ࡱ> AC<=>?@q` $bjbjqPqP 4R::8w,,,,,,,*t42444444JF$h5N<],F44FF<,,44bbbF,4,4bFbb,,b4( ps\$Fb\0bFbb,vDFFbFFFFF<<bFFFFFFF222U<U222<@Dl,,,,,, QUC HI -------CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ---------------Lut s: 63/2014/QH13H Ni, ngy 24 thng 11 nm 2014 LUT T CHC VIN KIM ST NHN DN Cn c Hin php nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam; Quc hi ban hnh Lut t chc Vin kim st nhn dn. Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v t chc b my ca Vin kim st nhn dn; v Kim st vin v cc chc danh khc trong Vin kim st nhn dn; v bo m hot ng ca Vin kim st nhn dn. iu 2. Chc nng, nhim v ca Vin kim st nhn dn 1. Vin kim st nhn dn l c quan thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php ca nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam. 2. Vin kim st nhn dn c nhim v bo v Hin php v php lut, bo v quyn con ngi, quyn cng dn, bo v ch x hi ch ngh)a, bo v li ch ca Nh nc, quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn, gp phn bo m php lut c chp hnh nghim chnh v thng nht. iu 3. Chc nng thc hnh quyn cng t ca Vin kim st nhn dn 1. Thc hnh quyn cng t l hot ng ca Vin kim st nhn dn trong t tng hnh s thc hin vic buc ti ca Nh nc i vi ngi phm ti, c thc hin ngay t khi gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t v trong sut qu trnh khi t, iu tra, truy t, xt x v n hnh s. 2. Vin kim st nhn dn thc hnh quyn cng t nhm bo m: a) Mi hnh vi phm ti, ngi phm ti phi c pht hin, khi t, iu tra, truy t, xt x kp thi, nghim minh, ng ngi, ng ti, ng php lut, khng lm oan ngi v ti, khng lt ti phm v ngi phm ti; b) Khng ngi no b khi t, b bt, tm gi, tm giam, b hn ch quyn con ngi, quyn cng dn tri lut. 3. Khi thc hin chc nng thc hnh quyn cng t, Vin kim st nhn dn c nhim v, quyn hn sau y: a) Yu cu khi t, hy b quyt nh khi t hoc khng khi t v n tri php lut, ph chun, khng ph chun quyt nh khi t b can ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra; trc tip khi t v n, khi t b can trong nhng trng hp do B lut t tng hnh s quy nh; b) Quyt nh, ph chun vic p dng, thay i, hy b cc bin php hn ch quyn con ngi, quyn cng dn trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t v trong vic khi t, iu tra, truy t theo quy nh ca B lut t tng hnh s; c) Hy b cc quyt nh t tng tri php lut khc trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t v trong vic khi t, iu tra ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra; d) Khi cn thit ra yu cu iu tra v yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra thc hin; ) Yu cu c quan, t chc, c nhn hu quan cung cp ti liu lm r ti phm, ngi phm ti; e) Trc tip gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t; tin hnh mt s hot ng iu tra lm r cn c quyt nh vic buc ti i vi ngi phm ti; g) iu tra cc ti phm xm phm hot ng t php, cc ti phm v tham nhing, chc v xy ra trong hot ng t php theo quy nh ca lut; h) Quyt nh vic p dng th tc rt gn trong giai on iu tra, truy t; i) Quyt nh vic truy t, buc ti b co ti phin ta; k) Khng ngh bn n, quyt nh ca Ta n trong trng hp Vin kim st nhn dn pht hin oan, sai, b lt ti phm, ngi phm ti; l) Thc hin nhim v, quyn hn khc trong vic buc ti i vi ngi phm ti theo quy nh ca B lut t tng hnh s. iu 4. Chc nng kim st hot ng t php ca Vin kim st nhn dn 1. Kim st hot ng t php l hot ng ca Vin kim st nhn dn kim st tnh hp php ca cc hnh vi, quyt nh ca c quan, t chc, c nhn trong hot ng t php, c thc hin ngay t khi tip nhn v gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t vtrongsut qu trnh gii quyt v n hnh s; trong vic gii quyt v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng; vic thi hnh n, vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php; cc hot ng t php khc theo quy nh ca php lut. 2. Vin kim st nhn dn kim st hot ng t php nhm bo m: a) Vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; vic gii quyt v n hnh s, v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng; vic thi hnh n; vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php; cc hot ng t php khc c thc hin ng quy nh ca php lut; b) Vic bt, tm gi, tm giam, thi hnh n pht t, ch tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t theo ng quy nh ca php lut; quyn con ngi v cc quyn, li chhp phpkhc ca ngi b bt, tm gi, tm giam, ngi chp hnh n pht t khng b lut hn ch phi c tn trng v bo v; c) Bn n, quyt nh ca Ta n c hiu lc php lut phi c thi hnh nghim chnh; ) Mi vi phm php lut trong hot ng t php phi c pht hin, x l kp thi, nghim minh. 3. Khi thc hin chc nng kim st hot ng t php, Vin kim st nhn dn c nhim v, quyn hn sau y: a) Yu cu c quan, t chc, c nhn thc hin hot ng t php theo ng quy nh ca php lut; t kim tra vic tin hnh hot ng t php thuc thm quyn v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; cung cp h s, ti liu Vin kim st nhn dn kim st tnhhp phpca cc hnh vi, quyt nh trong hot ng t php; b) Trc tip kim st; xc minh, thu thp ti liu lm r vi phm php lut ca c quan, t chc, c nhn trong hot ng t php; c) X l vi phm; yu cu, kin ngh c quan, t chc, c nhn c thm quyn khc phc, x l nghim minh vi phm php lut trong hot ng t php; kin ngh c quan, t chc hu quan p dng cc bin php phng nga vi phm php lut v ti phm; d) Khng ngh bn n, quyt nh ca Ta n c vi phm php lut; kin ngh hnh vi, quyt nh ca Ta n c vi phm php lut; khng ngh hnh vi, quyt nh c vi phm php lut ca c quan, ngi cthm quynkhc trong hot ng t php; ) Kim st vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php; gii quyt khiu ni, t co thucthm quyn; e) Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st hot ng t php theo quy nh ca php lut. iu 5. Khng ngh, kin ngh ca Vin kim st nhn dn 1. Trng hp hnh vi, bn n, quyt nh ca c quan, c nhn c thm quyn trong hot ng t php c vi phm php lut nghim trng, xm phm quyn con ngi, quyn cng dn, li ch ca Nh nc, quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn th Vin kim st nhn dn phi khng ngh. C quan, ngi c thm quyn phi gii quyt khng ngh ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. 2. Trng hp hnh vi, quyt nh ca c quan, t chc, c nhn trong hot ng t php c vi phm php lut t nghim trng khng thuc trng hp khng ngh quy nh ti khon 1 iu ny th Vin kim st nhn dn kin ngh c quan, t chc, c nhn khc phc vi phm php lut v x l nghim minh ngi vi phm php lut; nu pht hin s h, thiu st trong hot ng qun l th kin ngh c quan, t chc hu quan khc phc v p dng cc bin php phng nga vi phm php lut v ti phm. C quan, t chc, c nhn lin quan c trch nhim xem xt, gii quyt, tr li kin ngh ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. iu 6. Cc cng tc ca Vin kim st nhn dn 1. Vin kim st nhn dn thc hin chc nng thc hnh quyn cng t bng cc cng tc sau y: a) Thc hnh quyn cng t trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; b) Thc hnh quyn cng t trong giai on khi t, iu tra v n hnh s; c) Thc hnh quyn cng t trong giai on truy t ti phm; d) Thc hnh quyn cng t trong giai on xt x v n hnh s; ) iu tra mt s loi ti phm; e) Thc hnh quyn cng t trong hot ng tng tr t php v hnh s. 2. Vin kim st nhn dn thc hin chc nng kim st hot ng t php bng cc cng tc sau y: a) Kim st vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; b) Kim st vic khi t, iu tra v n hnh s; c) Kim st vic tun theo php lut ca ngi tham gia t tng trong giai on truy t; d) Kim st vic xt x v n hnh s; ) Kim st vic tm gi, tm giam, thi hnh n hnh s; e) Kim st vic gii quyt cc v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut; g) Kim st vic thi hnh n dn s, thi hnh n hnh chnh; h) Kim st vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php ca cc c quan cthm quyntheo quy nh ca php lut; gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php thuc thm quyn; i) Kim st hot ng tng tr t php. 3. Cc cng tc khc ca Vin kim st nhn dn gm c: a) Thng k ti phm; xy dng php lut; ph bin, gio dc php lut; b) o to, bi dng; nghin cu khoa hc; hp tc quc t v cc cng tc khc xy dng Vin kim st nhn dn. iu 7. Nguyn tc t chc v hot ng ca Vin kim st nhn dn 1. Vin kim st nhn dn do Vin trng lnh o. Vin trng Vin kim st nhn dn cp di chu s lnh o ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp trn. Vin trng cc Vin kim st cp di chu s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Vin kim st cp trn c trch nhim kim tra, x l nghim minh vi phm php lut ca Vin kim st cp di. Vin trng Vin kim st cp trn c quyn rt, nh ch, hy b quyt nh tri php lut ca Vin trng Vin kim st cp di. 2. Ti Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn cp cao, Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Vin kim st qun s trung ng, Vin kim st qun s qun khu v tng ng thnh lpy bankim st tho lun v quyt nh theo a s nhng vn quan trng, cho kin v cc v n, v vic trc khi Vin trng quyt nh theo quy nh ti cc iu 43, 45, 47, 53 v 55 ca Lut ny. iu 8. Trch nhim phi hp ca Vin kim st nhn dn Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh, Vin kim st nhn dn c trch nhim phi hp vi c quan Cng an, Ta n, Thi hnh n, Thanh tra, Kim ton, cc c quan nh nc khc,y banMt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin ca Mt trn phng, chng ti phm c hiu qu; x l kp thi, nghim minh cc loi ti phm v vi phm php lut trong hot ng t php; ph bin, gio dc php lut; xy dng php lut; o to, bi dng; nghin cu ti phm v vi phm php lut. iu 9. Quyn v trch nhim ca c quan, t chc, c nhn i vi hot ng ca Vin kim st nhn dn 1. C quan, t chc, c nhn hu quan phi nghim chnh chp hnh cc quyt nh, yu cu, kin ngh, khng ngh ca Vin kim st nhn dn; c quyn kin ngh, khiu ni, t co cc hnh vi, quyt nh tri php lut ca Vin kim st nhn dn; Vin kim st nhn dn phi gii quyt, tr li theo quy nh ca php lut. 2. Khi c cn c cho rng hnh vi, quyt nh ca Vin kim st nhn dn khng c cn c, tri php lut th C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra, Ta n v C quan thi hnh n c quyn kin ngh, yu cu Vin kim st nhn dn xem xt li. Vin kim st nhn dn phi gii quyt, tr li theo quy nh ca php lut. 3. Nghim cm c quan, t chc, c nhn cn tr, can thip vo hot ng thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php ca Vin kim st nhn dn; li dng quyn khiu ni, t co vu khng cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn. iu 10. Gim st hot ng ca Vin kim st nhn dn Quc hi, cc c quan ca Quc hi, i biu Quc hi, on i biu Quc hi, Hi ng nhn dn, i biu Hi ng nhn dn,y banMt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin ca Mt trn gim st hot ng ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. iu 11. Ngy truyn thng, ph hiu ca Vin kim st nhn dn 1. Ngy truyn thng ca Vin kim st nhn dn l ngy 26 thng 7 hng nm. 2. Ph hiu ca Vin kim st nhn dn hnh trn, nn , vin vng, c tia chm ly tm; gia c hnh ngi sao nm cnh ni mu vng; hai bn c hnh bng la; di c hnh thanh kim l chn; trn nn l chn c na bnh xe rng mu xanh thm v cc ch KS mu bch kim; na di ph hiu c hnh di la bao quanh, pha trc c dng ch Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam . Chng II CC CNG TC THC HIN CHC NNG, NHIM V CA VIN KIM ST NHN DN Mc 1: THC HNH QUYN CNG T, KIM ST VIC TIP NHN, GII QUYT T GIC, TIN BO V TI PHM V KIN NGH KHI T iu 12. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi thc hnh quyn cng t trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t 1. Ph chun, khng ph chun vic bt ngi trongtrng hpkhn cp, gia hn tm gi v cc bin php khc hn ch quyn con ngi, quyn cng dn trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. 2. Hy b quyt nh tm gi, cc quyt nh t tng khc tri php lut ca c quan c thm quyn trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. 3. Khi cn thit ra yu cu kim tra, xc minh v yu cu c quan c thm quyn gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t thc hin. 4. Trc tip gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t trong trng hp pht hin c vi phm php lut nghim trng hoc c du hiu b lt ti phm m Vin kim st nhn dn yu cu nhng khng c khc phc. 5. Thc hin nhim v, quyn hn khc thc hnh quyn cng t theo quy nh ca B lut t tng hnh s nhm chng b lt ti phm, chng lm oan ngi v ti. iu 13. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t 1. Tip nhn y t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t do cc c quan, t chc, c nhn chuyn n v chuyn ngay cho C quan iu tra c thm quyn gii quyt. 2. Kim st vic tun theo php lut ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra trong vic tip nhn t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra c trch nhim thng bo y , kp thi t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t tip nhn cho Vin kim st nhn dn. 3. Trc tip kim st; kim st vic kim tra, xc minh, lp h s v kt qu gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra. C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra c trch nhim thng bo y , kp thi kt qu xc minh, gii quyt cho Vin kim st nhn dn. 4. Khi pht hin vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t khng y , vi phm php lut th Vin kim st nhn dn yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra thc hin cc hot ng sau y: a) Tip nhn, kim tra, xc minh, ra quyt nh gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t y , ng php lut; b) Kim tra vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; c) Cung cp ti liu v vi phm php lut trong vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; d) Khc phc vi phm php lut v x l nghim ngi vi phm. 5. Gii quyt cc tranh chp v thm quyn gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t. 6. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t theo quy nh ca B lut t tng hnh s. Mc 2:THC HNH QUYN CNG T V KIM ST IU TRA V N HNH S iu 14. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi thc hnh quyn cng t trong giai on iu tra v n hnh s 1. Yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra khi t hoc thay i, b sung quyt nh khi t v n, khi t b can. 2. Hy b cc quyt nh khi t, quyt nh thay i hoc b sungquyt nhkhi t v n, quyt nh khng khi t v n tri php lut; ph chun, hoc hy b quyt nh khi t, quyt nh thay i hoc b sung quyt nh khi t b can tri php lut. 3. Khi t, thay i, b sung quyt nh khi t v n, khi t b can trong nhng trng hp do B lut t tng hnh s quy nh. 4. Ph chun, khng ph chun vic bt ngi trong trng hp khn cp, gia hn tm gi, vic tm giam v cc bin php khc hn ch quyn con ngi, quyn cng dn. 5. Quyt nh p dng, thay i, hy b bin php bt, tm gi, tm giam, cc bin php ngn chn v cc bin php khc hn ch quyn con ngi, quyn cng dn theo quy nh ca lut. 6. Ph chun, khng ph chun, hy b cc quyt nh t tng khc ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra. 7. ra yu cu iu tra v yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra thc hin vic iu tra lm r ti phm, ngi phm ti; yu cu C quan iu tra truy n b can. 8. Trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra trong trng hp kim tra, b sung ti liu, chng c khi xt ph chun cc lnh, quyt nh ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra hoc trong trng hp pht hin c du hiu oan, sai, b lt ti phm, vi phm php lut m Vin kim st nhn dn yu cu nhng khng c khc phc. 9. Khi t hoc yu cu C quan iu tra khi t v n hnh s khi pht hin hnh vi ca ngi c thm quyn trong vic gii quyt t gic, tin bo v ti phm, kin ngh khi t v trong vic khi t, iu tra c du hiu ti phm. 10. Quyt nh vic gia hn thi hn iu tra, thi hn tm giam, chuyn v n, p dng th tc rt gn, p dng bin php bt buc cha bnh. 11. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong vic thc hnh quyn cng t theo quy nh ca B lut t tng hnh s. iu 15. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st iu tra v n hnh s 1. Kim st vic tun theo php lut trong vic khi t, iu tra v lp h s v n ca C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra. 2. Kim st hot ng t tng hnh s ca ngi tham gia t tng; yu cu, kin ngh c quan, t chc, c nhn cthm quynx l nghim minh ngi tham gia t tng vi phm php lut. 3. Gii quyt tranh chp v thm quyn iu tra. 4. Yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra cung cp ti liu lin quan kim st vic tun theo php lut trong vic khi t, iu tra khi cn thit. 5. Kin ngh, yu cu C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra khc phc vi phm trong vic khi t, iu tra. 6. Yu cu Th trng C quan iu tra, c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra thay i iu tra vin, cn b iu tra; x l nghim minh iu tra vin, cn b iu tra vi phm php luttronghot ng t tng. 7. Kin ngh c quan, t chc hu quan p dng bin php phng nga ti phm v vi phm php lut. 8. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st iu tra v n hnh s theo quy nh ca B lut t tng hnh s. Mc 3:THC HNH QUYN CNG T V KIM ST HOT NG T PHP TRONG GIAI ON TRUY T iu 16. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi thc hnh quyn cng t trong giai on truy t 1. Quyt nh p dng, thay i, hy b bin php bt, tm gi, tm giam, cc bin php khc hn ch quyn con ngi, quyn cng dn theo quy nh ca lut; yu cu C quan iu tra truy n b can. 2. Yu cu c quan, t chc, c nhn cung cp ti liu lin quan n v n trong trng hp cn thit. 3. Trc tip tin hnh mt s hot ng iu tra nhm kim tra, b sung ti liu, chng c quyt nh vic truy t hoc khi Ta n yu cu iu tra b sung m xt thy khng cn phi tr h s cho C quan iu tra. 4. Quyt nh khi t, thay i, b sung quyt nh khi t v n, khi t b can trongtrng hppht hin v n cn c hnh vi phm ti, ngi phm ti khc cha c khi t, iu tra v tr h s cho C quan iu tra iu tra b sung. 5. Quyt nh vic tch, nhp v n, chuyn v n truy t theo thm quyn, p dng th tc rt gn, p dng bin php bt buc cha bnh. 6. Quyt nh gia hn, khng gia hn thi hn truy t, thi hn p dng cc bin php ngn chn. 7. Quyt nh truy t, khng truy t b can. 8. Quyt nh nh ch, tm nh ch v n, b can; quyt nh phc hi v n, b can. 9. Thc hin nhim v, quyn hn khc quyt nh vic truy t theo quy nh ca B lut t tng hnh s. iu 17. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st hot ng t php trong giai on truy t 1. Kim st hot ng t tng hnh s ca ngi tham gia t tng; yu cu, kin ngh c quan, t chc, c nhn c thm quyn x l nghim minh ngi tham gia t tng vi phm php lut. 2. Kin ngh c quan, t chc hu quan p dng bin php phng nga ti phm v vi phm php lut. 3. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st hot ng t php theo quy nh ca B lut t tng hnh s. Mc 4: THC HNH QUYN CNG T V KIM ST XT X V N HNH S iu 18. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi thc hnh quyn cng t trong giai on xt x v n hnh s 1. Cng b co trng hoc quyt nh truy t theo th tc rt gn, quyt nh khc v vic buc ti i vi b co ti phin ta. 2. Xt hi, lun ti, tranh lun, pht biu quan im v vic gii quyt v n ti phin ta. 3. Khng ngh bn n, quyt nh ca Ta n trong trng hp pht hin oan, sai, b lt ti phm, ngi phm ti. 4. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong vic buc ti theo quy nh ca B lut t tng hnh s. iu 19. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st xt x v n hnh s 1. Kim st vic tun theo php lut trong vic xt x cc v n hnh s ca Ta n. 2. Kim st bn n, quyt nh ca Ta n. 3. Kim st hot ng t tng hnh s ca ngi tham gia t tng; yu cu, kin ngh c quan, t chc c thm quyn x l nghim minh ngi tham gia t tng vi phm php lut. 4. Yu cu Ta n cng cp, cp di chuyn h s v n hnh s xem xt, quyt nh vic khng ngh. 5. Khng ngh bn n, quyt nh ca Ta n c vi phm nghim trng v th tc t tng. 6. Thc hin quyn yu cu, kin ngh v nhim v, quyn hn khc trong kim st xt x v n hnh s theo quy nh ca B lut t tng hnh s. Mc 5:CNG TC IU TRA CA C QUAN IU TRA VIN KIM ST NHN DN iu 20. Thm quyn iu tra ca C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng iu tra ti phm xm phm hot ng t php, ti phm v tham nhing, chc v xy ra trong hot ng t php theo quy nh ca lut m ngi phm ti l cn b, cng chc thuc C quan iu tra, Ta n, Vin kim st nhn dn, c quan thi hnh n, ngi c thm quyn tin hnh hot ng t php. iu 21. Thc hnh quyn cng t v kim st vic tun theo php lut ca C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st qun s trung ng thc hnh quyn cng t v kim st vic tun theo php lut trong vic tip nhn, gii quyt t gic, tin bo v ti phm v kin ngh khi t; vic khi t, iu tra ca C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng theo quy nh ti cc iu 12, 13, 14 v 15 ca Lut ny v quy nh ca B lut t tng hnh s. Mc 6: KIM ST VIC TM GI, TM GIAM, THI HNH N HNH S iu 22. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st vic tm gi, tm giam 1. Vin kim st nhn dn kim st vic tun theo php lut ca c quan, ngi c thm quyn trong vic tm gi, tm giam. 2. Khi kim st vic tm gi, tm giam, Vin kim st nhn dn c nhim v, quyn hn sau y: a) Trc tip kim st ti nh tm gi, tri tm giam; hi ngi b tm gi, tm giam v vic tm gi, tm giam; b) Kim st h s tm gi, tm giam; c) Yu cu Trng nh tm gi, Gim th tri tm giam tkim travic tm gi, tm giam v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; cung cp h s, ti liu c lin quan n vic tm gi, tm giam; thng bo tnh hnh tm gi, tm giam; tr li v quyt nh, bin php hoc vic lm vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam; d) Quyt nh tr t do ngay cho ngi b tm gi, tm giam khng c cn c v tri php lut; ) Khng ngh, kin ngh, yu cu c quan, ngi c thm quyn trong vic tm gi, tm giam nh ch vic thi hnh, sa i hoc bi b quyt nh c vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam, chm dt hnh vi vi phm php lut v yu cu x l ngi vi phm php lut; e) Khi t hoc yu cu C quan iu tra khi t v n hnh s khi pht hin v vic c du hiu ti phm trong tm gi, tm giam theo quy nh ca php lut; g) Gii quyt khiu ni, t co v thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st vic tm gi, tm giam theo quy nh ca php lut. iu 23. Gii quyt khiu ni, t co trong hot ng tm gi, tm giam 1. Vin kim st nhn dn c trch nhim gii quyt khiu ni, t co trong hot ng tm gi, tm giam. 2. C quan, ngi c thm quyn trong vic tm gi, tm giam phi chuyn cho Vin kim st nhn dn khiu ni, t co ca ngi b tm gi, tm giam trong thi hn 24 gi, k t khi nhn c khiu ni, t co. 3. Vin trng Vin kim st nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh v tng ng, Vin trng Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Vin trng Vin kim st qun s khu vc, Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng gii quyt khiu ni i vi quyt nh, hnh vi tri php lut trong vic tm gi, tm giam ca c quan, ngi c thm quyn thuc trch nhim kim st ca mnh. Vin trng Vin kim st cp trn c thm quyn gii quyt khiu ni i vi vic gii quyt khiu ni ca Vin trng Vin kim st cp di; quyt nh gii quyt khiu ni ca Vin trng Vin kim st cp trn l quyt nh c hiu lc php lut. 4. Vin trng Vin kim st c thm quyn gii quyt t co ivihnh vi vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam ca ngi c thm quyn thuc trch nhim kim st ca mnh. Trng hpht thi hn php lut quy nh m t co khng c gii quyt th Vin trng Vin kim st cp trn cthm quyngii quyt t co; kt lun ni dung t co ca Vin trng Vin kim st cp trn l kt lun cui cng. iu 24. Trch nhim thc hin yu cu, kin ngh, khng ngh, quyt nh ca Vin kim st nhn dn trong vic tm gi, tm giam 1. Trng nh tm gi, Gim th tri tm giam c trch nhim thc hin yu cu, kin ngh, khng ngh, quyt nh sau y ca Vin kim st nhn dn trong vic tm gi, tm giam: a) Yu cu cung cp h s, ti liu c lin quan n vic tm gi, tm giam phi c thc hin ngay; yu cu thng bo tnh hnh tm gi, tm giam, yu cu tr li v quyt nh, bin php hoc vic lm vi phm php lut trong vic tm gi, tm giam c thc hin trong thi hn 15 ngy; yu cu t kim tra vic tm gi, tm giam v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn c thc hin trong thi hn 30 ngy, k t ngy nhn c yu cu; b) Quyt nh quy nh ti im d khon 2 iu 22 ca Lut ny phi c thi hnh ngay; nu khng nht tr vi quyt nh th vn phi thi hnh, nhng c quyn khiu ni ln Vin kim st cp trn c thm quyn. Trong thi hn 10 ngy, k t ngy nhn c khiu ni, Vin trng Vin kim st cp trn phi gii quyt; c) Khng ngh quy nh ti im khon 2 iu 22 ca Lut ny phi c gii quyt trong thi hn 15 ngy,k tngy nhn c khng ngh; nu khng nht tr vi khng ngh th c quyn khiu ni ln Vin kim st cp trn c thm quyn; Vin kim st cp trn phi gii quyt trong thi hn 15 ngy, k t ngy nhn c khiu ni; quyt nh ca Vin kim st cp trn l quyt nh c hiu lc php lut. 2. i vi kin ngh quy nh ti im khon 2 iu 22 ca Lut ny, c quan, t chc, c nhn c thm quyn phi xem xt, gii quyt, tr li theo quy nh ca php lut v tm gi, tm giam. iu 25. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st vic thi hnh n hnh s 1. Vin kim st nhn dn kim st vic tun theo php lut ca Ta n, c quan thi hnh n hnh s, c quan, t chc c giao mt s nhim v thi hnh n hnh s, ngi c thm quyn, c quan,t chc, c nhn c lin quan trong vic thi hnh n hnh s. 2. Khi kim st thi hnh n hnh s, Vin kim st nhn dn c nhim v, quyn hn sau y: a) Yu cu Ta n ra quyt nh thi hnh n hnh s; yu cu Ta n, c quan thi hnh n hnh s, c quan, t chc c giao mt s nhim v thi hnh n hnh s t kim tra vic thi hnh n hnh s v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; cung cp h s, ti liu c lin quan n vic thi hnh n hnh s; b) Trc tip kim st vic thi hnh n hnh s; kim st h s thi hnh n hnh s. Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng trc tip kim st vic thi hnh n pht t ca tri giam ng ti a phng; c) Quyt nh tr t do ngay cho ngi ang chp hnh n pht t khng c cn c v tri php lut; d) ngh min, hon, tm nh ch, nh ch chp hnh n; tham gia vic xt gim, min thi hn chp hnh n, chp hnh bin php t php, rt ngn thi gian th thch; ) Khng ngh hnh vi, quyt nh c vi phm php lut ca c quan, ngi c thm quyn trong vic thi hnh n hnh s; e) Kin ngh, yu cu c quan, t chc, c nhn chm dt, khc phc vi phm php lut trong thi hnh n hnh s; x l nghim minh ngi vi phm; g) Khi t hoc yu cu C quan iu tra khi t v n hnh s khi pht hin v vic c du hiu ti phm trong thi hnh n hnh s theo quy nh ca php lut; h) Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st thi hnh n hnh s theo quy nh ca php lut v thi hnh n hnh s. iu 26. Trch nhim thc hin yu cu, kin ngh, khng ngh, quyt nh ca Vin kim st nhn dn trong vic thi hnh n hnh s 1. i vi yu cu ra quyt nh thi hnh n hnh s ng quy nh ca php lut, yu cu cung cp h s, ti liu c lin quan n vic thi hnh n hnh s, c quan, t chc, c nhn c yu cu phi thc hin ngay. 2. i vi yu cu t kim tra vic thi hnh n hnh s v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn th Ta n, c quan thi hnh n hnh s, c quan,t chcc giao mt s nhim v thi hnh n hnh s phi thc hin trong thi hn 30 ngy, k t ngy nhn c yu cu. 3. i vi kin ngh, khng ngh, quyt nh, yu cu khc ca Vin kim st nhn dn trong vic thi hnh n hnh s th c quan, t chc, c nhn c thm quyn phi xem xt, gii quyt, tr li hoc thi hnh theo quy nh ca Lut thi hnh n hnh s. Mc 7: KIM ST VIC GII QUYT V N HNH CHNH, V VIC DN S, HN NHN V GIA NH, KINH DOANH, THNG MI, LAO NG V NHNG VIC KHC THEO QUY NH CA PHP LUT; KIM ST THI HNH N DN S, THI HNH N HNH CHNH iu 27. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st vic gii quyt v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut 1. Kim st vic tr li n khi kin, n yu cu. 2. Kim st vic th l, gii quyt v n, v vic. 3. Thu thp ti liu, chng c trong trng hp php lut quy nh. 4. Tham gia phin ta, phin hp, pht biu quan im ca Vin kim st nhn dn v vic gii quyt v n, v vic theo quy nh ca php lut. 5. Kim st bn n, quyt nh ca Ta n. 6. Kim st hot ng t tng ca ngi tham gia t tng; yu cu, kin ngh c quan, t chc c thm quyn x l nghim minh ngi tham gia t tng vi phm php lut. 7. Khng ngh, kin ngh bn n, quyt nh ca Ta n c vi phm php lut; kin ngh, yu cu Ta n, c quan, t chc, c nhn thc hin hot ng t tng. 8. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st vic gii quyt v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng v nhng vic khc theo quy nh ca php lut. iu 28. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st thi hnh n dn s, thi hnh n hnh chnh 1. Kim st vic cp, chuyn giao, gii thch, nh chnh bn n, quyt nh ca Ta n. 2. Trc tip kim st vic thi hnh n ca c quan thi hnh n dn s cng cp v cp di, Chp hnh vin, c quan, t chc v c nhn c lin quan. 3. Kim st h s v thi hnh n. 4. Tham gia phin hp, pht biu quan im ca Vin kim st nhn dn v vic xt min, gim ngh)a v thi hnh n i vi khon thu np ngn sch nh nc. 5. Kim st hot ng ca c quan, t chc, c nhn c lin quan trong vic thi hnh n. 6. Yu cu Ta n, c quan thi hnh n dn s cng cp v cp di, Chp hnh vin, c quan, t chc v c nhn lin quan n vic thi hnh n thc hin cc vic sau y: a) Ra quyt nh thi hnh n ng quy nh ca php lut; b) Thi hnh bn n, quyt nh theo quy nh ca php lut; c) T kim tra vic thi hnh n v thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; d) Cung cp h s, ti liu, vt chng c lin quan n vic thi hnh n. Yu cu quy nh ti cc im a, b v d khon ny phi c thc hin ngay; yu cu quy nh ti im c khon ny phi c thc hin trong thi hn 30 ngy, k t ngy nhn c yu cu. 7. Kin ngh Ta n, c quan thi hnh n dn s cng cp v cp di, Chp hnh vin, c quan, t chc, c nhn thc hin y trch nhim trong vic thi hnh n. 8. Khng ngh quyt nh ca Ta n, quyt nh, hnh vi ca Th trng, Chp hnh vin c quan thi hnh n dn s cng cp v cp di theo quy nh ca php lut; yu cu nh ch vic thi hnh n, sa i hoc bi b quyt nh c vi phm php lut trong vic thi hnh n, chm dt hnh vi vi phm php lut. 9. Thc hin nhim v, quyn hn khc trong kim st thi hnh n dn s, thi hnh n hnh chnh theo quy nh ca php lut. Mc 8:GII QUYT KHIU NI, T CO V KIM ST VIC GII QUYT KHIU NI, T CO TRONG HOT NG T PHP iu 29. Gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php thucthm quynca Vin kim st nhn dn 1. Vin kim st nhn dn c thm quyn gii quyt cc khiu ni sau y: a) Khiu ni hnh vi, quyt nh t tng ca ngi c thm quyn ca Vin kim st nhn dn trong hot ng thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; b) Khiu ni hnh vi, quyt nh t tng ca Th trng C quan iu tra; kt qu gii quyt khiu ni ca Th trng C quan iu tra i vi quyt nh, hnh vi t tng ca iu tra vin, Ph th trng C quan iu tra; c) Khiu ni hnh vi, quyt nh t tng ca ngi c thm quyn thuc c quan c giao nhim v tin hnh mt s hot ng iu tra; d) Khiu ni trong hot ng tm gi, tm giam; ) Khiu ni hnh vi, quyt nh qun l, gio dc phm nhn ca ngi c giao qun l, gio dc phm nhn; e) Khiu ni khc theo quy nh ca php lut. 2. Vin kim st nhn dn c thm quyn gii quyt cc t co sau y: a) T co hnh vi vi phm php lut ca ngi c thm quyn ca Vin kim st nhn dn trong hot ng thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; b) T co hnh vi vi phm php lut trong hot ng ca ngi c thm quyn tin hnh mt s hot ng iu tra; c) T co hnh vi vi phm php lut ca ngi c thm quyn trong vic bt, tm gi, tm giam; d) T co hnh vi vi phm php lut ca ngi c giao qun l, gio dc phm nhn; ) T co khc theo quy nh ca php lut. 3. Khi gii quyt khiu ni, t co, Vin kim st nhn dn c nhim v, quyn hn sau y: a) Tip nhn, phn loi, th l, kim tra, xc minh khiu ni, t co; b) Yu cu c quan, t chc, c nhn gii trnh, cung cp h s, ti liu c lin quan; c) p dng bin php cn thit nhm ngn chn thit hi c th xy ra; d) Ra quyt nh gii quyt khiu ni, kt lun ni dung t co; ) Thng bo quyt nh gii quyt khiu ni, kt lun ni dung t co cho ngi khiu ni, t co. iu 30. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php 1. Trc tip kim st vic gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php ti c quan c thm quyn theo quy nh ca php lut. 2. Yu cu c quan c thm quyn ra quyt nh gii quyt khiu ni, kt lun ni dung t co; kim tra vic gii quyt khiu ni, t co v hot ng t php ca cp mnh v cp di, thng bo kt qu cho Vin kim st nhn dn; cung cp h s, ti liu c lin quan cho Vin kim st nhn dn. 3. Ban hnh kt lun kim st, thc hin quyn kin ngh, khng ngh theo quy nh ca php lut. iu 31. Trch nhim bo co cng tc gii quyt khiu ni, t co v hot ng t php ca Vin kim st nhn dn ti cao 1. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao c trch nhim bo co Quc hi cng tc gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php. 2. nh k 06 thng v hng nm, Ta n nhn dn ti cao, B Cng an, B Quc phng, B T php thng bo bng vn bn cho Vin kim st nhn dn ti cao v cng tc gii quyt khiu ni, t co trong hot ng t php. Vin kim st nhn dn ti cao ch tr,phi hpviTa n nhn dn ti cao, B Cng an, B Quc phng, B T php hng dn thc hin quy nh ti khon ny. Mc 9: THC HNH QUYN CNG T V KIM ST HOT NG TNG TR T PHP iu 32. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi thc hnh quyn cng t trong hot ng tng tr t php v hnh s 1. Quyt nh vic chuyn yu cu tng tr t php v hnh s ca nc ngoi cho C quan iu tra c thm quyn ca Vit Nam khi t, iu tra. 2. Yu cu c quan c thm quyn ca nc ngoi triu tp ngi lm chng, ngi gim nh; thu thp, cung cp chng c, ti liu; truy cu trch nhim hnh s ivingi phm ti. 3. Thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh ti cc iu 14, 16 v 18 ca Lut ny trong trng hp c quan c thm quyn ca Vit Nam iu tra, truy t, xt x v n hnh s theo yu cu ca nc ngoi. 4. Thc hin nhim v, quyn hn khc khi thc hnh quyn cng t trong tng tr t php v hnh s theo quy nh ca B lut t tng hnh s v Lut tng tr t php. iu 33. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn khi kim st hot ng tng tr t php 1. Kim st vic tun theo php lut ca c quan, ngi tin hnh v ngi tham gia hot ng tng tr t php v hnh s, dn s, dn , chuyn giao ngi ang chp hnh hnh pht t. 2. Tham gia phin hp ca Ta n v vic dn , chuyn giao ngi ang chp hnh hnh pht t v pht biu quan im ca Vin kim st nhn dn. 3. Khng ngh quyt nh c vi phm php lut ca Ta n v vic dn , chuyn giao ngi ang chp hnh hnh pht t. 4. Thc hin quyn yu cu, kin ngh v nhim v, quyn hn khc trong kim st hot ng tng tr t php theo quy nh ca php lut. Mc 10: THNG K TI PHM V CC CNG TC KHC iu 34. Cng tc thng k ti phm 1. Vin kim st nhn dn c trch nhim ch tr thng k ti phm, phi hp vi cc c quan hu quan trong vic thng k hnh s. 2. Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh, cc c quan tin hnh t tng v cc c quan c lin quan c trch nhim phi hp vi Vin kim st nhn dn trong vic thng k ti phm. iu 35. Cng tc nghin cu khoa hc Trong phm vi chc nng, nhim v ca mnh, Vin kim st nhn dn c trch nhim nghin cu ti phm hc, khoa hc kim st gp phn thc hin chc nng, nhim v v u tranh phng, chng ti phm, vi phm php lut. iu 36. Cng tc xy dng php lut Vin kim st nhn dn ti cao c quyn ngh, trnh d n lut, php lnh; ch tr,phi hpvi cc c quan, t chc hu quan trong xy dng php lut; ban hnh vn bn php lut thuc thm quyn theo quy nh ca lut v ban hnh vn bn php lut. iu 37. Cng tc o to, bi dng 1. Vin kim st nhn dn thc hin nhim v o to, bi dng chuyn mn, nghip v to ngun nhn lc, nng cao trnh cho Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, cng chc khc v vin chc ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. 2. Cc c s o to, bi dng ca Vin kim st nhn dn c t chc cc loi hnh o to, bi dng theo quy nh ca php lut. iu 38. Hp tc quc t Vin kim st nhn dn hp tc quc t trong vic o to, bi dng, nghin cu khoa hc, m phn, k kt, gia nhp cc hip nh tng tr t php v cc tha thun quc t khc theo quy nh ca php lut. iu 39. Cng tc ph bin, gio dc php lut Thng qua vic thc hin chc nng thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php, Vin kim st nhn dn c trch nhim ph bin, gio dc php lut gp phn phng, chng ti phm v vi phm php lut. Chng III T CHC CA VIN KIM ST NHN DN iu 40. H thng Vin kim st nhn dn 1. Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Vin kim st nhn dn cp cao. 3. Vin kim st nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng (sau y gi l Vin kim st nhn dn cp tnh). 4. Vin kim st nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh v tng ng (sau y gi l Vin kim st nhn dn cp huyn). 5. Vin kim st qun s cc cp. iu 41. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st nhn dn cc cp 1. Vin kim st nhn dn ti cao thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php, gp phn bo m php lut c chp hnh nghim chnh v thng nht. 2. Vin kim st nhn dn cp cao thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php i vi cc v n, v vic thuc thm quyn gii quyt ca Ta n nhn dn cp cao. 3. Vin kim st nhn dn cp tnh, Vin kim st nhn dn cp huyn thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php trong phm vi a phng mnh. iu 42. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn ti cao 1. T chc b my ca Vin kim st nhn dn ti cao gm c: a) y bankim st; b) Vn phng; c) C quan iu tra; d) Cc cc, v, vin v tng ng; ) Cc c s o to, bi dng, cc c quan bo ch v cc n v s nghip cng lp khc; e) Vin kim st qun s trung ng. 2. Vin kim st nhn dn ti cao c Vin trng, cc Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao, Kim st vin, Kim tra vin; Th trng, cc Ph th trng C quan iu tra, iu tra vin; cng chc khc, vin chc v ngi lao ng khc. iu 43.y bankim st Vin kim st nhn dn ti cao 1. y bankim st Vin kim st nhn dn ti cao gm c: a) Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; b) Cc Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; c) Mt s Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao doy banthng v Quc hiquyt nhtheo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 2. y bankim st Vin kim st nhn dn ti cao hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn quan trng sau y: a) Chng trnh, k hoch cng tc ca ngnh Kim st nhn dn; b) D n lut, php lnh trnh Quc hi,y banthng v Quc hi; bo co ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnh Quc hi,y banthng v Quc hi, Ch tch nc; c) B my lm vic ca Vin kim st nhn dn ti cao; d) Bo co ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnhy banthng v Quc hi v nhng kin ca Vin trng khng nht tr vi ngh quyt ca Hi ng Thm phn Ta n nhn dn ti cao; kin ngh ca Vin kim st nhn dn ti cao v cng tc u tranh phng, chng ti phm gi Th tng Chnh ph; ) Xt tuyn ngi ang cng tc ti Vin kim st nhn dn ti cao iu kin d thi vo ngch Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp; e) ngh Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao tuyn chn, xem xt vic min nhim, cch chc Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao. Xem xt, ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim li, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp ang cng tc ti Vin kim st nhn dn ti cao. 3. y bankim st ban hnh ngh quyt khi thc hin thm quyn ti khon 2 iu ny. Ngh quyt cay bankim st phi c qu na tng s thnh vin biu quyt tn thnh; trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. 4. Theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao,y bankim st tho lun, cho kin v cc v n hnh s, v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng phc tp Vin trng xem xt, quyt nh. iu 44. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn cp cao 1. T chc b my ca Vin kim st nhn dn cp cao gm c: a) y bankim st; b) Vn phng; c) Cc vin v tng ng. 2. Vin kim st nhn dn cp cao c Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, cc Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, Kim st vin, Kim tra vin, cng chc khc v ngi lao ng khc. iu 45.y bankim st Vin kim st nhn dn cp cao 1. y bankim st Vin kim st nhn dn cp cao gm c: a) Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao; b) Cc Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao; c) Mt s Kim st vin. 2. S lng thnh viny bankim st, cc Kim st vin quy nh ti im c khon 1 iu ny do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao. 3. y bankim st Vin kim st nhn dn cp cao hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn quan trng sau y: a) Vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc, ch th, thng t v quyt nh ca Vin kim st nhn dn ti cao; b) Bo co tng kt cng tc ca Vin kim st nhn dn cp cao; c) Xt tuyn ngi ang cng tc ti Vin kim st nhn dn cp cao iu kin d thi vo ngch Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp; d) Xem xt, ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim li, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp ang cng tc ti Vin kim st nhn dn cp cao. 4. y bankim st ban hnh ngh quyt khi thc hin thm quyn ti khon 3 iu ny. Ngh quyt cay bankim st phi c qu na tng s thnh vin biu quyt tn thnh; trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh viny bankim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 5. Theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao,y bankim st tho lun, cho kin v cc v n hnh s, v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng phc tp Vin trng xem xt, quyt nh. iu 46. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn cp tnh 1. T chc b my ca Vin kim st nhn dn cp tnh gm c: a) y bankim st; b) Vn phng; c) Cc phng v tng ng. "2 4 6 8 : B D ܿܬܿ܅u\G(hk/hk/5B*CJOJQJaJph0hk/hk/5B*CJOJQJaJmH*phsH*hk/5B*OJQJaJph$hk/hk/5B*OJQJaJph'hk/B*CJOJQJaJmH*phsH*%hk/6B*CJOJQJ]aJphhk/CJaJ)hk/0J5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJph"4 vc$dx$If[$\$a$ukd$$If 0 ,"7 622 l34` ap$dx$If[$\$a$$4 6 : D f x oUUoooUo$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/ukd$$If0 ,"7 622 l34` ap d f v x B<%%'((//"/$/44449999:::;<RDDtNvNNNQRWWWWYY\[h[j[]^ض؝؋؋؋؋؋؋؝#hk/0JB*CJOJQJaJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq hk/5B*OJQJ\ph%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph-hk/6B*CJOJQJ]aJmH*phsH*6 B>h>! ""2#D$<%%D**-0$dx-DM [$\$a$gdk/001p25689:;<D?RDDtET&VYY]^&ac&ffh6iill$dx-DM [$\$a$gdk/^&ffggggh4illltmvm`nbnoopppv ẋ·BD8 PR\^8DFvxjFdԴDʱʱʱʱʱʱhk/5B*OJQJ\ph0hk/B*CJOJQJaJfHphq #hk/0JB*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph@lvmbnoXqrsuv"xy| fD:$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/ڎJz00 š~J8FȩȬ$dx-DM [$\$a$gdk/jHdִڵzDX(ؼb$dx-DM [$\$a$gdk/bH,.4624<>HJ *.`bp:@(*8: f $&rtʱʱʱʱʱʱܜ)hk/0J5B*CJOJQJ\aJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq #hk/0JB*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph9F&p6HP\f $dx-DM [$\$a$gdk/ @:B `^ h F$dx-DM [$\$a$gdk/t>XdTTb !!"#$b% &d&$dx-DM [$\$a$gdk/t8*4+Z/N0p3r33333b4445`8b8h8j8|;<<@8A:AACFDEFFFFGBHHKKvMMtOOOOϼrhk/5B*OJQJ\ph0hk/B*CJOJQJaJfHphq #hk/0JB*CJOJQJaJphhk/B*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJph)hk/0J5B*CJOJQJ\aJph6hk/5B*CJOJQJ\aJfHphq ,d&''Z((j)8*6+D,.Z/P0j1"3b44578(:|;><=>?@:A$dx-DM [$\$a$gdk/:AABCHDEHFBHHJKKvMMtOOO"PhPPQRRbS$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/OO PR`S WWX"X$X[[[[[$\&\8\:\]]]] ^^"^^^^~````BaDaPaRabbbbhhhiiiiPkRk^kñܜññññññññ6hk/5B*CJOJQJ\aJfHphq )hk/0J5B*CJOJQJ\aJph#hk/0JB*CJOJQJaJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq %hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph2bSTU WWX8XTX~XXYY[&\\\f]^_.`abzdeghj$dx-DM [$\$a$gdk/^k`klJmmmmoooooDpFpXpZpqqqqbstsvsxxxyyyyl{n{z{|{||||j~~^pr*,8:ݱʜݱݱݱݱ~ʜU6hk/5B*CJOJQJ\aJfHphq )hk/0J5B*CJOJQJ\aJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq %hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph#hk/0JB*CJOJQJaJph1jlLmmm nBnoFppqqqbsttbuu4wxf|j~~^$dx-DM [$\$a$gdk/2. Vin kim st nhn dn cp tnh c Vin trng, cc Ph Vin trng, Kim st vin, Kim tra vin, cng chc khc v ngi lao ng khc. iu 47.y bankim st Vin kim st nhn dn cp tnh 1. y bankim st Vin kim st nhn dn cp tnh gm c: a) Vin trng; b) Cc Ph Vin trng; c) Mt s Kim st vin. 2. S lng thnh viny bankim st, cc Kim st vin quy nh ti im c khon 1 iu ny do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh. 3. y ban kim st Vin kim st nhn dn cp tnh hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn sau y: a) Vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc, ch th, thng t v quyt nh ca Vin kim st nhn dn ti cao; vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc ca Vin kim st nhn dn cp cao; b) Bo cotngkt cng tc vi Vin kim st nhn dn cp trn, bo co cng tc trc Hi ng nhn dn cng cp; c) Xt tuyn ngi ang cng tc ti Vin kim st nhn dn cp tnh v cp huyn iu kin d thi vo ngch Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp; d) Xem xt, ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim li, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp ang cng tc ti Vin kim st nhn dn cp tnh v cp huyn. 4. y ban kim st ban hnh ngh quyt khi thc hin thm quyn ti khon 3 iu ny. Ngh quyt cay bankim st phi c qu na tng s thnh vin biu quyt tn thnh;trng hpbiu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh viny bankim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 5. Theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh,y bankim st tho lun, cho kin v cc v n hnh s, v n hnh chnh, v vic dn s, hn nhn v gia nh, kinh doanh, thng mi, lao ng phc tp Vin trng xem xt, quyt nh. iu 48. C cu t chc ca Vin kim st nhn dn cp huyn 1. T chc b my ca Vin kim st nhn dn cp huyn gm c vn phng v cc phng; nhng ni cha iu kin thnh lp phng th c cc b phn cng tc v b my gip vic. 2. Vin kim st nhn dn cp huyn c Vin trng, cc Ph Vin trng, Kim st vin, Kim tra vin, cng chc khc v ngi lao ng khc. iu 49. Thnh lp, gii th Vin kim st nhn dn Vic thnh lp, gii th Vin kim st nhn dn cp cao, Vin kim st nhn dn cp tnh, Vin kim st nhn dn cp huyn doy banthng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. iu 50. Nhim v, quyn hn ca Vin kim st qun s 1. Cc Vin kim st qun s thuc h thng Vin kim st nhn dn c t chc trong Qun i nhn dn Vit Nam thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php trong qun i. 2. Trong phm vi chc nng ca mnh, Vin kim st qun s c nhim v quy nh ti khon 2 iu 2 ca Lut ny; bo v an ninh, quc phng, k lut v sc mnh chin u ca qun i; bo v quyn v li chhp phpca qun nhn, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc trong qun i; bo m mi hnh vi phm ti v vi phm php lut phi c x l nghim minh. 3. Vin kim st qun s thc hin nhim v, quyn hn quy nh ti cc mc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 v 10 Chng II ca Lut ny v kim st thi hnh n dn s quy nh ti iu 28 ca Lut ny. iu 51. H thng Vin kim st qun s 1. Vin kim st qun s trung ng. 2. Vin kim st qun s qun khu v tng ng. 3. Vin kim st qun s khu vc. iu 52. C cu t chc ca Vin kim st qun s trung ng 1. Vin kim st qun s trung ng thuc c cu Vin kim st nhn dn ti cao. 2. T chc b my ca Vin kim st qun s trung ng gm c: a) y bankim st; b) Vn phng; c) C quan iu tra; d) Cc phng v tng ng. 3. Vin kim st qun s trung ng c Vin trng, cc Ph Vin trng, Kim st vin, Kim tra vin; Th trng, cc Ph th trng C quan iu tra, iu tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc. iu 53.y bankim st Vin kim st qun s trung ng 1. y bankim st Vin kim st qun s trung ng gm c: a) Vin trng; b) Cc Ph Vin trng; c) Mt s Kim st vin. 2. S lng thnh viny bankim st, cc Kim st vin quy nh ti im c khon 1 iu ny do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng. 3. y bankim st Vin kim st qun s trung ng hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn sau y: a) Chng trnh, k hoch cng tc ca Vin kim st qun s; b) Bo co ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v B trng B Quc phng v cng tc ca Vin kim st qun s; c) Kin ngh ca Vin kim st qun s trung ng vi B trng B Quc phng v vic u tranh phng, chng ti phm trong qun i; d) Xt tuyn ngi ang cng tc ti Vin kim st qun s trung ng iu kin d thi vo ngch Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp; ) Xem xt, ngh Vin trng Vin kim st qun s trung ng trnh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim li, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp ang cng tc ti Vin kim st qun s trung ng. 4. y bankim st ban hnh ngh quyt khi thc hin thm quyn ti khon 3 iu ny. Ngh quyt ca y ban kim st phi c qu na tng s thnh vin biu quyt tn thnh; trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh viny bankim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 5. Theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng,y bankim st tho lun, cho kin v cc v n hnh s phc tp Vin trng xem xt, quyt nh. iu 54. C cu t chc ca Vin kim st qun s qun khu v tng ng 1. T chc b my ca Vin kim st qun s qun khu v tng ng gm c: a) y bankim st; b) Cc ban v b my gip vic. 2. Vin kim st qun s qun khu v tng ng c Vin trng, cc Ph Vin trng, Kim st vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc. iu 55.y bankim st Vin kim st qun s qun khu v tng ng 1. y bankim st Vin kim st qun s qun khu v tng ng gm c: a) Vin trng; b) Cc Ph Vin trng; c) Mt s Kim st vin. 2. S lng thnh viny bankim st, cc Kim st vin quy nh ti im c khon 1 iu ny do Vin trng Vin kim st qun s trung ng quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng. 3. y bankim st Vin kim st qun s qun khu v tng ng hp do Vin trng ch tr tho lun v quyt nh nhng vn sau y: a) Vic thc hin chng trnh, k hoch cng tc ca Vin kim st qun s trung ng; b) Bo co tng kt cng tc vi Vin trng Vin kim st qun s trung ng v T lnh qun khu v tng ng; c) Xt tuyn ngi ang cng tc ti Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc iu kin d thi vo ngch Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp; d) Xem xt, ngh Vin trng Vin kim st qun s trung ng trnh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim li, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin s cp ang cng tc ti Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc. 4. y bankim st ban hnh ngh quyt khi thc hin thm quyn ti khon 3 iu ny. Ngh quyt cay bankim st phi c qu natngs thnh vin biu quyt tn thnh; trng hp biu quyt ngang nhau th thc hin theo pha c kin ca Vin trng. Nu Vin trng khng nht tr vi kin ca a s thnh viny bankim st th thc hin theo quyt nh ca a s, nhng c quyn bo co Vin trng Vin kim st qun s trung ng. 5. Theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng,y bankim st tho lun, cho kin v cc v n hnh s phc tp Vin trng xem xt, quyt nh. iu 56. C cu t chc ca Vin kim st qun s khu vc 1. T chc b my ca Vin kim st qun s khu vc gm c cc b phn cng tc v b my gip vic. 2. Vin kim st qun s khu vc c Vin trng, cc Ph Vin trng, Kim st vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc. iu 57. Thnh lp, gii th Vin kim st qun s Vic thnh lp, gii th Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao thng nht vi B trng B Quc phng trnhy banthng v Quc hi quyt nh. Chng IV CN B, CNG CHC, VIN CHC V NGI LAO NG KHC CA VIN KIM ST NHN DN Mc 1:NHNG QUY NH CHUNG iu 58. Cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn 1. Cc chc danh t php trong Vin kim st nhn dn gm c: a) Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn, Vin kim st qun s cc cp; b) Kim st vin; c) Th trng, Ph th trng C quan iu tra; d) iu tra vin; ) Kim tra vin. 2. Cc cng chc khc, vin chc v ngi lao ng khc. 3. Vin kim st qun s c cc chc danh t php, cng chc, vin chc, ngi lao ng khc quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny v cc qun nhn khc. iu 59. Trch nhim ca cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn 1. Thc hin nhim v, quyn hn v chu trch nhim trc php lut v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. 2. Bi thng, bi hon thit hi gy ra khi thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh ca php lut. 3. Gi b mt nh nc v b mt cng tc. 4. Tn trng v chu s gim st ca nhn dn. 5. Nghim chnh chp hnh Hin php, php lut, quy nh ca Vin kim st nhn dn; tham gia ph bin, gio dc php lut. 6. Thng xuyn hc tp, nghin cu, nng cao trnh chuyn mn, nghip v. iu 60. iu ng, lun chuyn, bit phi cng chc, vin chc ca Vin kim st nhn dn 1. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh: a) iu ng, lun chuyn cng chc, vin chc gia cc Vin kim st nhn dn. Khi cn thit th iu ng, lun chuyn cng chc gia cc Vin kim st nhn dn trong cng mt tnh, thnh ph trc thuc trung ng; b) Bit phi cng chc, vin chc ca Vin kim st nhn dn n lm vic c quan nh nc hoc n v khc theo yu cu nhim v. 2. Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh quyt nh iu ng, lun chuyn cng chc gia cc Vin kim st nhn dn trong cng mt tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 3. B trng B Quc phng quyt nh: a) iu ng, lun chuyn Kim st vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc gia cc Vin kim st qun s khng cng qun khu v tng ng sau khi thng nht vi Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; b) Bit phi Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc ca Vin kim st qun s n lm vic c quan nh nc hoc n v khc theo yu cu nhim v sau khi thng nht vi Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 4. T lnh qun khu v tng ng quyt nh iu ng, lun chuyn Kim st vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc gia cc Vin kim st qun s trc thuc qun khu v tng ng sau khi thng nht vi Vin trng Vin kim st qun s trung ng. iu 61. Qun l cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn 1. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao thng nht qun l cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn cc cp theo quy nh ca php lut, bo m xy dng Vin kim st nhn dn trong sch, vng mnh. 2. Vin trng cc Vin kim st nhn dn khc trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh, c trch nhim qun l cng chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st theo quy nh ca Lut ny v theo s phn cng, phn cp ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Mc 2: VIN TRNG, PH VIN TRNG VIN KIM ST NHN DN CC CP iu 62. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao 1. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao do Quc hi bu, min nhim, bi nhim theo ngh ca Ch tch nc. 2. Nhim k ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao theo nhim k ca Quc hi. Khi Quc hi ht nhim k, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao tip tc lm nhim v cho n khi Quc hi khami bu ra Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. iu 63. Nhim v, quyn hn ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao 1. Lnh o, ch o, hng dn, thanh tra, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc v xy dng Vin kim st nhn dn; quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Ban hnh thng t, quyt nh, ch th, iu l, quy ch, ch cng tc p dng i vi Vin kim st nhn dn. 3. Quy nh b my lm vic ca Vin kim st nhn dn ti cao v trnhy banthng v Quc hi ph chun; quyt nh b my lm vic ca Vin kim st nhn dn cp di; quy nh b my lm vic ca Vin kim st qun s sau khi thng nht vi B trng B Quc phng, trnhy banthng v Quc hi ph chun. 4. Trnh Ch tch nc b nhim, min nhim, cch chc Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao, Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao. 5. B nhim, min nhim, cch chc Kim st vin cao cp, Kim st vin trungcp, Kim st vin s cp, iu tra vin cc ngch, Kim tra vin cc ngch. 6. B nhim, min nhim, cch chc cc chc v lnh o, qun l thuc thm quyn. 7. Kin ngh xy dng lut, php lnh; ch o vic xy dng v trnh d n lut, php lnh theo quy nh ca php lut; nghy banthng v Quc hi gii thch Hin php, lut, php lnh. 8. Trnh Ch tch nc kin ca mnh v nhngtrng hpngi b kt n xin n gim n t hnh. 9. Ch o, t chc thc hin vic tng kt kinh nghim thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php ca Vin kim st nhn dn. 10. Tham d cc phin hp ca Hi ng thm phn Ta n nhn dn ti cao bn v vic hng dn p dng thng nht php lut. 11. Kin ngh vi Chnh ph, cc b, ngnh trong cng tc u tranh phng, chng ti phm v vi phm php lut. 12. Chu trch nhim v bo co cng tc trc Quc hi; trong thi gian Quc hi khng hp th chu trch nhim v bo co cng tc trcy banthng v Quc hi v Ch tch nc; tr li cht vn, kin ngh, yu cu ca i biu Quc hi. 13. Thc hin nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut. iu 64. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao 1. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao do Ch tch nc b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao thc hin nhim v, quyn hn theo s phn cng hocyquyn ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v cc nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut; chu trch nhim trc Vin trng v trc php lut v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. 3. Nhim k ca Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao l 05 nm,k tngy c b nhim. iu 65. Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao 1. Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. 2. Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Ch o, iu hnh, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc ca Vin kim st nhn dn cp cao; quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st nhn dn cp cao; chu trch nhim v bo co cng tc trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; b) Ch o, hng dn, kim tra hot ng nghip v thc hnh quyn cng t v kim st xt x ca Vin kim st nhn dn cp tnh, Vin kim st nhn dn cp huyn; c) Thc hin nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 66. Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh 1. Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. 2. Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Ch o, iu hnh, thanh tra, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc ca Vin kim st nhn dn cp tnh; quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st nhn dn cp tnh; chu trch nhim v bo co cng tc ca Vin kim st nhn dn cp tnh v cp di trc thuc trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; bo co cng tc thc hnh quyn cng t v kim st xt x ca Vin kim st nhn dn cp tnh v cp di trc thuc trc Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao; b) Ch o, hng dn, thanh tra, kim tra hot ng ca Vin kim st nhn dn cp huyn trc thuc; c) Bo co trc Hi ng nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng v cng tc ca Vin kim st nhn dn cp mnh v cp di; tr li cht vn, kin ngh, yu cu ca i biu Hi ng nhn dn cng cp; d) Thc hin nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 67. Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn 1. Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. 2. Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Ch o, iu hnh, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc, quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st nhn dn cp mnh v thc hin cc nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut; chu trch nhim v bo co cng tc trc Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh; bo co cng tc thc hnh quyn cng t v kim st xt x vi Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao khi c yu cu; b) Bo co cng tc trc Hi ng nhn dn, tr li cht vn, kin ngh, yu cu ca i biu Hi ng nhn dn theo quy nh ca php lut. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 68. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, Vin kim st nhn dn cp tnh, Vin kim st nhn dn cp huyn 1. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. 2. Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh ca php lut, theo s phn cng hocyquyn ca Vin trng Vin kim st nhn dn cp mnh; chu trch nhim v vic thc hin nhim v, quyn hn trc Vin trng Vin kim st nhn dn cp mnh v trc php lut. 3. Nhim k ca Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp cao, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 69. Vin trng Vin kim st qun s trung ng 1. Vin trng Vin kim st qun s trung ng l Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao do Ch tch nc b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao sau khi thng nht vi B trng B Quc phng. 2. Vin trng Vin kim st qun s trung ng c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Lnh o, ch o, hng dn, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc v xy dng Vin kim st qun s; quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st qun s trung ng; b) Bo co cng tc ca Vin kim st qun s trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v B trng B Quc phng; c) ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng; Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc; Kim st vin, iu tra vin ca Vin kim st qun s; d) B nhim, min nhim, cch chc Kim tra vin cc ngch Vin kim st qun s; ) Thc hin nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut v s phn cng ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao, B trng B Quc phng. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 70. Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng 1. Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng. 2. Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Ch o, iu hnh, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc, quyt nh cc vn v cng tc ca Vin kim st qun s cp mnh; chu trch nhim v bo co cng tc ca Vin kim st qun s cp mnh v cp di trc thuc trc Vin trng Vin kim st qun s trung ng; tr li cht vn trc Hi ngh i biu qun nhn do c quan chnh tr qun khu v tng ng t chc hng nm; b) Ch o, hng dn, kim tra hot ng ca Vin kim st qun s khu vc trc thuc; c) Thc hin nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 71. Vin trng Vin kim st qun s khu vc 1. Vin trng Vin kim st qun s khu vc do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng. 2. Vin trng Vin kim st qun s khu vc ch o, iu hnh, kim tra vic thc hin nhim v, k hoch cng tc, quyt nh nhng vn v cng tc ca Vin kim st qun s cp mnh v thc hin cc nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut; chu trch nhim v bo co cng tc trc Vin trng Vin kim st qun s cp trn. 3. Nhim k ca Vin trng Vin kim st qun s khu vc l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 72. Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Vin kim st qun s khu vc 1. Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s khu vc do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc theo ngh ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng. 2. Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s khu vc thc hin nhim v, quyn hn theo s phn cng hocyquyn ca Vin trng Vin kim st qun s cp mnh v cc nhim v, quyn hn khc theo quy nh ca php lut; chu trch nhim v vic thc hin nhim v, quyn hn trc Vin trng Vin kim st qun s cp mnh v trc php lut. 3. Nhim k ca Ph Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s qun khu v tng ng, Ph Vin trng Vin kim st qun s khu vc l 05 nm, k t ngy c b nhim. iu 73. Trch nhim ca Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cc cp trong thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php Khi thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php, Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn phi nghim chnh chp hnh Hin php, php lut v phi chu trch nhim trc php lut v nhng hnh vi, quyt nh ca mnh trong vic khi t, bt, giam, gi, truy t, tranh tng, khng ngh v cc hnh vi, quyt nh khc thuc thm quyn; nu lm tri php lut th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut, x l hnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s; nu gy thit hi th phi bi thng, bi hon theo quy nh ca php lut. Mc 3: KIM ST VIN, KIM TRA VIN CA VIN KIM ST NHN DN iu 74. Kim st vin Kim st vin l ngi c b nhim theo quy nh ca php lut thc hin chc nng thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php. iu 75. Tiu chun chung ca Kim st vin 1. L cng dn Vit Nam trung thnh vi T quc v Hin php nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam, c phm cht o c tt, lim khit, trung thc, bn l)nh chnh tr vng vng, c tinh thn kin quyt bo v php ch x hi ch ngh)a. 2. C trnh c nhn lut tr ln. 3. c o to v nghip v kim st. 4. C thi gian lm cng tc thc tin theo quy nh ca Lut ny. 5. C sckhebo m hon thnh nhim v c giao. iu 76. Ngch Kim st vin 1. Ngch Kim st vin Vin kim st nhn dn gm c: a) Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao; b) Kim st vin cao cp; c) Kim st vin trung cp; d) Kim st vin s cp. 2. Vin kim st nhn dn ti cao c th c b tr bn ngch Kim st vin; Vin kim st qun s trung ng c Vin trng l Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao v c th c b tr cc ngch Kim st vin cao cp, trung cp, s cp; cc Vin kim st khc c th c b tr cc ngch Kim st vin cao cp, trung cp, s cp. iu 77. Tiu chun b nhim Kim st vin s cp Ngi c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny v c cc iu kin sau y th c th c b nhim lm Kim st vin s cp ca Vin kim st nhn dn; nu l s) quan qun i ti ngi th c th c b nhim lm Kim st vin s cp ca Vin kim st qun s: 1. C thi gian lm cng tc php lut t 04 nm tr ln; 2. C nng lc thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; 3. trng tuyn k thi vo ngch Kim st vin s cp. iu 78. Tiu chun b nhim Kim st vin trung cp 1. Ngi c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny v c cc iu kin sau y th c th c b nhim lm Kim st vin trung cp ca Vin kim st nhn dn; nu l s) quan qun i ti ngi th c th c b nhim lm Kim st vin trung cp ca Vin kim st qun s: a) l Kim st vin s cp t nht 05 nm; b) C nng lc thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; c) C kh nng hng dn nghip v thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php i vi Kim st vin s cp; d) trng tuyn k thi vo ngch Kim st vin trung cp. 2. Trong trng hp do nhu cu cn b ca Vin kim st nhn dn, ngi c thi gian lm cng tc php lut t 10 nm tr ln, c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny, cc im b, c v d khon 1 iu ny th c th c b nhim lm Kim st vin trung cp ca Vin kim st nhn dn; nu l s) quan qun i ti ngi th c th c b nhim lm Kim st vin trung cp ca Vin kim st qun s. iu 79. Tiu chun b nhim Kim st vin cao cp 1. Ngi c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny v c cc iu kin sau y th c th c b nhim lm Kim st vin cao cp ca Vin kim st nhn dn; nu l s) quan qun i ti ngi th c th c b nhim lm Kim st vin cao cp ca Vin kim st qun s: a) l Kim st vin trung cp t nht 05 nm; b) C nng lc thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; c) C kh nng hng dn nghip v thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php i vi Kim st vin cp di; d) trng tuyn k thi vo ngch Kim st vin cao cp. 2. Trongtrng hpdo nhu cu cn b ca Vin kim st nhn dn, ngi c thi gian lm cng tc php lut t 15 nm tr ln, c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny, cc im b, c v d khon 1 iu ny th c th c b nhim lm Kim st vin cao cp ca Vin kim st nhn dn; nu l s) quan qun i ti ngi th c th c b nhim lm Kim st vin cao cp ca Vin kim st qun s. iu 80. Tiu chun b nhim Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao 1. Ngi c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny v c cc iu kin sau y th c th c tuyn chn, b nhim lm Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao: a) l Kim st vin cao cp t nht 05 nm; b) C nng lc ch o, iu hnh cng tc thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php ca Vin kim st nhn dn ti cao; c) C nng lc gii quyt nhng vn quan trng thuc thm quyn ca Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Trongtrng hpdo nhu cu cn b ca Vin kim st nhn dn, ngi c thi gian lm cng tc php lut t 20 nm tr ln, c tiu chun quy nh ti iu 75 ca Lut ny, im b v im c khon 1 iu ny th c th c tuyn chn, b nhim lm Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao. iu 81. B nhim Kim st vin trong trng hp c bit Trong trng hp c bit, ngi c c quan, t chc c thm quyn iu ng n lm lnh o Vin kim st nhn dn cc cp, tuy cha thi gian lm Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp hoc cha thi gian lm cng tc php lut, nhng c cc tiu chun quy nh ti iu 75 v iu kin quy nh ti khon 2 iu 77, im b v im c khon 1 ca cc iu 78, 79 v 80 ca Lut ny th cing c th c tuyn chn v b nhim lm Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp, Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao. iu 82. Nhim k Kim st vin Kim st vin c b nhim ln u c thi hn l 05 nm; trng hp c b nhim li hoc nng ngch th thi hn l 10 nm. iu 83. Nhim v, quyn hn v trch nhim ca Kim st vin 1. Khi thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php, Kim st vin tun theo php lut v chu s ch o ca Vin trng Vin kim st nhn dn. Kim st vin tun theo php lut v phi chu trch nhim trc php lut v hnh vi, quyt nh ca mnh trong vic thc hnh quyn cng t, tranh tng ti phin ta v kim st hot ng t php. Kim st vin phi chp hnh quyt nh ca Vin trng Vin kim st nhn dn. Khi c cn c cho rng quyt nh l tri php lut th Kim st vin c quyn t chi nhim v c giao v phi kp thi bo co bng vn bn vi Vin trng; trng hp Vin trng vnquytnh vic thi hnh th phi c vn bn v Kim st vin phi chp hnh nhng khng phi chu trch nhim v hu qu ca vic thi hnh, ng thi bo co ln Vin trng Vin kim st nhn dn cp trn c thm quyn. Vin trng quyt nh phi chu trch nhim trc php lut v quyt nh ca mnh. Vin trng Vin kim st nhn dn c trch nhim kim tra, x l nghim minh i vi vi phm php lut ca Kim st vin khi thc hin nhim v c giao; c quyn rt, nh ch hoc hy b cc quyt nh tri php lut ca Kim st vin. 2. Nhim v, quyn hn c th ca Kim st vin khi thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php do lut nh. 3. Trong v vic c nhiu Kim st vin tham gia gii quyt th Kim st vin ngch thp hn phi tun theo s phn cng, ch o ca Kim st vin ngch cao hn. 4. Khi thc hin nhim v, Kim st vin c quyn ra quyt nh, kt lun, yu cu, kin ngh theo quy nh ca php lut. iu 84. Nhng vic Kim st vin khng c lm 1. Nhng vic m php lut quy nh cn b, cng chc khng c lm. 2. T vn cho ngi b bt, b tm gi, b can, b co, ng s hoc ngi tham gia t tng khc lm cho vic gii quyt v n, v vic khng ng quy nh ca php lut. 3. Can thip vo vic gii quyt v n, v vic hoc li dng nh hng ca mnh tc ng n ngi c trch nhim gii quyt v n, v vic. 4. a h s, ti liu ca v n, v vic ra khi c quan nu khng v nhim v c giao hoc khng c s ng ca ngi c thm quyn. 5. Tip b can, b co, ng s hoc ngi tham gia t tng khc trong v n, v vic m mnh c thm quyn gii quyt ngoi ni quy nh. iu 85. Tuyn th ca Kim st vin Ngi c b nhim vo cc ngch Kim st vin phi tuyn th: 1. Tuyt i trung thnh vi T quc, tn ty phc v nhn dn; 2. u tranh khng khoan nhng vi mi ti phm v vi phm php lut; 3. Kin quyt bo v Hin php, php lut, l phi v cng bng x hi; 4. Khng ngng phn u, hc tp v lm theo li dy ca Ch tch H Ch Minh Cng minh, chnh trc, khch quan, thn trng, khim tn ; 5. Nghim chnh chp hnh k lut, nguyn tc t chc hot ng ca Vin kim st nhn dn. iu 86. Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao 1. Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao gm c Ch tch l Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v ccyvin l i din lnh o B Quc phng, B Ni v,y bantrung ng Mt trn T quc Vit Nam, Trung ng Hi lut gia Vit Nam. Danh schyvin Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao doy banthng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 2. Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Tuyn chn ngi tiu chun lm Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao theo ngh cay bankim st Vin kim st nhn dn ti cao Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnh Ch tch nc b nhim; b) Xem xt nhng trng hp Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao c th c min nhim chc danh Kim st vin quy nh ti khon 2 iu 88 ca Lut ny theo ngh cay bankim st Vin kim st nhn dn ti cao Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnh Ch tch nc min nhim; c) Xem xt nhng trng hp Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao c th b cch chc chc danh Kim st vin quy nh ti khon 2 iu 89 ca Lut ny theo ngh cay bankim st Vin kim st nhn dn ti cao Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao trnh Ch tch nc cch chc. 3. Hi ng tuyn chn Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao lm vic theo ch tp th; quyt nh ca Hi ng tuyn chn phi c qu na tng s y vin biu quyt tn thnh. iu 87. Hi ng thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp 1. Hi ng thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp gm c Ch tch l Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v cc y vin l mt Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao, Vin trng Vin kim st qun s trung ng, i din lnh o B Quc phng, B Ni v,y bantrung ng Mt trn T quc Vit Nam. Danh sch Hi ng thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh. 2. Hi ng thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) T chc cc k thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp; b) Cng b danh sch nhng ngi trng tuyn; c) ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim ngi trng tuyn lm Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp. 3. Quy ch lm vic ca Hi ng thi tuyn Kim st vin s cp, Kim st vin trung cp, Kim st vin cao cp do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quy nh. iu 88. Min nhim Kim st vin 1. Kim st vin ng nhin c min nhim chc danh Kim st vin khi ngh hu, thi vic, chuyn ngnh. 2. Kim st vin c th c min nhim chc danh Kim st vin v l do sc khe, hon cnh gia nh hoc v l do khc m xt thy khng th hon thnh nhim v c giao. iu 89. Cch chc Kim st vin 1. Kim st vin ng nhin b cch chc chc danh Kim st vin khi b kt ti bng bn n ca Ta n c hiu lc php lut. 2. Ty theo tnh cht, mc vi phm, Kim st vin c th b cch chc chc danh Kim st vin khi thuc mt trong cc trng hp sau y: a) Vi phm trong khi thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; b) Vi phm quy nh ti iu 84 ca Lut ny; c) Vi phm v phm cht o c; d) C hnh vi vi phm php lut khc. iu 90. Kim tra vin 1. Kim tra vin l ngi c b nhim theo quy nh ca php lut gip Kim st vin thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; thc hin cc nhim v, quyn hn khc theo s phn cng ca Vin trng Vin kim st nhn dn. 2. Kim tra vin c cc ngch sau y: a) Kim tra vin; b) Kim tra vin chnh; c) Kim tra vin cao cp. 3. Tiu chun b nhim, iu kin nng ngch Kim tra vin doy banthng v Quc hi quy nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 4. Kim tra vin c nhng nhim v, quyn hn sau y: a) Nghin cu h s v, vic v bo co kt qu vi Kim st vin; b) Lp h s kim st v, vic; c) Gip Kim st vin thc hin hot ng khc khi thc hnh quyn cng t, kim st hot ng t php; d) Thc hin cc nhim v, quyn hn khc theo s phn cng ca Vin trng. 5. Kim travin chu trch nhim trc php lut, trc Kim st vin v trc Vin trng Vin kim st nhn dn v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh; nu c hnh vi vi phm php lut th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut, x l hnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s. Mc 4: TH TRNG, PH TH TRNG, IU TRA VIN V CC CHC DANH KHC CA C QUAN IU TRA VIN KIM ST NHN DN TI CAO, VIN KIM ST QUN S TRUNG NG iu 91. Th trng, Ph th trng C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st qun s trung ng 1. Th trng, Ph th trng C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st qun s trung ng do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao b nhim, min nhim, cch chc. 2. Th trng, Ph th trng C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao chu trch nhim trc php lut v trc Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. 3. Th trng, Ph th trng C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng chu trch nhim trc php lut v trc Vin trng Vin kim st qun s trung ng, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v vic thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. iu 92. iu tra vin v cc chc danh khc ca C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st qun s trung ng 1. Tiu chun b nhim, iu kin nng ngch, cc ngch iu tra vin v cc chc danh khc ca C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st qun s trung ng do lut nh. 2. Khi thc hin nhim v, quyn hn c Th trng C quan iu tra Vin kim st nhn dn ti cao phn cng, iu tra vin v cc chc danh khc ca C quan iu tra phi tun theo php lut v chu s ch o trc tip ca Th trng C quan iu tra, s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 3. Khi thc hin nhim v, quyn hn c Th trng C quan iu tra Vin kim st qun s trung ng phn cng, iu tra vin v cc chc danh khc ca C quan iu tra phi tun theo php lut v chu s ch o trc tip ca Th trng C quan iu tra, s lnh o ca Vin trng Vin kim st qun s trung ng, s lnh o thng nht ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Chng V BO M HOT NG CA VIN KIM ST NHN DN iu 93. Tng bin ch, s lng, c cu t l ngch Kim st vin, iu tra vin ca Vin kim st nhn dn 1. S lng Kim st vin Vin kim st nhn dn ti cao khng qu 19 ngi. 2. Tng bin ch, s lng Kim st vin; c cu t l cc ngch Kim st vin ti mi cp Vin kim st; s lng, c cu t l cc ngch iu tra vin ca Vin kim st nhn dn ti cao do y ban thng v Quc hi quyt nh theo ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao sau khi c kin ca Chnh ph. Cn c tng bin ch, s lng, c cu t l cc ngch Kim st vin cy banthng v Quc hi quyt nh, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh bin ch, s lng Kim st vin, cng chc khc, vin chc v ngi lao ng khc ca cc n v trc thuc Vin kim st nhn dn ti cao v cc Vin kim st nhn dn cp di. 3. Tng bin ch, s lng Kim st vin; c cu t l cc ngch Kim st vin ca mi cp Vin kim st qun s; s lng, c cu t l cc ngch iu tra vin ca Vin kim st qun s trung ng doy banthng v Quc hi quyt nh theo ngh Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao sau khi thng nht vi B trng B Quc phng. Cn c s lng, c cu t l ngch Kim st vin ca Vin kim st qun s cy banthng v Quc hi quyt nh, Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quyt nh s lng Kim st vin ca Vin kim st qun s mi cp sau khi thng nht vi B trng B Quc phng. iu 94. Kinh ph v c s vt cht 1. Nh nc bo m kinh ph hot ng, c s vt cht cho Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. 2. Kinh ph hot ng ca Vin kim st nhn dn do Vin kim st nhn dn ti cao lp d ton v ngh Chnh ph trnh Quc hi quyt nh. Trong trng hp Chnh ph v Vin kim st nhn dn ti cao khng thng nht v d ton kinh ph hot ng ca Vin kim st nhn dn th Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao kin ngh Quc hi xem xt, quyt nh. Vic qun l, phn b v s dng kinh ph c thc hin theo quy nh ca php lut v ngn sch. 3. Kinh ph hot ng ca Vin kim st qun s do Vin trng Vin kim st qun s trung ng lp d ton bo co B Quc phng  ngh Chnh ph trnh Quc hi quyt nh. Vic qun l, phn b v s dng kinh ph hot ng ca cc Vin kim st qun s c thc hin theo quy nh ca php lut v ngn sch. 4. Nh nc u tin u t xy dng tr s, trang thit b nng cao nng lc hot ng cho Vin kim st nhn dn. Tr s, trang thit b, phng tin lm vic ca Vin kim st qun s do Chnh ph bo m theo ngh ca B trng B Quc phng. iu 95. Ch tin lng 1. Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin c thang bc lng ring. 2. Ch tin lng i vi Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin ca Vin kim st nhn dn doy banthng v Quc hi quyt nh trn c s ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Ch tin lng i vi cng chc khc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn c thc hin theo quy nh ca php lut. 3. Ch tin lng i vi Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s c thc hin theo ch ca qun i. iu 96. Ch ph cp 1. Ch ph cp c th ca cn b, cng chc, vin chc Vin kim st nhn dn do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao nghy banthng v Quc hi, Chnh ph quyt nh. 2. Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s c hng ch ph cp ca Vin kim st theo quy nh ca php lut. 3. Ch ph cp khc theo quy nh ca php lut. iu 97. Trang phc, giy chng minh Kim st vin, giy chng nhn iu tra vin, Kim tra vin 1. Cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn c cp trang phc v ph hiu; Kim st vin c cp cp hiu, giy chng minh; iu tra vin, Kim tra vin c cp cp hiu, giy chng nhn lm nhim v. Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s c cp trang phc theo ch ca qun i. 2. y banthng v Quc hi quy nh ch cp pht v s dng trang phc ngnh Kim st nhn dn, ph hiu, cp hiu ca Lnh o Vin kim st nhn dn cc cp, ca Kim st vin, iu tra vin,Kim travin trn c s ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quy nh hnh thc, cht liu, mu sc trang phc; ch cp pht v s dng trang phc i vi cc cng chc khc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn. 3. Giy chng minh Kim st vin do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao cp v qun l. Hnh thc, kch thc, mu sc ca Giy chng minh Kim st vin doy banthng v Quc hi quy nh trn c s ngh ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao. 4. Giy chng nhn iu tra vin, Kim tra vin do Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao quy nh, cp v qun l. iu 98. Ch o to, bi dng 1. Nh nc bo m kinh ph cho cng tc o to, bi dng ca Vin kim st nhn dn theo quy nh ca php lut. 2. Nh nc khuyn khch, to iu kin pht trin ngun nhn lc phc v Vin kim st nhn dn; c chnh sch u tin o to, bi dng cng chc, vin chc ca Vin kim st nhn dn l ngi dn tc thiu s hoc cng tc ti min ni, hi o v vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn. 3. Kim st vin, iu tra vin, Kim tra vin, qun nhn khc, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s c o to, bi dng theo quy nh ca Vin kim st nhn dn ti cao v B Quc phng. iu 99. Khen thng, x l vi phm 1. Cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn c thnh tch trong cng tc th c khen thng theo quy nh ca php lut v thi ua khen thng v quy nh ca Vin kim st nhn dn. Qun nhn, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s c thnh tch trong cng tc th c khen thng theo quy nh ca php lut v thi ua khen thng, quy nh ca Vin kim st nhn dn, B Quc phng. 2. Cn b, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st nhn dn vi phm php lut, vi phm k lut th ty theo tnh cht, mc vi phm m x l k lut, x l hnh chnh hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut v quy nh ca Vin kim st nhn dn. Qun nhn, cng chc, vin chc v ngi lao ng khc ca Vin kim st qun s vi phm php lut, vi phm k lut th ty theo tnh cht, mc vi phm m x l k lut, x l hnh chnh hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut, quy nh ca Vin kim st nhn dn, B Quc phng. Chng VI IU KHON THI HNH iu 100. Hiu lc thi hnh 1. Lut ny c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 6 nm 2015, tr cc iu, khon quy nh ti khon 2 iu ny. 2. iu 40, iu 49, cc khon 3, 4 v 5 iu 63, iu 74, iu 76, im b v im c khon 1 iu 79, im b v im c khon 1 iu 80, khon 1 iu 93 ca Lut t chc Vin kim st nhn dn c hiu lc k t ngy 01 thng 02 nm 2015. 3. Lut t chc Vin kim st nhn dn s 34/2002/QH10, Php lnh Kim st vin Vin kim st nhn dn s 03/2002/PL-UBTVQH11 c sa i, b sung mt s iu theo Php lnh s 15/2011/PL-UBTVQH12, Php lnh t chc Vin kim st qun s s 05/2002/PL-UBTVQH11 ht hiu lc k t ngy Lut ny c hiu lc. iu 101. Hng dn thi hnh Chnh ph, Vin kim st nhn dn ti cao v cc c quan hu quan trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh quy nh chi tit v hng dn thi hnh khon 2 iu 31, cc iu 86, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98 v 99 ca Lut ny. Lut ny c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam kha XIII, k hp th 8 thng qua ngy 24 thng 11 nm 2014. CH TCH QUC HI Nguyn Sinh Hng :ִشFH\^lnz|lh "(&68ñܱñܱñܱñܱñܱñܱñܱñܱññ)hk/0J5B*CJOJQJ\aJph#hk/0JB*CJOJQJaJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq hk/B*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJph4"R0.´flLhnV*t$dx-DM [$\$a$gdk/8$^&2bBB(|l$dx-DM [$\$a$gdk/8DFBTV ,.lbrt02>@hjϼϼ#hk/0JB*CJOJQJaJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq hk/B*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJph)hk/0J5B*CJOJQJ\aJph6hk/5B*CJOJQJ\aJfHphq 2b~*"vDX.$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/jvx$&24tDVX,.RV  zfZ ŲŲŲţŲղŲŲŲŲŲŲŲhk/5B*OJQJ\ph%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph#hk/0JB*CJOJQJaJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq @Z,FT>dV 2< \ $dx-DM [$\$a$gdk/\ zhRZpDn4D> !###<%'(()*$dx-DM [$\$a$gdk/2"4"@"B"##& &&&R(T(^(`(((s@sssuuwJx{H|bHJ^ݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱݱ%hk/5B*CJOJQJ\aJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq hk/B*CJOJQJaJph#hk/0JB*CJOJQJaJphF*,-|.?P@FACJFGDHBJJnL$dx-DM [$\$a$gdk/nLdMO^PQXRRrT8UfXYYzZZT\ __`6cfnhin~nnop$dx-DM [$\$a$gdk/pqHrr"sss4tttu4uwLxrzzn{{J|~~fPȀd$dx-DM [$\$a$gdk/~ldj8 f&|ʤ"$dx-DM [$\$a$gdk/^`dBDNP T,.24LNRTBDPRj* V4` `ݱ0hk/B*CJOJQJaJfHphq %hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJph#hk/0JB*CJOJQJaJphF"<T,Ю:|:j,02R$dx-DM [$\$a$gdk/"VJ4bBTHX`$dx-DM [$\$a$gdk/6>4 2$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/<>~@BN0FVXdf\^np   ^>!v!<#8$ﻢﻢﻢﻢﻢﻢﻢ%hk/6B*CJOJQJ]aJph0hk/B*CJOJQJaJfHphq #hk/0JB*CJOJQJaJph%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/5B*OJQJ\phhk/B*CJOJQJaJph8HXn  V`>$dx-DM [$\$a$gdk/$dx-DM [$\$a$gdk/>!x!<#:$>$B$$$dx$If[$\$a$$dx$If[$\$a$$dx-DM [$\$a$gdk/ 8$>$@$B$$$$$ht&Ihk/CJaJ%hk/5B*CJOJQJ\aJphhk/B*CJOJQJaJphhk/B*CJOJQJaJph$$$skd~$$If0,"LL 622 l34` ap21h:pk// =!"#$% $$If!vh5' 5q#v' #vq:V  657 522 l34 ` p$$If!vh5' 5q#v' #vq:V 657 522 l34 ` p$$If!vh5L5L#vL:V 65L22 l34 ` p@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListB^`B k/ Normal (Web)dd[$\$BoB k/apple-converted-space8wR$!z!z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z !z "z #z $zS *5ABMV`kwJ۩#0&']$ 0:iFOZNf1r8wndh_c^_ G 8:[TcD@. V!a"#abx3<QlD{!f4 m ^ ""e g8r)Yj S !C!!!!""## $S$$ %&'((*P+,-/J/[000k2u221334X556788Y:;==>>>3??"@@BADBBmC%DDEGHHIaI JJJKVLBMMNqNNO PPQdRRRISS$TT@UUUkVVKWW"X|XXXYZlZZB[[R]]__I``#aaa cic|deeeUf(ghijykklpnoMqrnrossuuJvvmwwxyy{z{|j}G~|~~~Wā4#E:[W v*ˊ1aόER2Տ-t"K(1xEښlnD$$!FJСţ4WɤOqN˧*?d۩M|N׫̬=eik!#]ôܴ:t35qûѻ{0OĿzb!$a(Z| I]k8|z$n/?WpV;6pv]4FX0 uK.=dFIX"&` }p2f7C,?o$z&u e %   ]'!y+^sZQ%-D<9So !'"a"""#/$]$$%R%& '8(i(($)^)*?++ ,, -9.s.00c11:23F5666S777E889 ::::=;;;V<<< >>,? @;AfB#CCDEFiFF5GGGkHI:IIIJJJJKKL6LHL`LzLMOMMMNgNO;PPpQCRFSSTUWW`WWWGXYZ;\S]w]]_`faabPbczddKefNffgVhniKjTkkkdlmznn}ohpqrrrrisVtuuv w ww6w7w:wO lO !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tt0G!abx3<QlD{!f4 m ^ ""e g8r)Yj S !C!!!!""## $S$$ %&'((*P+,-/J/[000k2u221334X556788Y:;==>>>3??"@@BADBBmC%DDEGHHIaI JJJKVLBMMNqNNO PPQdRRRISS$TT@UUUkVVKWW"X|XXXYZlZZB[[R]]__I``#aaa cic|deeeUf(ghijykklpnoMqrnrossuuJvvmwwxyy{z{|j}G~|~~~Wā4#E:[W v*ˊ1aόER2Տ-t"K(1xEښlnD$$!FJСţ4WɤOqN˧*?d۩M|N׫̬=eik!#]ôܴ:t35qûѻ{0OĿzb!$a(Z| I]k8|z$n/?WpV;6pv]4FX0 uK.=dFIX"&` }p2f7C,?o$z&u e %   ]'!y+^sZQ%-D<9So !'"a"""#/$]$$%R%& '8(i(($)^)*?++ ,, -9.s.00c11:23F5666S777E889 ::::=;;;V<<< >>,? @;AfB#CCDEFiFF5GGGkHI:IIIJJJJKKL6LHL`LzLMOMMMNgNO;PPpQCRFSSTUWW`WWWGXYZ;\S]w]]_`faabPbczddKefNffgVhniKjTkkkdlmznn}ohpqrrrrisVtuuv w ww6w7w:w0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0abx3<QlD{!f4 m ^ ""e g8r)Yj S !C!!!!""## $S$$ %&'((*P+,-/J/[000k2u221334X556788Y:;==>>>3??"@@BADBBmC%DDEGHHIaI JJJKVLBMMNqNNO PPQdRRRISS$TT@UUUkVVKWW"X|XXXYZlZZB[[R]]__I``#aaa cic|deeeUf(ghijykklpnoMqrnrossuuJvvmwwxyy{z{|j}G~|~~~Wā4#E:[W v*ˊ1aόER2Տ-t"K(1xEښlnD$$!FJСţ4WɤOqN˧*?d۩M|N׫̬=eik!#]ôܴ:t35qûѻ{0OĿzb!$a(Z| I]k8|z$n/?WpV;6pv]4FX0 uK.=dFIX"&` }p2f7C,?o$z&u e %   ]'!y+^sZQ%-D<9So !'"a"""#/$]$$%R%& '8(i(($)^)*?++ ,, -9.s.00c11:23F5666S777E889 ::::=;;;V<<< >>,? @;AfB#CCDEFiFF5GGGkHI:IIIJJJJKKL6LHL`LzLMOMMMNgNO;PPpQCRFSSTUWW`WWWGXYZ;\S]w]]_`faabPbczddKefNffgVhniKjTkkkdlmznn}ohpqrrrrisVtuuv w ww6w7w:wK0K0@ K0K0@K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0I0I0I0@ 06w ^tO^k:8j^8$$4 0Kld&:AbSj\ *nLp$$$chuong_1 chuong_1_namedieu_1dieu_2dieu_3dieu_4dieu_5dieu_6dieu_7dieu_8dieu_9dieu_10dieu_11chuong_2 chuong_2_namemuc_1dieu_12dieu_13muc_2dieu_14dieu_15muc_3dieu_16dieu_17muc_4dieu_18dieu_19muc_5dieu_20dieu_21muc_6dieu_22dieu_23dieu_24dieu_25dieu_26muc_7dieu_27dieu_28muc_8dieu_29dieu_30dieu_31muc_9dieu_32dieu_33muc_10dieu_34dieu_35dieu_36dieu_37dieu_38dieu_39chuong_3 chuong_3_namedieu_40dieu_41dieu_42dieu_43dieu_44dieu_45dieu_46dieu_47dieu_48dieu_49dieu_50dieu_51dieu_52dieu_53dieu_54dieu_55dieu_56dieu_57chuong_4 chuong_4_namemuc_1_1dieu_58dieu_59dieu_60dieu_61muc_2_1dieu_62dieu_63dieu_64dieu_65dieu_66dieu_67dieu_68dieu_69dieu_70dieu_71dieu_72dieu_73muc_3_1dieu_74dieu_75dieu_76dieu_77dieu_78dieu_79dieu_80dieu_81dieu_82dieu_83dieu_84dieu_85dieu_86dieu_87dieu_88dieu_89dieu_90muc_4_1dieu_91dieu_92chuong_5 chuong_5_namedieu_93dieu_94dieu_95dieu_96dieu_97dieu_98dieu_99chuong_6 chuong_6_namedieu_100dieu_1013<QD!)$(*/[0k2u22137?"@INqNSUU"XZB[R]__eykry|j}ā v1xn!Сţq۩k5{$|$6v0X2o+%- "&*9.0c17:<#CGIKO;PFSWW`WWS]azdNfkznrrru:w !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~;PkzeX %(O+I/0t220338!@@`IpNN#TUjV{XA[[]_H`ekmryi}F~3u߉'w##Eģʧ"p`mo\!e \]Y,C!#'>+r.017:<CG9IK:PPS_WWWv]bdfknrrru:w7w:w}!: !A#k/t&IQ}IP#FDuabx ww6w7w:w@8 X%=H8w000(0R000UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& [ @Verdana"1h,g,g88?$88?$!4yvyv3HP ?k/2QUC HIAdminAdminOh+'0x 4 @ LX`hpQUỐC HỘIAdmin Normal.dotAdmin1Microsoft Office Word@G@ $@ <$$88?՜.+,0 hp vkspyyv QUỐC HỘI Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+-./012356789:;BRoot Entry FP}\$DData 1TableWordDocument4RSummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q