ࡱ> ikh)` 0{bjbjUU 8??g5%VVVVVVVj2228j~$j"{}}}}}}$h2R-V  VVwww VV{w {wwVVw 0ʗ32 pw\0wywwV>,w:$^d  jjj Djjj jjjVVVVVV QUC HI --------CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ---------------Ngh quyt s: 63/2013/QH13H Ni, ngy 27 thng 11 nm 2013 NGH QUYT V TNG CNG CC BIN PHP U TRANH PHNG, CHNG TI PHM QUC HI NC CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM Cn c Hin php nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10; Cn c Lut hot ng gim st ca Quc hi s 05/2003/QH11; Cn c Ngh quyt s 37/2012/QH13 ngy 23 thng 11 nm 2012 ca Quc hi v cng tc phng, chng vi phm php lut v ti phm, cng tc ca Vin kim st nhn dn, ca Ta n nhn dn v cng tc thi hnh n nm 2013; Trn c s xem xt cc Bo co s 399/BC-CP ngy 13 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph v cng tc phng nga, chng vi phm php lut v ti phm nm 2013, Bo co s 414/BC-CP ngy 17 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph v cng tc thi hnh n, Bo co s 126/BC-VKSTC ngy 5 thng 10 nm 2013 ca Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao v cng tc ca ngnh Kim st nhn dn nm 2013, Bo co s 60/BC-TA ngy 14 thng 10 nm 2013 ca Chnh n Ta n nhn dn ti cao v cng tc ca cc Ta n nm 2013, Bo co s 391/BC-CP ngy 10 thng 10 nm 2013 ca Chnh ph v cng tc phng, chng tham nhing nm 2013, Bo co thm tra s 1453/BC-UBTP13 ngy 15 thng 10 nm 2013 ca y ban t php ca Quc hi v kin cc v i biu Quc hi, Bo co thm tra s 1553/BC-UBTP13 ngy 21 thng 10 nm 2013; QUYT NGH: iu 1 Nm 2013, Chnh ph, Vin kim st nhn dn v Ta n nhn dn n lc trin khai nhiu bin php thc hin tt Ngh quyt s 37/2012/QH13 ngy 23 thng 11 nm 2012 ca Quc hi v cng tc phng, chng vi phm php lut v ti phm, cng tc ca Vin kim st nhn dn, ca Ta n nhn dn v cng tc thi hnh n nm 2013 (sau y gi tt l Ngh quyt 37); bc u to ra nhng chuyn bin tch cc trong iu tra, truy t, xt x v thi hnh n. Tuy nhin, hiu qu cng tc phng nga, pht hin v x l ti phm cn hn ch, cha p ng yu cu; tnh hnh ti phm, tham nhing cn nghim trng v din bin phc tp; mt s ti phm c chiu hng gia tng gy bc xc trong d lun. Nm 2014 v nhng nm tip theo, d bo tnh hnh th gii, khu vc c nhng bin ng phc tp kh lng, kinh t - x hi ca t nc cn gp nhiu kh khn, tim n cc yu t tiu cc tc ng n s gia tng ca ti phm. Tnh hnh t ra yu cu phi tip tc tng cng cc bin php u tranh phng, chng vi phm php lut v ti phm, tham nhing, gp phn gi vng an ninh chnh tr, trt t, an ton x hi, phc v pht trin kinh t - x hi, bo v cuc sng bnh yn v hnh phc ca nhn dn. iu 2 Quc hi ghi nhn cc gii php m Chnh ph, Vin kim st nhn dn ti cao, Ta n nhn dn ti cao ra v yu cu trong nm 2014 v nhng nm tip theo tip tc thc hin c hiu qu Ngh quyt 37; ng thi tng cng cc bin php nhm to s chuyn bin mnh m trong u tranh phng, chng ti phm, tham nhing v t c nhng mc tiu c th sau y: 1. Chnh ph tip tc ch o cc b, ngnh, a phng thc hin tt cc chng trnh mc tiu quc gia v phng, chng ti phm giai on 2012-2015; tng cng hiu lc qun l nh nc trn mi l)nh vc kinh t - x hi v p dng cc bin php phng nga ti phm; ch o cc lc lng phi hp cht ch trong tn cng trn p, truy qut cc loi ti phm; tp trung trit ph cc bng nhm ti phm nguy him, xa cc t im phc tp v trt t, an ton x hi; lm gim cc loi ti phm ang gia tng nh git ngi do mu thun trong ni b nhn dn, ma ty, chim ot ti sn, s dng cng ngh cao, trn thu, cho vay li nng. i mi cng tc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut; ch trng gio dc o c trong nh trng, gia nh, x hi; gio dc o c cng v cho i ngi cn b, cng chc, vin chc; nhn rng cc in hnh tin tin trong phong tro Ton dn bo v an ninh T quc , Ton dn on kt xy dng i sng vn ha ti c s, a bn dn c, nhm huy ng sc mnh ca c h thng chnh tr, ca ton dn trong u tranh phng, chng ti phm; to s chuyn bin r rt trong bo m an ninh, trt t, an ton x hi. Ngi ng u chnh quyn v c quan Cng an cc a phng phi chu trch nhim v tnh hnh an ninh, trt t trn a bn; khng xy ra ti phm lng hnh, cc trng hp bao che ti phm hot ng theo kiu x hi en ; khng hnh thnh cc t im c bc, ma ty, mi dm gy bc xc trong d lun. Cng an cc cp tng cng cc bin php phng nga nghip v kt hp cht ch vi phng nga x hi; trit ph cc t im phc tp v hnh s, ma ty; gim t l ti phm ti, gim s i tng b truy n cn ngoi x hi. C quan iu tra, iu tra vin phi tun th y cc quy nh ca php lut v iu tra; nng cao cht lng cng tc iu tra, thu thp y c chng c xc nh c ti v chng c xc nh v ti; to iu kin cho ngi b bt, b tm gi, b can, ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khc trong vic a ra chng c, ti liu, vt, a ra yu cu; nghim cm bc cung, dng nhc hnh; tng cng cc bin php chng b lt ti phm v ngi phm ti, khng lm oan ngi v ti; y nhanh tin iu tra cc loi n; bo m vic lp h s v n hnh s phi khch quan, ton din theo ng quy nh ca php lut; hng nm, tng t l pht hin, khm ph cc loi ti phm. Chnh ph tng cng ch o cc b, ngnh, a phng thc hin tt Chng trnh hnh ng phng, chng tham nhing, lng ph giai on 2012-2016 v Chin lc Quc gia phng, chng tham nhing n nm 2020; tng cng thanh tra, kim tra vic qun l, s dng vn, ti sn nh nc trong c quan, n v, t chc v trong l)nh vc qun l; kp thi pht hin, x l nghim cc vi phm kinh t, tham nhing, thu hi tin v ti sn b chim ot. Ngi ng u, ngi c thm quyn phi chu trch nhim khi xy ra tham nhing, khng kp thi pht hin v x l hnh vi tham nhing trong c quan, t chc, n v mnh; chu trch nhim v nhng trng hp x l hnh chnh, k lut khng ng quy nh ca php lut lt ti phm, bao che cn b do mnh qun l c hnh vi tham nhing. Thanh tra Chnh ph, Kim ton nh nc tp trung thanh tra, kim ton cc tp on kinh t, tng cng ty nh nc, cc doanh nghip nh nc, cc ngnh, l)nh vc qun l, s dng vn, ti sn nh nc d ny sinh tham nhing, tiu cc. Qua thanh tra, kim ton phi x l nghim cc vi phm, tng cng thu hi ti sn; kp thi kin ngh khi t v ch ng chuyn giao v vic c du hiu ti phm, cung cp y cc ti liu cn thit cho C quan iu tra, Vin kim st xem xt khi t hnh s. Theo di cht ch, thng xuyn n c vic thc hin kt lun, quyt nh v kin ngh x l sau th"$@ B D F Z \ 4 6 F H x z `l=Fuuwwyzzzzzzzzzܺѕщ~u~h\5\aJh\hgaJUh\h\5\aJh\h\6]aJh\h\CJaJh\h\5CJ\aJh\h\aJh\h\6CJ]aJh\h\CJaJh\h\CJaJh\hgCJaJh\h\5CJ\aJ.$B D CVkdv$$If0 # 622 l4ayt\Vkd$$If0 # 622 l4ayt\$xx$Ifa$gd\z.{D F \ 6 8 H z `nD b)-369ILRV_d$0xx`0a$gd\ $xxa$gd\ $xxa$gd\anh tra, kim ton; pht hin nhng s h, bt cp ca c ch, chnh sch php lut kin ngh c quan c thm quyn xem xt, hon thin, phng nga tham nhing. C quan Thanh tra, Kim ton phi chu trch nhim v kt lun v vic c thanh tra, kim ton, x l hoc kin ngh x l hnh chnh, k lut cc trng hp r rng c du hiu ti phm, sau C quan iu tra, Vin kim st, Ta n pht hin b lt ti phm v khi t, x l hnh s. C quan iu tra ch ng phi hp cht ch vi Vin kim st, c quan Thanh tra v Kim ton, tp trung khm ph, bo m thi hn iu tra theo lut nh cc v n ln v kinh t, chc v v tham nhing; hng nm, phn u tng t l pht hin, khm ph loi n ny v cc v n tham nhing trong hot ng t php; kp thi xc minh, truy tm ti sn b chim ot; nng cao t l thu hi tin, ti sn b chim ot. Hng nm, Chnh ph bo co kt qu thc hin cc chng trnh mc tiu quc gia v phng, chng ti phm, Chng trnh hnh ng phng, chng tham nhing; nu r cc b, ngnh, a phng lm tt v cha tt. Trong nm 2014, Chnh ph ban hnh hng dn chi tit v kim sot ti sn, thu nhp ca ngi c chc v, quyn hn; xc nh trch nhim ngi ng u c quan, t chc trong pht hin, x l hnh vi tham nhing; ban hnh, sa i, b sung quy chun chuyn mn cho hot ng gim nh t php trong l)nh vc php y, php y tm thn, ti chnh, k ton, ngn hng, xy dng phc v hiu qu hot ng t tng; hng dn vic bo v, biu dng, khen thng ngi t gic ti phm, vic x l cc hnh vi tr th ngi t gic ti phm, t co tham nhing. Chnh ph, Vin kim st nhn dn ti cao, Ta n nhn dn ti cao, Kim ton nh nc tng cng k cng, k lut cng v; thng xuyn thanh tra, kim tra vic thc thi nhim v ca i ngi cn b, cng chc; kp thi thanh lc, x l nghim minh ngi mc sai phm, tiu cc; nng cao cht lng i ngi iu tra vin, Kim st vin, Thm phn, Thanh tra vin, Kim ton vin; tng bc kin ton cc n v chuyn trch trong sch, vng mnh, p ng yu cu u tranh phng, chng cc ti phm v kinh t, chc v, tham nhing. 2. Vin kim st nhn dn ti cao ch o Vin kim st cc cp thc hin tt quyn cng t, kim st cht ch cc hot ng t php trong sut qu trnh t tng; ch ng, tch cc ra yu cu iu tra, yu cu khi t v n, khi t b can, chng lm dng vic bt khn cp, chng b lt ti phm v ngi phm ti, khng lm oan ngi v ti; phi hp cht ch vi cc c quan hu quan gim ng k t l tr h s iu tra b sung, khn trng x l dt im cc v n ln v kinh t, chc v, tham nhing c kt lun iu tra ngh truy t; khc phc cc trng hp lm dng khon 1 iu 25 ca B lut hnh s nh ch min trch nhim hnh s khng ng quy nh ca php lut; nng cao cht lng tranh tng ca Kim st vin ti phin ta, ch ng tham gia xt hi, lun ti c cn c thuyt phc, i p y kin ca ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khc; vic ngh Ta n p dng hnh pht nh, cho b co hng n treo, ci to khng giam gi phi ng quy nh ca php lut; kin quyt khng ngh yu cu Ta n xt x nghim minh cc v n v kinh t, chc v, tham nhing. Trong nm 2014, Vin kim st nhn dn ti cao ch tr, phi hp vi cc c quan hu quan ban hnh hng dn phi hp hot ng gia C quan iu tra, Vin kim st, Thanh tra, Kim ton trong x l cc v vic c du hiu ti phm qua thanh tra, kim ton; xy dng n v C ch, chnh sch u tranh, x l c hiu qu cc v n tham nhing, c bit l cc ti tham , hi l . Hng nm, Vin kim st nhn dn ti cao bo co tin gii quyt cc v n kinh t, chc v, tham nhing ln; nh gi y tnh hnh nh ch min trch nhim hnh s theo quy nh ti khon 1 iu 25 ca B lut hnh s. 3. Ta n nhn dn ti cao hng dn Ta n cc cp p dng thng nht php lut, xt x nghim minh cc v n hnh s; p dng hnh pht nghim khc i vi ngi ch mu, cm u, ngi li dng chc v, quyn hn chim ot hoc lm tht thot s lng ln ti sn nh nc. Ta n cc cp phi to iu kin cho b co, ngi bo cha v nhng ngi tham gia t tng khc bnh ng trong vic a ra chng c, ti liu, vt, a ra yu cu v tranh lun dn ch trc Ta n, khng kt n oan ngi v ti hoc b lt ti phm; trit khc phc tnh trng lm dng cc tnh tit gim nh quy nh ti cc iu 46, 47 v 60 ca B lut hnh s quyt nh hnh pht nh, cho b co hng n treo, ci to khng giam gi khng ng quy nh ca php lut; hn ch n mc thp nht t l cc bn n, quyt nh b hy, sa do nguyn nhn ch quan. Nm 2014, Ta n nhn dn ti cao ch tr, phi hp vi cc c quan hu quan ban hnh Thng t lin tch hng dn p dng thng nht cc quy nh gy hu qu nghim trng, rt nghim trng, c bit nghim trng , s lng ln, rt ln, c bit ln , t c din tch ln, rt ln, c bit ln trong cc ti phm v kinh t, chc v, tham nhing ca B lut hnh s; hng dn p dng cc iu 139, 140 v 163 ca B lut hnh s v Ti la o chim ot ti sn , Ti lm dng tn nhim chim ot ti sn v Ti cho vay li nng . Hng nm, Ta n nhn dn ti cao bo co, nh gi y tnh hnh quyt nh hnh pht, p dng n treo, ci to khng giam gi i vi cc b co phm ti v kinh t, chc v, tham nhing Ta n cc cp. 4. y ban t php ca Quc hi tng cng gim st vic pht hin v x l ti phm, tham nhing; kp thi kin ngh vi cc c quan hu quan khc phc hn ch, thiu st. Hng nm, gim st mt s chuyn , mt s v n phc tp m d lun quan tm; gim st, n c cc c quan hu quan ban hnh cc vn bn hng dn p dng php lut nu ti Ngh quyt ny v bo co y ban thng v Quc hi, Quc hi kt qu gim st. Hi ng dn tc, cc y ban ca Quc hi trong l)nh vc ph trch ca mnh c trch nhim phi hp cht ch vi y ban t php trong gim st vic pht hin, x l ti phm, tham nhing. iu 3 Chnh ph, Vin kim st nhn dn ti cao, Ta n nhn dn ti cao, Kim ton nh nc trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh t chc thc hin c hiu qu Ngh quyt 37 v Ngh quyt ny; hng nm bo co Quc hi ti k hp cui nm. iu 4 y ban thng v Quc hi, Hi ng dn tc v cc y ban ca Quc hi, cc on i biu Quc hi, cc v i biu Quc hi, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam gim st thc hin Ngh quyt ny. Ngh quyt ny c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam kha XIII, k hp th 6 thng qua ngy 27 thng 11 nm 2013. CH TCH QUC HI Nguyn Sinh Hng   PAGE PAGE 5 do"qxtuuwwyzzzzzyVkd$$If0h#$622 l4ayt\$xx$Ifa$gd\$xx$Ifa$gd\$0xx`0a$gd\ zzzzzzzzzz{{{({*{,{.{0{h]hgd\ &`#$gdg $xxa$gd\zzzzzzzzzzz { {{{{{ {"{${&{({*{.{0{h\0JmHnHuh\ h\0Jjh\0JUhgjhgU h\hV[:6&P 1}:pV[:. A!"n#$n% t$$If!vh5 5#v #v:V 65 522 l4 yt\t$$If!vh5 5#v #v:V 65 522 l4 yt\t$$If!vh55$#v#v$:V 655$22 l4 yt\@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListJ^`J \ Normal (Web)dd[$\$CJaJ4 @4 \Footer !.)@. \ Page Number5bc " ]\!q#';*/01222334<5>5Q5e5f5g5i5j5l5m5o5p5r5s5|5}5~555550 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000 00 0 00ȑ00ȑ00ȑ0@00ȑ0@0100@0@00 tAȑ04&bc " ]\!q#';*/01222334<5>5e5f550000@0 0000@000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0 00h5 $$$'z0{@D dz0{ ">?.{! '!!H" I" lJ" K" l115445B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace i5122g5g5i5i5j5j5l5m5o5p5r5s55533;5;5P5Q5f5f5g5g5i5i5j5j5l5m5o5p5r5s5~55565:5g5g5i5i5j5j5l5m5o5p5r5s555 `*ja Xq v WabAOG7s%s *$@$&c'H#(^(/)/)-{-2v4n5ha7=98:V[:4g:;IS;=x3>ByC7vHDIrJzJOK#R,R T;TXGU5sUVW?CY;_])_aa%f=Ch7l`m&qm-pEZp0^pnCy8{}!2~;%tpksmZ\M)4vggX(*\PbyAS(^*N:o{ X }FXV' Ki3?\tD#W1xiI e_b0PUx{#>+zDX Q/?"nYO Om(n6s |Uz;bW1u{D5l>;Y$y6&+Vu2pd mbc<5>5e5f55@;5;5A;5;5#(5pppFUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1h''o-`o-`!}4L5L52HP ?\2QUC HINGUYENNGUYENOh+'0t 0 < HT\dlQUỐC HỘINGUYENNormalNGUYEN1Microsoft Office Word@G@.3@8v3o-՜.+,0 hp THUA THIEN HUE`L5' QUỐC HỘI Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgjRoot Entry Fٗ3lData B1TableJWordDocument8SummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q