Thứ Sáu, 09/12/2022 13:41 CH

Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến, được truyền trực tiếp từ điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu địa phương.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…


Điểm cầu Hội trường VKSND tối cao

Dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng và đồng chí Tạ Quang Khải. Cùng tham dự còn có các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao tại 05 điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao 2, 3 và Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.


Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khai mạc và báo cáo tóm tắt kết quả
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí khẳng định: Chỉ thị 05-CT/TW là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính điển hình trong giai đoạn vừa qua; thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong những năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai nghiêm túc, có hệ thống việc biên soạn giáo trình, chương trình các môn học giáo dục lý luận chính trị, trong đó có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động vào việc hình thành nhận thức, nếp nghĩ, cách làm và hành động cụ thể, góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhiệm kỳ vừa qua, có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng các điển hình được phát hiện, tôn vinh, biểu dương tăng dần qua các năm, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự bảo đảm vận hành thông suốt từ Trung ương tới cơ sở; sự đa dạng, đổi mới trong nội dung và phương thức tuyên truyền; sự kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác từ những nhiệm kỳ trước, chú trọng việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Chỉ thị 05.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, báo cáo còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và nguyên nhân. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đi xa nhưng di sản của người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta là vô cùng to lớn, đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời về đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại… Tinh thần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta, Nhân dân ta và đất nước ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện, cống hiến phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Làm rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát để triển khai học tập và thực hiện, đồng chí nhấn mạnh:“Phải hiểu hết thì mới thực hiện được”.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phân tích rõ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá cao những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình thực sự tạo sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc và mong muốn công hiến phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể Nhân dân ta kiên định hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến là những bông hoa đẹp đang hằng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục và cần phải làm tốt hơn nữa đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiểu quả vẫn chưa cao… Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa cao...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích thuận lợi, khó khăn về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế và đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nguồn: kiemsat.vn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ