Thứ Ba, 03/08/2021 00:43 SA

Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong hai ngày 19 và 20/4/2021, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Hội nghị đã nghe các đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Hồ Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh phổ biến, quán triệt: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 – 2030); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đ/c Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Nội dung các chuyên đề nêu trên tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.


Qua học tập, nghiên cứu quán triệt, đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSND tỉnh nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tỉnh; từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Quang cảnh Hội nghị


Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại chi bộ và chỉ đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về thực trạng, những điểm mới về mục tiêu, giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết; đồng thời, nêu rõ các biện pháp tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân qua từng năm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.


Oanh Kiều

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/7/2021: 

09h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 3, 27/7/2021: 

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 28/7/2021:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 29/7/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 30/7/2021:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

 Thứ 7, 31/7/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 01/8/2021:

Phân công trực nghiệp vụ