by lch biu v tin k hoch hin thi.IU15.6Chun b kt xutIU15.6.1Thit t trang inIU15.6.1.1Bit cch thay i hng trang in ra, kch thc trang. Bit cch thay i l trang.IU15.6.1.2Bit cch chun b biu Gantt, biu mng in.IU15.6.1.3Bit cch chuyn i gia biu Gantt v biu mng.IU15.6.2InIU15.6.2.1Bit xem trc biu Gantt, biu mng, bo co.IU15.6.2.2Bit in biu Gantt, biu mng, bo co ra my in ci sn vi cc la chn: in ton b, in phn c chn, s bn in. M tham chiu cho mi m un k nng c k hiu l: IUx. Trong : IU (IT skill standard for users) l m dng cho chun k nng s dng CNTT, x l s hiu m un. M tham chiu cho mi ni dung/yu cu cn t c k hiu l IUx.y.z.N. Trong : IUx l m m un; IUx.y l mt ni dung trc thuc m un k nng IUx ; IUx.y.z l mt ni dung trc thuc IUx.y ; N l s hiu ca mt ni dung/yu cu cn t trong IUx.y.z.   PAGE \* MERGEFORMAT 3 PAGE \* MERGEFORMAT 4 PAGE \* MERGEFORMAT 34 kk k kk*k,kklplrlll}qq $ <a$gdO$a$gdOgdO$d ((a$gdr $d ((a$ZkdR$$Ifl=0O$O44 lalp kklll lllnlplrl~llllll m$m&m~mmmϽudSBS;S;S h6hY6 h6h85B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmHsH#h6hO5CJ^JaJmHsHh6hO5mHsHh6h 6mHsHh6hO6mHsHh6hr6mHsHlll$m&m4m~m;$G$If\kdR$$Ifl440$/44 lalf4p ;$$G$Ifa$$ <a$~mmmmmmnGXkdT$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdpS$$Ifl0$/44 lalpmmmnnnn8o:o>o@oooooppppppp q qZq\q^q`qqqqqqrrrrsssstttt(u0u8uLuPu`ubu~uuu𧉧h6h&B*CJaJphh6h4`B*CJaJphh6h6B*CJaJph%h6hMcB*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJphh6hB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph6nnn>o@oVooGXkd_U$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdT$$Ifl0$/44 lalpooopp(ppGXkdV$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdV$$Ifl0$/44 lalpppp q q"q^qGXkdW$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdTW$$Ifl0$/44 lalp^q`qnqqqqqGXkdCY$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdX$$Ifl0$/44 lalpqqqrrrs<XkdZ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkdY$$Ifl0$/44 lalpssstttuG< ;$G$Ifgd6Xkd[$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd2[$$Ifl0$/44 lalpuuuuBvDvFvHvbvdvfvvvww(w*w,w.wwwwwxxxxxxxFyHy~yyyyyy"z$z&z(zBzDzFzz˺ں˺ںᘃں(h6hY65B*CJaJmH*phsH*%h6h3PB*CJaJmH*phsH*h6h\3B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h,%B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6h&B*CJaJph-uuuFvHvZvdvGXkd3]$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd\$$Ifl0$/44 lalpdvfv|v,w.wDww<Xkd^$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd\3;$G$IfXkd]$$Ifl0$/44 lalpwwwxxxxGXkd_$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd4_$$Ifl0$/44 lalpxxxyyy<Xkd5a$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd,%;$G$IfXkd`$$Ifl0$/44 lalpy&z(z:zDzFz\z<Xkdb$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkda$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd5yzzzzzz<{>{@{B{{{{{2|B|||||}} }"}}}}}<~>~@~B~\^`ڀ"$&(ā<>@Bxz|ւ:<>@˺˺Һ˺h6h2rB*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6h,%B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6h\#kB*CJaJph=\zzzz@{B{X{<Xkdc$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd6c$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd\#kX{{{{|||<Xkd7e$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd,%Xkdd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If| }"}8}}}}@~GXkdf$$Ifl0$/44 lalpXkde$$Ifl0$/44 lalp;$G$If@~B~X~^`nGXkdg$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd8g$$Ifl0$/44 lalp&G< ;$G$Ifgd,%Xkd9i$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdh$$Ifl0$/44 lalp&(>@BTzGXkdj$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdi$$Ifl0$/44 lalpz|>@V<Xkdk$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdW ;$G$IfXkd:k$$Ifl0$/44 lalp*,:x8:<…ąƅȅprtv։؉ډ܉@BôååҔåÅåҔÅÅÅÅÅҔҔh6h=UB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hW B*CJaJphh6h8B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6h3PB*CJaJmH*phsH*4V1Xkd;m$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdW ;$G$IfXkdl$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd3P:<RƅȅޅGXkdn$$Ifl0$/44 lalpXkdm$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfʆEXkdo$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$ <a$Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkdQ$$Ifl0$/44 lalp;$G$If<LĜPxx;$G$If^kd$$Ifl440$/44 lalf4p ;$$G$Ifa$$ <a$ $d ((a$PRƝȝʝz|<>HJLN~TVZ\֣أڣܣ:<ٻ h6ht25B*CJaJph%h6h]0B*CJaJmH*phsH*h6h]0B*CJaJphh6ht2B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph;PRdȝʝzCZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdY$$Ifl0$/44 lalpz|CZkdT$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalp<>TCZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpΠCZkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdO$$Ifl0$/44 lalpLCZkdJ$$Ifl^0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpLN`ZEXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpZ\rڣܣGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdA$$Ifl0$/44 lalp$<>TC8 ;$G$Ifgd+Zkd4$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalp<>¤rtvx4hȦʦ̦Φ(*,.rtĨƨȨ̽ꪗyyhhyyyyh h6hY65B*CJaJphh6hL(xB*CJaJphh6hB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6h3PB*CJaJmH*phsH*h6h| B*CJaJphh6hA&,B*CJaJphh6h+B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6(vxGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdݕ$$Ifl0$/44 lalp̦ΦGXkd̗$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd'$$Ifl0$/44 lalpΧ,GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdq$$Ifl0$/44 lalp,.DȨʨܨ<Xkd`$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdL(x;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpȨʨ©ĩƩ "$&|~Ҫ֪ت prtvDFxz|~ "$&|~ٻٙ%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6heB*CJaJmH*phsH*h6hWB*CJaJphh6h&aB*CJaJphh6hL(xB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6/ĩƩܩ$EZkd$$IflI0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp$&< C8 ;$G$IfgdWZkd$$IflI0$/44 lalp;$G$IfZkdS$$IflI0$/44 lalp "tvGXkdJ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp |~<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdL(x;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp$&<GXkdޠ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd9$$Ifl0$/44 lalp~GXkd($$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpz|~<>@0246"$&(PRTVrtvx8:<>@BDF&(*h6h\B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6ho:B*CJaJphI~GXkdr$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd͢$$Ifl0$/44 lalpȯ>@REZkd$$IflR0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp46L&GXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkde$$Ifl0$/44 lalp&(>TGXkdT$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpTVlȳGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpvx<GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdC$$Ifl0$/44 lalp<>TֵDGXkd2$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpDFXGXkd|$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd׫$$Ifl0$/44 lalp*GXkdƭ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd!$$Ifl0$/44 lalp*,BƸJG< ;$G$IfgdXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdk$$Ifl0$/44 lalp*, $FHJL$&(**, ^`b̹ꦓۂsssdh6h{ dB*CJaJphh6hkpB*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6h]0B*CJaJmH*phsH*%h6hB*CJaJmH*phsH*%h6h8B*CJaJmH*phsH*h6h]0B*CJaJphh6h\B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6'JL^GXkdZ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpƺ(*@GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp*,>GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdI$$Ifl0$/44 lalp̼`bxʽG< ;$G$Ifgd&2Xkd8$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpƽȽʽ̽VXZ\ |οΰΩΰΩΩΰ|jXFj#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6hY65CJ^JaJmHsH h6hY6CJ^JaJmHsHh6hY6B*ph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hIx?B*CJaJphh6hB*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hB*CJaJmH*phsH*h6h&2B*CJaJphʽ̽Z\nGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdݴ$$Ifl0$/44 lalpԾGXkd̶$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd'$$Ifl0$/44 lalp~ ;$$G$Ifa$ $d ((a$$ <a$Xkdq$$Ifl0$/44 lalp|"$vxz$&(@BFH dz"$&(z|ȹȹȪȪȪȪțțȌ}h6haNB*CJaJphh6hIgB*CJaJphh6h3B*CJaJphh6hB*CJaJphh6hG=6B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph h6hY6CJ^JaJmHsH1"$6x>Zkdȸ$$Ifl0$/44 lalp;$G$If^kd$$Ifl440$/44 lalf4pxz&(:EXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdq$$Ifl 0$/44 lalpF:Zkdd$$Iflc0$/44 lalp ;$G$IfgdG=6;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpFH^0E: ;$G$IfgdXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd $$Iflc0$/44 lalp(&(6zGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd[$$Ifl0$/44 lalpz|G< ;$G$IfgdIgXkdJ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp&<fx ,.0DFHthv246ںh6h\\ZB*CJaJphh6hTXB*CJaJphh6hB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h1B*CJaJphh6h[hB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph3$.<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp.0FF<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd9$$Ifl0$/44 lalpFHVGXkd($$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp<Xkdr$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdTX;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp/Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdW;$G$IfZkd$$Ifl`0$/44 lalp ;$G$Ifgd\\Z46Lfh:Zkd $$Ifl10$/44 lalp ;$G$Ifgd|[Xkde$$Ifl0$/44 lalp;$G$If $<bfh&02<>JLRTVX$&(ݿݝݖ݇xxxxݝݖiiXXݖ h6hY65B*CJaJphh6h6B*CJaJphh6h B*CJaJphh6h|~yB*CJaJph h6hY6h6hDB*CJaJph%h6h|[B*CJaJmH phsH h6hB*CJaJphh6h"eB*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hB*CJaJmH*phsH*"h~VXn<XkdX$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd|~y;$G$If&(><Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If(\^PRTVjlnp68hjڅvvڅeڅ h6h05B*CJaJphh6h0B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hbB*CJaJph%h6h}?B*CJaJmH*phsH*%h6hB*CJaJmH*phsH*h6h8B*CJaJph h6hY6h6hB*CJaJphh6hY6B*CJaJph'\^<Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkdG$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd5w;$G$If^tTVhnGXkd6$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$Ifnp*GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp68Jj<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$IfXkd%$$Ifl0$/44 lalpjl(*@<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkdo$$Ifl0$/44 lalpjl(*@BDFHRlnpr ^`b <NVjv "@TVj|~h6hhB*CJaJphh6h,tB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h0B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6DGXkd^$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpDGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpDFTGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdM$$Ifl0$/44 lalppr<Xkd<$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd,t;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp$`bxG< ;$G$Ifgd Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp(<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdh;$G$IfXkd+$$Ifl0$/44 lalpDF\>G< ;$G$IfgdXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdu$$Ifl0$/44 lalp@BDF<>@BLPR|~ ǴژtbQQQBh6hk=B*CJaJph h6hY65B*CJaJph#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6hY65CJ^JaJmHsH h6hY6CJ^JaJmHsHh6hY6B*ph%h6hB*CJaJmH*phsH*%h6h B*CJaJmH phsH h6hY6h6hhB*CJaJphh6hY6B*CJaJph>@BR ;$$G$Ifa$ $d ((a$$ <a$Xkd$$Ifl0$/44 lalp*|~>Zkd$$Ifl-0$/44 lalp;$G$If^kdd$$Ifl440$/44 lalf4p:Xkdh$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd!)F;$G$IfZkd$$Ifl-0$/44 lalp ,4>Hl<> 68: vx𭜼vgXgh6hu~ B*CJaJphh6hBB*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*%h6h5wB*CJaJmH*phsH* h6hY65B*CJaJphh6hviB*CJaJph h6hY6h6h&aB*CJaJphh6h!)FB*CJaJphh6hk=B*CJaJphh6hY6B*CJaJph"*GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp 8:P G< ;$G$IfgdmXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdW$$Ifl0$/44 lalp ":<J<XkdF$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdu~ ;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp8:<>FXZ6дУvcc%h6hNB*CJaJmH*phsH*h6h>B*CJaJphh6h B*CJaJphh6hviB*CJaJph h6h5B*CJaJph(h6h5B*CJaJmH*phsH* h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hu~ B*CJaJph&<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp<Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd5$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd <Xkd$$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdviXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If(*,4nprtvxzhjlnZ\^`(*,Һ˺~h6h<B*CJaJphh6hNyB*CJaJphh6hu~ B*CJaJphh6hZbB*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hvCB*CJaJphh6hviB*CJaJphh6hY6B*CJaJph1<Xkdn$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdN*,DprGXkd$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfxGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd]$$Ifl0$/44 lalpxzln^G< ;$G$Ifgdu~ XkdL$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp^`x,GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp,.FGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd;$$Ifl0$/44 lalp,. "$JRbt8BRtv(*,.0PRT  $ & ( *    ۻh6h /B*CJaJphh6h>B*CJaJphh6hu~ B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h<B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6>"$<GXkd*$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp68Zkdx$$Ifl?0$/44 lalp ;$G$Ifgdu~ ;$G$IfZkd$$Ifl10$/44 lalp6tv<Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd!$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd+:..0BRTjGXkd$$Ifl0$/44 lalpXkdk$$Ifl0$/44 lalp;$G$If  ( GXkdZ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp( * @   GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp  ~  GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdI$$Ifl0$/44 lalp x z ~ " 2    DFH(*,. >Hpz $&V۷۷h6h=jB*CJaJphh6h B*CJaJphh6hWB*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6h[;B*CJaJmH*phsH*h6h /B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY60   GXkd8$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp*FH^,G< ;$G$Ifgd /Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp,.D <Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd=j;$G$IfXkd'$$Ifl0$/44 lalp "$&<<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdW;$G$IfXkdq$$Ifl0$/44 lalpVXhl RTVZ\ &( X`Ͼwwwwwhhh6h3ZhB*CJaJph h6hY65B*CJaJph#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6hY65CJ^JaJmHsH h6hY6CJ^JaJmHsH h6hY6h6hY6B*phh6hY6B*CJaJphh6h8B*CJaJph(jl ;$$G$Ifa$ $d ((a$$ <a$Xkd$$Ifl0$/44 lalp 2T>Zkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If^kd`$$Ifl44$0$/44 lalf4pTVlEXkdd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl0$/44 lalpZ\rGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp $GXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdS$$Ifl0$/44 lalp&(> GXkdB$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp "<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd3Zh;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp.0^`r|PR,. (*26F f j l   :!@!H!J!!!H"J"""L#N#####ȹȹȪȪțȹȪȪȌh6h1B*CJaJphh6h B*CJaJphh6h&aB*CJaJphh6h3ZhB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hp'35B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph7*<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdp'3;$G$IfXkd1$$Ifl0$/44 lalp(0PG< ;$G$Ifgd3ZhXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd{$$Ifl0$/44 lalpPRh,.D G< ;$G$Ifgdp'3Xkdj$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp "<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd&a;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpj l   <Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdY$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd !!!H"J"b"<XkdH $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd2tb""""L#N#f##GXkd $$Ifl0$/44 lalpXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$If###$$0$$G< ;$G$IfgdckXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd7 $$Ifl0$/44 lalp##$$$x$$$$,&.&&&''''''((()) )))Z)f)h)j)))))**+++++++++P,R,,,,,,-------...ٻٝٻ٬٬ٻٻ٬ٻٻٻh6h3ZhB*CJaJphh6h'B*CJaJphh6h4B*CJaJphh6hckB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6>$$$,&.&D&&GXkd&$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp&&'''''GXkdp$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp'''((()G< ;$G$Ifgd'Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp))****+G< ;$G$Ifgd'Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd_$$Ifl0$/44 lalp+++P,R,d,,EZkdN$$Iflr0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp,,,--&-<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd';$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp&-..2...1Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd';$G$IfXkdA$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd4.r.t...//p/x///00L0N00011 1l1n1p1f2h22233`3r3t33333344444n4p4r444$5ں~~ں~h6h1EB*CJaJphh6hlB*CJaJphh6hk B*CJaJphh6hoB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h4B*CJaJph h6hY6h6h'B*CJaJphh6hY6B*CJaJph/..//.////0GXkd0$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If0000001<Xkdz$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd';$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp1 121n1p11f2CZkd$$Ifl*0$/44 lalp;$G$IfZkd$$Ifl*0$/44 lalpf2h2~233&3<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdo;$G$IfXkdq$$Ifl0$/44 lalp&3333441Xkd`$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1E;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdk 404p4r4455<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1EXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If$505x5|555 66"6$6@6J6L6z666666777777N8P8T8V88888:9<9t9v99999: ::$:4:6:8:l:n:p:::;;;j;l;n;;Ἥ˜˜ h6hY65B*CJaJphh6h8B*CJaJphh6hlB*CJaJph h6hY6h6h1EB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hp'3B*CJaJph;55"6$6:666<Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkdO$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1E;$G$If6677777<Xkd> $$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1E;$G$If78T8V8l8888:9GXkd!$$Ifl0$/44 lalpXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$If:9<9R99996:<Xkd"$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdl;$G$IfXkd-"$$Ifl0$/44 lalp6:8:J:n:p:::GXkd$$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdw#$$Ifl0$/44 lalp:::;;&;l;GXkdf%$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$$Ifl0$/44 lalpl;n;;;;<p<GXkd&$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd &$$Ifl0$/44 lalp;;;;T<\<p<r<<<=="=$=&=b=d=f=>>>>????0@2@4@b@j@n@p@r@@@@@@0A2A4A6A|A~AAAAAںںںzh6h"Q^B*CJaJphh6hlB*CJaJph h6hl5B*CJaJph h6h%5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h8B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6h%B*CJaJph0p<r<<$=&=8=d=<Xkd'$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd%;$G$IfXkdU'$$Ifl0$/44 lalpd=f=|=>>>>GXkdD)$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd($$Ifl0$/44 lalp>>>????GXkd*$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd)$$Ifl0$/44 lalp???2@4@B@@G< ;$G$Ifgd%Xkd+$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd3+$$Ifl0$/44 lalp@@@@@@4AGXkd"-$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd},$$Ifl0$/44 lalp4A6ALAAAABG< ;$G$Ifgd%Xkdl.$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd-$$Ifl0$/44 lalpABBBBHBJBBBBBBBCC C"C$CVCXCZCvCCDD~DDDDDDDDDDDDDEEEENF˼ګګګzkh6hvB*CJaJph h6hZV5B*CJaJph h6h%5B*CJaJphh6hSB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h B*CJaJphh6h%B*CJaJph h6hY6h6hlB*CJaJphh6hY6B*CJaJph*BBBBBB"C<Xkd/$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd%;$G$IfXkd/$$Ifl0$/44 lalp"C$C6CXCZCpCDGXkd1$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd[0$$Ifl0$/44 lalpDD(DDDDD<XkdJ2$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdS;$G$IfXkd1$$Ifl0$/44 lalpDDDDDEEG< ;$G$IfgdvXkd3$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd2$$Ifl0$/44 lalpEEE`FbFxFF<Xkd4$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdv;$G$IfXkd94$$Ifl0$/44 lalpNFPF`FbFFFFF0G2GrGtGGGGGHHHHHHHHHHHDIFITIVIvIxIIڮxggVgg h6ht5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6hpvb5CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsHh6hY6B*phh6h8B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hvB*CJaJph!FFG0G2GHGGG< ;$G$IfgdvXkd(6$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd5$$Ifl0$/44 lalpGGHHHHHG88$d ((a$gdXkdr7$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd6$$Ifl0$/44 lalpHHHHHHHIDIFITIvInff;$G$If\kd8$$Ifl440,%^44 lalf4p ;$$G$Ifa$gd8] ;$$G$Ifa$ $d ((a$$d ((a$gd vIxIIIII"KG< ;$G$IfgdDXkdj9$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkd8$$Ifl0,%^44 lalpIIIII"K$KKKXMZMNN$O&O(O*OZO\O^O`ObOFPHPJPLPPPPPlQnQpQrQQRRR RNRPRRRRRS SzS|SSSTTTTTTϹϪϪϪϪϛϛȌϛϛh6hLB*CJaJphh6htB*CJaJphh6h&N B*CJaJphh6h3B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hxK75B*CJaJph7"K$K:KKKKXMGXkd:$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkd:$$Ifl0,%^44 lalpXMZMpMNNN<Xkd;$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$Ifgdd;$G$IfXkdY;$$Ifl0,%^44 lalpN(O*O$$Ifl0,%^44 lalpXkd=$$Ifl0,%^44 lalp;$G$If ;$G$Ifgd&N PPlQnQQR R<Xkd?$$Ifl0,%^44 lalpXkd7?$$Ifl0,%^44 lalp;$G$If ;$G$Ifgd&N RRPRRRhRS S SGXkd&A$$Ifl0,%^44 lalpXkd@$$Ifl0,%^44 lalp;$G$If SzS|SSTTT<XkdpB$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkdA$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$IfgdtTTTUnUpUUGXkdC$$Ifl0,%^44 lalpXkdC$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfTTTlUnUpUUU VVVVVVWWXXXXXXYY$Y&Y~YYYYPZRZZZZZ,[.[[[H\R\^\`\j\l\x\z\\\]]]]]]ٻ٬٬٬ََََٝٝٝٻh6hcNB*CJaJphh6h9|B*CJaJphh6h=yB*CJaJphh6h1B*CJaJphh6htB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph7UVVVWWW<XkdE$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkd_D$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$Ifgd1WXXX$Y&Yfffffff,g.gggjhlhnhhhhxiziiiii&j(j˺˺~h6h&B*CJaJphh6hyvB*CJaJphh6httB*CJaJphh6hSx<B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hiB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hB*CJaJph1cccdd.ddGXkdR$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkdQ$$Ifl0,%^44 lalpdddee0ebe:ZkdS$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$Ifgdtt;$G$IfXkd2S$$Ifl0,%^44 lalpbedezeeeefTffff,gGXkdoV$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkdU$$Ifl0,%^44 lalp,g.gDgggglhGXkdW$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkdW$$Ifl0,%^44 lalplhnhhhhhxiEXkdY$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfZkd^X$$Iflp0,%^44 lalpxizii&j(j>j<1 ;$G$IfgdXkdQZ$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$Ifgd&;$G$IfXkdY$$Ifl0,%^44 lalp(j:jjjjjjjjGXkd[$$Ifl0,%^44 lalpXkdZ$$Ifl0,%^44 lalp;$G$Ifjkkklll<Xkd\$$Ifl0,%^44 lalp;$G$IfXkd@\$$Ifl0,%^44 lalp ;$G$Ifgd2%lll m8m:mPmGXkd/^$$Ifl0,%^44 lalpXkd]$$Ifl0,%^44 lalp;$G$Ifvmxmmmmmn nnnnnnnnnoooo,o.og$$Ifl0$/44 lalp|w~wwwwwxG< ;$G$IfgdXkd-i$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdh$$Ifl0$/44 lalpxxxxxxFyPyXyZybyVz`zzz|zzzzzzz<{P{X{Z{b{{{{{{{{J|V|,}.}}}}}J~f~~ἭἭ᭼Ἒዼ|h6h3B*CJaJphh6hN5B*CJaJph%h6hm7B*CJaJmH*phsH*h6hlr.B*CJaJphh6h2uB*CJaJphh6h&aB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hB*CJaJph+xxyzzz<Xkdwj$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdlr.;$G$IfXkdi$$Ifl0$/44 lalpz{{{,}.}1Xkdk$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd%6;$G$IfXkdk$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdN5.}D}}}}~~~GXkd m$$Ifl0$/44 lalpXkdfl$$Ifl0$/44 lalp;$G$If~~~~~~~>@B&΂؂.6>@B؃܃"6:LNRT跨跆uffffh6h2uB*CJaJph h6h&a5B*CJaJphh6hKB*CJaJph%h6h?vB*CJaJmH*phsH*h6hSx<B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hSx<5B*CJaJph h6hN55B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph&~"@BX<XkdUn$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdm$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdN5X1Xkdo$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdu;$G$IfXkdn$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdSx<@BXRT<Xkdp$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd2uXkdDp$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfTj$&<& ;$G$Ifgd+:.Xkdq$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd-D;$G$Ifƅ$&j|&(ltxzzˆԈ$ @BDh̊ΊЊ.ݴݥݥ݃ݖrrarr h6h&a5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph%h6hBcB*CJaJmH*phsH*h6hbtB*CJaJphh6h`B*CJaJph%h6hLB*CJaJmH*phsH*h6h+:.B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph%h6h-DB*CJaJmH*phsH*%&(>xz<Xkdr$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdD;$G$IfXkd3r$$Ifl0$/44 lalpBD1Xkd"t$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdbt;$G$IfXkd}s$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdLDRΊЊGXkdlu$$Ifl0$/44 lalpXkdt$$Ifl0$/44 lalp;$G$If.046V^tv̋FNȌ@FVhj>@B ؏ڏ@DNPRἩژ h6hY65B*CJaJph%h6hd-(B*CJaJmH*phsH*h6hd-(B*CJaJphh6hhB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6h XB*CJaJph946L<Xkdv$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdv$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd Xhj<Xkdx$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd[w$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd X$@BX<XkdJy$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdx$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdd-(X $؏ڏGXkdz$$Ifl0$/44 lalpXkdy$$Ifl0$/44 lalp;$G$Ifln.Xkd{$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd|f ;$G$Ifgd1Xkd9{$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd X@hlnڑܑޑ̓Γ ҕԕ֕ (*,NPRėƗ8>˫˫~~˫~h6h]e`B*CJaJphh6h ImB*CJaJphh6h3dB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hhB*CJaJph h6hY6h6h|fB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6h1B*CJaJph1nޑ<Xkd(}$$Ifl0$/44 lalpXkd|$$Ifl0$/44 lalp;$G$If ;$G$Ifgd1̓ΓGXkdr~$$Ifl0$/44 lalpXkd}$$Ifl0$/44 lalp;$G$If֔ԕ֕<Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd3dGXkd$$Ifl0$/44 lalpXkda$$Ifl0$/44 lalp;$G$If*,>PRh<XkdP$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgduhėƗܗ`bxGXkd$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If>df\^`bv*,.Z\^`2>D`bǸǧǧvgvh6h1B*CJaJphh6htB*CJaJph h6h#r<5B*CJaJph h6hzo5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h}oB*CJaJph h6hY6h6h]e`B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph!,.@^G< ;$G$IfgdzoXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd?$$Ifl0$/44 lalp^`vЛ<Xkd.$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpЛ`bx<Xkdx$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdӆ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd}oНҝԝ$&HJLFV:Lzʠ̠ΠРv(*,.8ݶݧݧݧݘݍ{i#h6hY65CJ^JaJmHsH#h6hB5CJ^JaJmHsHh6hY6B*phh6h&aB*CJaJphh6h3 B*CJaJphh6hZB*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hY6B*CJaJph%h6hsB*CJaJmH*phsH*"xҝԝ$&8<Xkdˆ$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgds8JLbGXkd $$Ifl0$/44 lalpXkdg$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfΠР<XkdV$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd3 ֡*,.G; $d ((a$Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If8<>rƢTVDNȤʤΥԥ<Xɷɦ}}n}n_n}n_nPn}nh6hA$XB*CJaJphh6hZB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6h85B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6CJ^JaJmHsH#h6hm5CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*.>ƢTzo ;$G$Ifgdz6;;$G$If\kdE$$Ifl440$/44 lalf4p ;$$G$Ifa$$ <a$ $d ((a$TVhģ<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdm;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpģȤʤ1Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdA$X;$G$IfXkd=$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdZ "ި ;$G$IfgdZXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdz6;;$G$If* Jrƨ֨بިJLNz$PҼҭҭҭҼҞҞ|Ҽm^h6hB*CJaJphh6huB*CJaJph h6hz6;5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h7hB*CJaJphh6hZB*CJaJph h6hY6h6hhB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hOB*CJaJphh6hz6;B*CJaJphިLN`<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd>$$Ifl0$/44 lalp`ޫ1Xkd?$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd\>PRpxޫ4DĬȬʬfh t|$2>Vjlzqbh6hB*CJaJphh6hg[B*CJaJphh6hZB*CJaJphh6hzB*CJaJphh6hB*CJaJphh6h3 B*CJaJphh6h7hB*CJaJph h6hY6h6huB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6h>B*CJaJph!Ȭʬ ;$G$IfgdXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdu;$G$IfЮ<Xkd@$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdz;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp0>fh.LV0tij@BZ^`и|m^^h6h.AVB*CJaJphh6h]:B*CJaJphh6h>B*CJaJphh6hRMB*CJaJphh6h+U|B*CJaJphh6hTB*CJaJph h6h5B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hB*CJaJph$Юfh1Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdhz^ ;$G$IfgdT ;$G$Ifgd1XkdA$$Ifl0$/44 lalp;$G$If^`v`<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd.AV;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp|^`bȷַXZ ~VX ,.bdf 4Hjlּ޼:𫜫zzh6hH0 B*CJaJph%h6hY6B*CJaJmHphsHh6h+U|B*CJaJphh6h[B*CJaJphh6h1B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6h.AVB*CJaJphh6hY6B*CJaJph.`bxXZp<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd[;$G$IfXkdB$$Ifl0$/44 lalpp~df1XkdC$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd+U|;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd1f|P ;$G$Ifgd1Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdH0 ;$G$If:^Tbj@DJLNPRpĿƿȿ$ҼҞҞҭҍˍ|k\\\h6h*B*CJaJph h6h\>5B*CJaJph h6h%!5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6h1B*CJaJphh6ho!B*CJaJphh6h[B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6h>B*CJaJphh6hB*CJaJphPRdƿȿ޿GXkdD$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpBDZ<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdnh;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp$&,>@BD@BDlnJR$6DnPX`b˺˺᫜~h6h@B*CJaJphh6h>B*CJaJphh6h B*CJaJphh6hBRB*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6h*B*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hnhB*CJaJph1ZBDRln:Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdE$$Ifly0$/44 lalp ;$G$Ifgd*<XkdJ$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$If`bx1Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd@;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd *NVrtnp "|~vx|h6hKB*CJaJphh6h7hB*CJaJphh6hRB*CJaJphh6hBRB*CJaJphh6h8B*CJaJph h6h5B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJph.<Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkdK$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdBR;$G$Ifnp<XkdL$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdBR;$G$If "4~<Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd"<;$G$IfvxGXkd$$Ifl0$/44 lalpXkdM$$Ifl0$/44 lalp;$G$If1XkdN$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdB;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$IfgdBR>@BbᚅttctN)h6hY60JB*CJaJmH*phsH*!h6hwK0JB*CJaJph!h6hY60JB*CJaJph)h6hY60JB*CJaJmH*phsH*h6hwKB*CJaJph h6hpvb5B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJphh6hBRB*CJaJphh6hY6B*CJaJphh6hBB*CJaJph,@B<Xkd$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgdpvb;$G$IfBXrt8Zkd$$Ifl0$/44 lalpZkdO$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$If .046>BrrtNPRT(*,.BP@BDbƷrr h6hY65B*CJaJphh6h69B*CJaJph h6hY6h6h B*CJaJphh6hwKB*CJaJphh6hY6B*CJaJph!h6hY60JB*CJaJph)h6hY60JB*CJaJmH*phsH*%h6hY6B*CJaJmH*phsH*,tRTj,.<XkdX$$Ifl0$/44 lalpXkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd ;$G$If.D ;$G$Ifgd Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd+:.;$G$If*BDZGXkdY$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpdfxGXkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpbdf24~$,"$&(~:<>@Z\^`ٻٛʛٌ}ٌh6h9B*CJaJphh6hYLB*CJaJphh6hCuB*CJaJph h6h%5B*CJaJphh6hDB*CJaJphh6h%B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph124JE: ;$G$Ifgd%Xkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfZkdZ$$IflC0$/44 lalp~G< ;$G$IfgdDXkd_$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp&G< ;$G$Ifgd%Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp&(>>@V^<Xkd $$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd%;$G$IfXkd`$$Ifl0$/44 lalp^`nGXkda$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalp .<Xkd$$Ifl0$/44 lalp ;$G$Ifgd4;$G$IfXkd $$Ifl0$/44 lalp(6\dfn .VXZRT&r~odh6hY6B*phh6hzGiB*CJaJphh6h]B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hYLB*CJaJphh6h!B*CJaJph h6hY6h6hiB*CJaJphh6h4B*CJaJphh6h;qB*CJaJphh6hY6B*CJaJph#XGXkd $$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkdb$$Ifl0$/44 lalpXZlRGXkdc$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpRTjG< ;$G$Ifgd]Xkd$$Ifl0$/44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0$/44 lalpXZv $$G$Ifa$ $d ((a$$ <a$Xkdd$$Ifl0$/44 lalp *VZvNPR yhyhYyYJ;Yh6hB*CJaJphh6hsAB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY65B*CJaJph h6hY6h6hY65CJaJ#h6hz^5CJ^JaJmHsH h6hY6CJ^JaJmHsH#h6h`45CJ^JaJmHsH#h6hY65CJ^JaJmH*sH*#h6h"&5CJ^JaJmH*sH*#h6hY65CJ^JaJmHsHh6hY6CJ"PBXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$If\kd$$Ifl440-$-44 lalf4pPRhHJ`:Zkd$$Ifl 0-$-44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkdb$$Ifl0-$-44 lalp DFHJPR|~ (|npxVXҼ˫ҜҼ~Ҽ~˫˫k%h6h|B*CJaJmH*phsH*h6h<B*CJaJphh6hxcB*CJaJphh6hKB*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hYLB*CJaJph h6hY6h6hY6B*CJaJphh6hsAB*CJaJphh6hB*CJaJph*`PRh1Xkda$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgdxc;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$IfgdYL<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$IfgdxcXkd $$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfVX<Xkd $$Ifl0-$-44 lalpXkdb$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd<;$G$IfXjGXkdc$$Ifl0-$-44 lalpXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$If*,.0*\x ,>RTV46f $˜|mm˜h6h\L#B*CJaJphh6hiB*CJaJph h6hi5B*CJaJph h6hY65B*CJaJphh6hWCB*CJaJphh6h<B*CJaJph h6hY6h6hYLB*CJaJphh6h1B*CJaJphh6hY6B*CJaJph(.0F<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd1 TVl<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkdd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd<l46L$<Xkde$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd|Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$If$DNT`bBD>@TVXvz|~rt|xzdf޷ȨȨȨh6hB*CJaJphh6h\L#B*CJaJphh6hM@B*CJaJph h6hM@5B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph h6h,85B*CJaJph6$`bt<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$IfgdM@2BGXkd$$Ifl0-$-44 lalpXkdf$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfBDZ>@VGXkdg$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalpVXj|G< ;$G$IfgdM@Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp|~&G< ;$G$Ifgd\L#Xkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkdh$$Ifl0-$-44 lalpxzGXkdi$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp dGXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkdj$$Ifl0-$-44 lalpdfx(EZkdk$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp(*NPR<> "&(:<>    | ~ ȹțțțh6hRjzB*CJaJphh6h@GBB*CJaJphh6hB*CJaJphh6h,8B*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6h,85B*CJaJph h6hY65B*CJaJph2(*<PRh<G< ;$G$IfgdXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp<>T "8<Xkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgd@GB;$G$IfXkdp$$Ifl0-$-44 lalp8&(>,<Xkdq$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$IfgdRjz,<>TGXkd$$Ifl0-$-44 lalpXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfGXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkdr$$Ifl0-$-44 lalp   GXkds$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp   | GXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp| ~   <Xkd$$Ifl0-$-44 lalp ;$G$Ifgdu;$G$IfXkdt$$Ifl0-$-44 lalp      $ ( @ P   n p \^`οsοlll[l[l[lll h6hY65B*CJaJph h6hY6%h6huB*CJaJmH phsH %h6hQB*CJaJmH*phsH*%h6hjSB*CJaJmH*phsH*%h6h={B*CJaJmH*phsH*h6hY6B*CJaJph%h6h"&B*CJaJmH*phsH*h6h@GBB*CJaJphh6huB*CJaJph# 0 n p ^GXkdu$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp^`nGXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd $$Ifl0-$-44 lalpGXkd!$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkdv$$Ifl0-$-44 lalp*GXkdw$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd$$Ifl0-$-44 lalp8:DFJL @ٿ赱vkhdh(CJaJjhdh0bCJUaJ h$Cbh(h`"h<mHnHuh0bjh0bUjhddUhddh(jh(0J#Uh6hY6B*phh6hWB*CJaJphh6hY6B*CJaJph h6hY6 h6hY65B*CJaJph*8:PFG< ;$G$IfgdWXkd$$Ifl0-$-44 lalp;$G$IfXkd"$$Ifl0-$-44 lalpFHJ2gd$Cb//$a$:$a$gd2gdXkdx$$Ifl0-$-44 lalp HJLgd/h]h/$a$@BDFHJLN|~ h6hY6hddh`"h(hdh(CJaJh<CJaJmHnHujhdh0bCJUaJ@ 00&P 1}P:pL. A!"n#n$n%r 901}P:pr. A!"#S$S% 901}P:phy0. A!"#S$S% < 001}P:p*}:. A!"#S$S% s$$If!vh55#v#v:V ln%55apTk$$Ifl!vh5H5J#vH#vJ:V l5H5Jalp$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alp$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l4h55/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55#v#v:V l455/ / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l:,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l<55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l655// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l^55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l^55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l^55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lh55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l355// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l;55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lF55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lF55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l755// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l;55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l%55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lg55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V ly55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lU55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$If!vh55/#v#v/:V l4455// / / / af4p$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l$55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l?55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l 55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l?55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l655// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lh55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lh55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lh55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l655// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lR55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lR55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lR55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lN55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lv55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lh55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lJ55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lJ55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lt55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l(55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lx55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V ly55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lp55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lX55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l[55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lY55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l,55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l,55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l,55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lG55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lc55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l[55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l!55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l;55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l`55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lh55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V lw55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l,55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l055// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l,55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V ly55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l^55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V ly55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$If!vh55/#v#v/:V l55// / / / ap$$Ifl!vh55s#v#vs:V l44H55s/ / / / alf4p$$Ifl!vh55s#v#vs:V lY55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V lY55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V lY55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l$55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l%55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l%55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l%55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l355s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l,55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l455s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l455s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l455s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V lu55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l^55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l^55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V lU55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V ly55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V lp55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l,55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l,55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l,55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l455s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l^55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l;55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l_55s/ / / / alp$$Ifl!vh55s#v#vs:V l55s/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l445O5/ / / / alf4p$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lL5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lL5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lR5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lF5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lR5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lR5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lR5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l^5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l%5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l%5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l45O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lH5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l%5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lL5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lw5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lw5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lw5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lv5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lC5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lC5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lg5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l,5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V lJ5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l;5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l;5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l;5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh5O5#vO#v:V l=5O5/ / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l:,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l^55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lI55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lI55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lI55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lR55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l 55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lc55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lc55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l`55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l155// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l-55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l-55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l155// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l?55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l44$55// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lr55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l*55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l*55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l4455^/ / / / alf4p$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V lp55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55^#v#v^:V l55^/ / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l4455// / / / alf4p$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V ly,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V lC,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh55/#v#v/:V l,55// / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l445-5/ / / / alf4p$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l ,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp$$Ifl!vh5-5#v-#v:V l,5-5/ / / / alp@666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666L@L u7Normal*$ CJ^J_HaJmH nHsH tHV@V u7 Heading 1$@&^`Pa$5\^JaJDAD Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k( 0No List 8O8 u7 WW8Num11z0 OJQJ^J8O8 u7 WW8Num11z1 OJQJ^J8O8 u7 WW8Num11z2 OJQJ^J<O!< u7 WW8Num19z0OJPJQJ^J8O18 u7 WW8Num19z1 OJQJ^J8OA8 u7 WW8Num19z2 OJQJ^J8OQ8 u7 WW8Num19z3 OJQJ^JJOaJ u7WW-Default Paragraph Font.)@bq. u7 Page NumberOb u7hps&Ob& u7hps atn:O: u70 Footer Char CJ^JaJ:O: u7 Header Char CJ^JaJBOB u7Body Text Char B*CJphBOB u7Heading 1 Char5CJ\aJOb u7st1B'@B u7Comment ReferenceCJaJ:O: u7Comment Text CharFOF u7Comment Subject Char5\HO!H u7Footnote Text Char ^JmH sH BO1B u7Footnote CharactersH*>OA> u7Endnote Text Char^J@OQ@ u7Endnote CharactersH*@&@a@ u7Footnote ReferenceH*>*@q> u7Endnote ReferenceH*:O: u7Numbering SymbolsFOF u7Heading )$xOJPJQJ^JPB@P u7 Body Text *x`7a$B*CJ^JaJph(/@( u7List+^JH"@H u7Caption , $xx6CJ]^JaJ2O2 u7Index- $CJ^J:O: u7Style1.7$a$ OJQJ^J8 @8 u70Footer /!^JH@H u7 Balloon Text0CJOJ QJ ^J aJTR@T u7Body Text Indent 2 1 CJ^JaJ8@"8 u7Header 2!^JH^@2H u7 Normal (Web) 3 CJ^JaJBOB u7Char 4dCJOJ QJ ^JaJ^OR^ u7List Paragraph5d^CJOJ PJ QJ ^JaJBOB u7Char 6dCJOJ QJ ^JaJ@@r@ u7 Comment Text7 CJ^JaJ@j@qr@ u7Comment Subject85\TOT u7Revision9*$$CJPJ^J_HaJmH nHsH tHB@B u7 Footnote Text: CJ^JaJrOr u7 Text in table;$d dd^"a$$B*CJPJ ]^JaJmHphsH<+@< u7 Endnote Text<CJaJ<O< u7Table Contents= $@O@ u7 Table Heading>a$5\8O8 u7Frame contents?3>Z$ B$ }$ $ !"<=`|~fg;+~rSPGQ  8 N i $N+L&'()*+,-<=>LM~$%&5NOV"$%067B,EFQlmx^_hYZe <=Fdepd e p !!!!!!""$"V"W"b""" ####$$!$Z$[$g$$$$B%C%O%%%%&&&%'&'/'@'A'L'!("(-(D)E)N)a)b)m))))`*a*h*******[+\+g+++,,,,,,,------s.t../ //P/Q/Z/f/g/r/R0S0^0000111111-2.2922222233'3(3/3f3g3p3333445555L6M6V6666<7=7H7777A8B8M8888888 999999\:]:h::::(;);2;H;I;U;<<<<<<===>>>>>>>>>6@7@C@@@ABB%BBBBSCTC`CCCCzD{DDDDE6E7ECEEEEFFFiFjFsFFFFFF GWGXGcGGGGGGG,H-H9H{H|HHHHHHHH/I0IQ?QJQQQQQQQQQRRR!RRRRRRRRRR9S:SESSSSSSSSTT TDTETNT`TaTmTTTTTTTUUUAVBVMVVVVVVV(W)W2WRWSW^WWWWXXXXXXYYYYYY'Z(Z3ZZZZd[e[p[[[[;\<\G\ ] ]]2]3]<]V]W]b]N^O^Z^^^^4_5_@____4`5`@```````CaDaOaaaabbb2b3b>bbbbbbc1c2c=chcictcccccccdd(dvdwddddd@eAeLeeeeeeefffffgggggggggg)h*h1hchdhmhrhsh~hhhhhhh*i+i6iWiXiciiiiiii2j3j>j_j`jijjjjjj kkkkkkk l ll{l|llllllllllm`mamlmmmmmmmnnnܤݤ)*3=>IĥťХbcn EFQΨϨڨDEPǩȩөZ[fܪݪ'tu!"-{|ϯЯۯFGRŰưѰDZȱѱvwԲղ /09\]h'z{IJU÷cdoɸʸӸ лѻڻ^_j˼fgpǽȽӽ ʾZ[fڿۿST]ghs<=DPQZvw12=)TU`./:>?J"#.-.9)*5qr}efo RS^12=|}DEP./8WXcXYd <=HJKVVWXYZhi =>Lefm12=rs~&'2XYd01<()4iju $%0<=Hst(cdofgrrs~QR[pq|./8OP[$IJU;<Gjkv23>EFQ./:op{ MNU|}9:E78C'(3uv&'5NOV{|ST_01:GHSPQ\9:COP[78ARS^XYd#$/efqNOZ$%0mny#}~qr}"UVa*+6xy*+6ghs-.9 12=!:;Bden&'2_`kfgn01<01<vw~,-8H I R m n y    F G P f g r  (    } ~    \]h #./:#<=H[\g>?Juv89G`ah\]hWXaop{XYd !*HIT*+6UVaUV_hiu 0 1 =   ! !!!!!!!!i"j"v""""""""""A#B#N####$$$ %%%j%k%t%|%}%%%%%&&&&&&%'&'/'A'B'M''''E(F(R((((((((()i)j)u)))))))e*f*q*****+ ++0+1+8+b+c+l+}+~+++++@,A,L,,,,,,,,,, -!-,-f-g-r----'.(./.^._.h......._/`/k///0i0j0u00001112 227282C22222238393E3y3z33333333"4#4.4444N5O5Z55555553646?6666C7D7O777777888(8Z8[8f88889 9+9^9_9j9999999::&:b:c:l::::;;;Z;[;f;;;;;;; < <<<<<<<<==)=S=T=_====== >B>C>N>p>q>|>>>>>>> ? ??8?9?D?\?]?f??????? @ @@e@f@o@@@@@@@AA#AVAWAbAAAAAAABB(B8B9BDBmBnByBBBBBBB"C#C.CdCeCnCCCCCCCDD#D,D-D6DJDKDVDDDDEEEGEHESEkElEwEEEEFFFFFFF&FMFNF\FuFvF}FFFFFFFdGeGpGGGGHHH)I*I5IgIhIqIIIIIIJEJFJOJJJJJJJJJKWKXKcKKKKLL!LLLMLVLLLL7M8MCMMMMNN!NeNfNqNNNN%O&O1OiOjOuOOOOPP#PPPPPPP+Q,Q7QQQQQQQQQQ RRRRRRRRRRRR5S6SASuSvSSSSSSSSTT(TaTbTkTTTTTTTTTT%U&U1UiUjUuUUUU V VV2V3V>VVVVVVV!W"W+Wlllllllmmmhmimrm{m|mmmmmnnnnnnnnnooooooSpTp_ppppppppppppqGqHqSq:r;rDrNrOrZrrrrrrrr's(s6sOsPsWs}s~sssss7t8tCtuu'uuuuBvCvNvvvw"w#w.wwww7x8xDxxxx/y0y;yDzEzLzzzzzzz||||||}}}}~ ~~~~{|%&1tu *+634?()4ĊŊЊCDK_`ist<=HijuJKVގߎ'lmxǐȐӐJKTfgr͓Γٓ^_j:;FCDOŖ'(/Z[d{|{|45@șəԙJKR~jkv˛̛כWXa}~]^e&`alrs~Z[fȠTU`ϢТ٢;<Cghq{|cdo_`iqr}åĥϥ#23<GHSצئ$%.PQ\01<_`k &9:Eܩݩ!"+./:op{άϬЬѬԬլ֬׬ج٬ڬ۬000000 0000 0 000000000000000000000I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I0I000000000000000000000000 000000000 0 I0300000000000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0I0C;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0 0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0 0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 000000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 00I0+000000000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 00000000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0000;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 00000 0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 ;0 ;0 0 0@:00@0ȑ0@0ȑ0@0ȑ0@0ȑ0@/0@/0I0 ;@20I0 'z@/0@/0I0 -z@0I0=z@0I0 -z@/0@/0I0=z@/0@/0ȑ0 ****,.135555SSSSSSrrru> (|*869=CJXSXae kmtzR~n8Ф֪JD.Z8.@H'v,j14v9BdLQV]ekFuy|:kmuzBގR<Ȩ*|(j , V#.$5;ANFIT]c(jvmqsx~.>8P:$b $ @ "%*.37=BJPTX[^chnrx} &*03 %-27>BKPWbgkry| %,05:=@DHKOUX]dilquB $x(L*+ -`.28689v;<?AbCD:FHJ4LM*PPRΈJBhdbDPZ̢dz^<4xkl~mnop^qqsudvwxy\zX{|@~&zVډB.LrfZp.ڙ<PzLZ,$ ~&T<D*JʽxFz.Fh^njD> x^,6(  , T P b"#$&')+,&-.01f2&34567:96::l;p<d=>?@4AB"CDDEFGHvI"KXMN^OP R STUWjjlPm6nZopPqqjst|wxz.}~XT&DXnh^Лx8.Tģި`Юh^`pfPZBt.&^XRP`Xl$B|d(<8, | ^F   !#$&'()+,-/01245689:;<>?@ACDEFGHIKLMNOQRSUVWYZ\]_`abdefgijklmopqstuvwyz{|~  !"#$%'()+,-./124 !"#$&'()*+,./01345689:;<=?@ACDEFGHIJLMNOQRSTUVXYZ[\]^_`acdefhijlmnopqstuvwxz{}~   !"#$&'()*+-./12346789;<>?ABCEFGIJLMNPQRSTVWYZ[\^_`abcefghjkmnoprstvwxyz{|}~ $&5MOSknu!!!|H H# AA@H 0( t( JB # $"?JB # $"?6B "?B S ?|$s$tP44t ct"$`cdgjlrvw{~ "#'(,-/?CGLPSY\]bcfgjkoptuy{ #'(-.01459:@ACDHIKLPQUVZ[`gkosw{|  "#%&*0458>CDFGJKMNRSVWZ[]^bdfgkmoptuyz}~ !"%&).014578<ACKOPTUW]_`ceinqruvx "$%()+,057?ABFGKLPQSTWY]befijluwx{|~  !"$%)*,-17;<?@CGIJMNQVXY\]_`diksuvxy|} !&',-1257;@CDGHJSUVYZ\]afhprswxz{   $%(),.27:;>?AJLMPQSTX]_gklopuv{      # $ ' ( * + 0 1 3 4 6 8 < A D E H I K T V W [ \ _ ` e f h i m n p q u { } ~     " # & ( , - 1 2 5 6 9 : = > A B E F I J O S U V Y Z _ ` b c f g i j m n q r v w z {  LN -347>LMZ[vw~$&35NOij`a $%>?ef{|67qsuvxy"#&',-01HIRSbcfg}/034^_hiwx+,DFbcrs9:BDkm]_&'3578WZz{!";<DEJKMNln)+PQbdCEKLNOQR_afhps;=ce56LM]^gilnxz~ R T d e !!6!7!O!Q!X!Z!u!v!!!!!!!!!""""*"+"U"W"r"s"""""""""""W#X#h#i#############$$/$0$;$=$X$[$$$$$$$$$$$$$0%1%@%C%a%c%%%%%%%%%&&&&"&#&>&?&E&G&X&Y&s&t&&&&&&&&&''''%'&'6'7'?'A'W'X'a'b'''''''((((!("(W(Y(a(c((((((((((( ) )B)E)T)U)`)b))))))))) *!*B*C*F*G*I*J*M*O*Q*R*_*a*r*s*z*{*********++&+'+[+\+s+t+++++++++++,,8,9,;,=,H,I,\,],,,,,,,,,--"-#-J-K-_-a--------------- . ...P.R.b.c.s.t.../ /////E/F/P/Q/e/g/////////00 0 0D0E0P0S0000000111111111111111111222222#2$2&2'2+2.2D2E2W2X2|2}222222222222223'3(3F3G3f3g3x3y33333334 4 4!4*4+4;4<4B4C4O4P4X4Y4x4y444445 5B5C5N5O5U5V5c5d5555555555555556 6&6(6J6M6X6Y6m6n66666666666'7(7<7=7T7U7W7X77777777777?8B88888888888 9999999999999????????]]]]]]HIMO!"&'*+LOYZNORSUV[\ilvwklqsstwx|}PQSTOPTUWXQ!R!U!V!Y!Z!!!!!#############$$$($)$333333BBBBHHHHKKKKLLLLOOPPP P PPPP"P#PPPPPRRRRRRRRRRRRVVVVXXXX[[[[e eeeeeeeeej j$j%jjjjjIoJoLoMoUoVoZo[ozzzz&'*,uvy|cdhkͬ۬gntv   7 8 M N h i #$MN*+KL>KM}~#&45MOUV!"#%/057AB~+,DFPQkmwx]_ghXZde ;=EFceopc e o p !!!!!!!!""#"$"U"W"a"b"""# #####$$ $!$Y$[$f$g$$$$$A%C%N%O%%%%%&&&&$'&'.'/'?'A'K'L' ("(,(-(C)E)M)N)`)b)l)m)))))_*a*g*h*********Z+\+f+g+++,,,,,,,,,,--------r.t.~../ ///O/Q/Y/Z/e/g/q/r/Q0S0]0^0000011111111,2.28292222223 33&3(3.3/3e3g3o3p3333344555555K6M6U6V66666;7=7G7H77777@8B8L8M888888888 99999999[:]:g:h:::::';);1;2;G;I;T;U;<<<<<<<<====>>>>>>>>>>>>5@7@B@C@@@AABB$B%BBBBBRCTC_C`CCCCCyD{DDDDDDE5E7EBECEEEEEFF FFhFjFrFsFFFFFFFG GVGXGbGcGGGGGGGGG+H-H8H9HzH|HHHHHHHHHHH.I0I;Ibbbbbbbbc0c2cj^j`jhjijjjjjjj k kkkkkkkkk l lllzl|llllllllllllllm_mamkmlmmmmmmmmmnnnn;n=nGnHnnnnnnnnnnnoo oooooooooooo5p7pApBppppppppp(q*q4q5qoqqq{q|qqqqqrr r r0r2r:r;rSrUr_r`rrrrrrrrr/s2s9s:slsns{s|sssssssssssssttttVuuuuuvvvvRwTw^w_wwwwwwwwwwwww*x,x6x7xxxxxyyyyyyyyzz'z(zezgzqzrzzzzz0{2{<{={{{{{{{{{{{{{||||}}#}$}}}}}}}}}#~%~-~.~U~W~a~b~~~~~~~~~XZbc68BCƁȁҁӁikuvтӂ݂ނ egop|~̓σكڃ(*45moyzÄĄԄքބ߄ƅȅ҅Ӆ57AB !npz{ȇɇ!)*HJTUUW_`gist9;EFŠ !46<=DFNOZ\fg JLTUՍ׍79CDCEOPҏԏ܏ݏ57AB ikuv˒͒גؒ œƓݓߓY[efGLST —×חٗGISTØĘ٘ۘ!#-.MOYZқԛޛߛWYcdƜȜҜӜ>@HIikuvɝ˝՝֝uw[]ghşǟџҟ$%npz{ɠˠՠ֠Y[ef 02<=jlvw13=>ۤݤ(*23<>HIåťϥХacmn DFPQͨϨ٨ڨCEOPƩȩҩөY[ef۪ݪ&'su ",-z|ίЯگۯEGQRİưаѰƱȱбѱuwӲղ߲ .089[]gh&'y{HJTU·÷bdnoȸʸҸӸ ϻѻٻڻ]_ijʼ˼egopƽȽҽӽ ɾʾY[efٿۿRT\]fhrs;=CDOQYZuw02<=()SU_`-/9:=?IJ!#-.ͬ۬333333Q ͬ۬+-dP^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`hh^h`.^`.88^8`5.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `. ~u$.1XHxg$bLY}?>g+Nf6D""eu &N S u~ H0 <` l ) | XP ~ +-8sNTW +}:NcN\JxIg/t%g[~]/~L- "5qp4vCh# cFO#.U6?|$"xHG1_(- -d n !%!o!?"`"/#\L#O#6% %2%a%Zm%zq%&!&"&~','D'Y (:(d-(`( )d ).*R*jv*+\+B,A&,h,R'-dU-{.+.+:.~E.^.e.lr.~./ //gB/l/0L0N0]0hy01>27k2t2Av2p'3\3s3|4q"4o*4`4 55N5%66G=6Y6v607xK7m7u78,848D88S9,}9B ::8:]:*}:}:;+;z6;d;Bm;<<R<m<#r<Sx<]0=k=>s4>S>}f>[?Ix?6@\0@M@A:AkAsA }A@GBBCWC`yCD-D.DwYDXvDYE!)F)GG qGtG H HiSHoIxIKKK.RS!SUSjSTT'TM}TUCU V_V.AV Wb%W7mW XA$XTX{Y7YEYZLZ5ZOPZ\\Z}Z[N[V[|[-\o:\6F\Y\8]sT] [].b]e]+^"Q^i^1i^S_G[_4`@`]e`Py`xa&a0a*Ha*uaZb%ba6b$Cbgbpvb*c3d{ dd >d &eVf4ef|f;NgYgpg[h7h7hPh3ZhOfhnhzGi#j;j=j9jk\#k/kbkckllm Im#nFnomWo aoiozo}op6p4pKpkpq;qOq2rdrU ss&sJVsjs!us,tt2tbt6fttt2uCuuuvv?vlv5wL(x.xy|~yz9zhDzLzRjzVxz={Qa{|c?|+U|yJ} ~k2~r~ 4+3"H\Pbgd+nPbTY@jv?cA' J^m1q9|s!#A_v][;^>vrA O0=y^1-a5q01FXQt uv"xcfk0 2 E#EVda z'3!5GOW>~!/p +1!&2(X/LzWqm 01|B& 36Ln{ DMc >g ZcNw{L!-to:g,=X\ SZ+T`bddnk *)yD,UIcp$;i~M 3CKR.m 4p5r{WirI/< s9c'eh2nVxD QmPVD0bf:%++eM$+YR^_}~)`@[1<WZhhi@"_hA1EzbWyr3m;WJt@SrD.&W f*718u8YvO7Bq%%(38Kh"(._e]ak ">Nux'.4JNX"<QWdLWWh<t,%22_A<wKi?Opx 69?I9ggkPshKY B3 .Bc8f&GWa(<z^oh=UK vitNy)9 \>R`hi#GR1V0Wln .guo%3']9FKm8&,6HZVuNyv25ynJ`*_=g <=%&5NOV"$%067B,EFQlmx^_hYZe <=Fdepd e p !!!!!!""$"V"W"b""" ####$$!$Z$[$g$$$$B%C%O%%%%&&&%'&'/'@'A'L'!("(-(D)E)N)a)b)m))))`*a*h*******[+\+g+++,,,,,,,------s.t../ //P/Q/Z/f/g/r/R0S0^0000111111-2.292222233'3(3/3f3g3p3333445555L6M6V6666<7=7H7777A8B8M8888888 999999\:]:h::::(;);2;H;I;U;<<<<<<===>>>>>>>>>6@7@C@@@ABB%BBBBSCTC`CCCCzD{DDDDE6E7ECEEEEFFFiFjFsFFFFFF GWGXGcGGGGGGG,H-H9H{H|HHHHHHHH/I0IQ?QJQQQQQQQQQRRR!RRRRRRRRRR9S:SESSSSSSTT TDTETNT`TaTmTTTTTTTUUUAVBVMVVVVVVV(W)W2WRWSW^WWWWXXXXXXYYYYYY'Z(Z3ZZZZd[e[p[[[[;\<\G\ ] ]]2]3]<]V]W]b]N^O^Z^^^^4_5_@____4`5`@```````CaDaOaaaabbb2b3b>bbbbbbc1c2c=chcictcccccccdd(dvdwddddd@eAeLeeeeeeefffffgggggggggg)h*h1hchdhmhrhsh~hhhhhhh*i+i6iWiXiciiiiiii2j3j>j_j`jijjjjjj kkkkkkk l ll{l|llllllllllm`mamlmmmmmmmnnnܤݤ)*3=>IĥťХbcn EFQΨϨڨDEPǩȩөZ[fܪݪ'tu!"-{|ϯЯۯFGRŰưѰDZȱѱvwԲղ /09\]h'z{IJU÷cdoɸʸӸ лѻڻ^_j˼fgpǽȽӽ ʾZ[fڿۿST]ghs<=DPQZvw12=)TU`./:>?J"#.-.9)*5qr}efo RS^12=|}DEP./8WXcXYd <=HJKVVW=>Lefm12=rs~&'2XYd01<()4iju $%0<=Hst(cdofgrrs~QR[pq|./8OP[$IJU;<Gjkv23>EFQ./:op{ MNU|}9:E78C'(3uv&'5NOV{|ST_01:GHSPQ\9:COP[78ARS^XYd#$/efqNOZ$%0mny#}~qr}"UVa*+6xy*+6ghs-.9 12=!:;Bden&'2_`kfgn01<01<vw~,-8H I R m n y    F G P f g r  (    } ~    \]h #./:#<=H[\g>?Juv89G`ah\]hWXaop{XYd !*HIT*+6UVaUV_hiu 0 1 =   ! !!!!!!!!i"j"v""""""""""A#B#N####$$$ %%%j%k%t%|%}%%%%%&&&&&&%'&'/'A'B'M''''E(F(R((((((((()i)j)u)))))))e*f*q***+ ++0+1+8+b+c+l+}+~+++++@,A,L,,,,,,,,,, -!-,-f-g-r----'.(./.^._.h......._/`/k///0i0j0u00001112 227282C22222238393E3y3z33333333"4#4.4444N5O5Z55555553646?6666C7D7O777777888(8Z8[8f88889 9+9^9_9j9999999::&:b:c:l::::;;;Z;[;f;;;;;;; < <<<<<<<<==)=S=T=_====== >B>C>N>p>q>|>>>>>>> ? ??8?9?D?\?]?f??????? @ @@e@f@o@@@@@@@AA#AVAWAbAAAAAAABB(B8B9BDBmBnByBBBBBBB"C#C.CdCeCnCCCCCCCDD#D,D-D6DJDKDVDDDDEEEGEHESEkElEwEEEEFFMFNF\FuFvF}FFFFFFFdGeGpGGGGHHH)I*I5IgIhIqIIIIIIJEJFJOJJJJJJJJJKWKXKcKKKKLL!LLLMLVLLLL7M8MCMMMMNN!NeNfNqNNNN%O&O1OiOjOuOOOOPP#PPPPPPP+Q,Q7QQQQQQQQQQ RRRRRRRRRRRR5S6SASuSvSSSSSSSSTT(TaTbTkTTTTTTTTTT%U&U1UiUjUuUUUU V VV2V3V>VVVVVVV!W"W+Wlllllllmmmhmimrm{m|mmmmmnnnnnnnnnooooooSpTp_ppppppppppppqGqHqSq:r;rDrNrOrZrrrrrr's(s6sOsPsWs}s~sssss7t8tCtuu'uuuuBvCvNvvvw"w#w.wwww7x8xDxxxx/y0y;yDzEzLzzzzzzz||||||}}}}~ ~~~~{|%&1tu *+634?()4ĊŊЊCDK_`ist<=HijuJKVގߎ'lmxǐȐӐJKTfgr͓Γٓ^_j:;FCDO'(/Z[d{|{|45@șəԙJKR~jkv˛̛כWXa}~]^e&`alrs~Z[fȠTU`ϢТ٢;<Cghq{|cdo_`iqr}åĥϥ#23<GHSצئ$%.PQ\01<_`k &9:Eܩݩ!"+./:op{""IA0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0@ G#,/45<AFGKPR[gknorppp.p@pNp`pfppprppppppppppppppppp p"p(p.p4pBpDpPpRpfpjpvpzp|ppppjUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialQTimes New Roman Bold?5 z Courier New;WingdingsG& R<(Microsoft YaHei5Mangal7& r.VnTime5& zaTahoma7&{ @Calibri"1 hߙ#gߙ#g \#G?>k?l S4ʫ> HPB GIO DC V O TOUserAdmin Oh+'0 8 D P \hpx$BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOUserNormalAdmin2Microsoft Office Word@G@E =@f C@f C?>k՜.+,0 hp| ' !BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwyz{|}~Root Entry FP ` CData #1TableWordDocument$ SummaryInformation(pDocumentSummaryInformation8xCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q