Thứ Năm, 29/02/2024 04:42 SA

Đảng bộ VKSND tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.


Đ/c Nguyễn Phướng - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 cho Đảng bộ VKSND tỉnh

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh. Năm 2022, Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của Ngành với mục tiêu là: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong triển khai, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và vượt 130/130 chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước giao.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy luôn bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Ngành và của cấp ủy cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, luôn chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”- đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rất ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc thực hiện các Nghị quyết và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể; từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Xác định rõ việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của chi bộ, Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm - xem đó là căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 18-CTr/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng ủy VKSND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo nội dung Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 đã đề ra.
Quán triệt và thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc, đảm bảo thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước. Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên. Kết quả, đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Sau Đại hội, các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 05/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tài sản công; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc vụ án tham nhũng”; Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; triển khai thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú...
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm; không ngừng tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ… Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, tiến hành trực tiếp kiểm tra, giám sát 02 chi bộ trực thuộc, các chi bộ còn lại tự kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Đảng ủy. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của các cấp ủy Đảng; tổ chức sinh hoạt đảng thường kỳ đều đặn, cơ bản đúng thời gian quy định, nội dung sinh hoạt có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả. Hàng quý, đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị được giao...
Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 theo đúng Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Kết quả, công nhận 06/06 Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 01 Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 49/50 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành thăm, tặng 13 tấn gạo cho 650 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 07 xã, 05 phường của tỉnh Phú Yên. Chi đoàn VKSND tỉnh phối hợp với các chi đoàn trong Khối thăm, tặng 125 suất quà cho các bà mẹ việt nam anh hùng, các gia đình chính sách, có công cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó; thực hiện chương trình “xuân tình nguyên”, các công trình thanh niên như “thắp sáng đường quê và sắc hoa thanh niên”, “sắc cờ quê hương”… tổng trị giá hơn 335.200.000 đồng.
Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia xây dựng và thực hiện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra; tích cực cùng với chính quyền xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Kết quả, Công đoàn được tặng Giấy khen xuất sắc dẫn đầu khối của Công đoàn viên chức tỉnh; Chi đoàn được Đoàn Khối tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối và Bằng khen của Tỉnh đoàn…
Với những thành tích đã đạt được, tập thể Đảng ủy và Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng giấy khen cho Đảng bộ VKSND tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Oanh Kiều

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/02/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Viettel Phú Yên.

 

Thứ 3, 27/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Thanh tra - khiếu tố báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 28/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 15 báo cáo công tác (mời Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 1.

 

Thứ 5, 29/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

09h30:

- Đ/c Viện trưởng nghe Văn phòng báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra dự).

 

Thứ 6, 01/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm ngày “Biên phòng toàn dân” tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án tỉnh.

 

Thứ 7, 02/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 03/03/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Phú Yên năm 2024.

Phân công trực cơ quan