Chủ Nhật, 14/07/2024 17:16 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 08/01/2024, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ VKSND tỉnh vinh dự được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.


Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Đảng bộ VKSND tỉnh giữ vững danh hiệu này, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ VKSND tỉnh. Theo đó, năm 2023, Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của Ngành với mục tiêu “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND, góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay”. Cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ luôn chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết nhiều vụ án lớn về kinh tế, chức vụ, án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, tỉ lệ tài sản thu hồi trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, được VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao và điển hình trong toàn Ngành; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ kháng nghị được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 100%, kịp thời phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.


Đ/c Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023)

Xác định việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy luôn bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Ngành và của cấp ủy cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm - xem đó là căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Bên cạnh việc tổ chức kịp thời, đầy đủ các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo tính mới, mang lại hiệu quả cao như tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức thành công buổi tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”; tham gia Hội thảo khoa học về nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2023… Đây là các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rất ý nghĩa, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 18-CTr/ĐUK ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng ủy VKSND tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt tỷ lệ cao, không có đảng viên bỏ sinh hoạt đảng. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo nội dung Kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, thực hiện tốt 04 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt. Kết quả, năm 2023, Đảng ủy được Đảng ủy Khối công nhận là “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; các chi bộ trực thuộc đều được Đảng ủy VKSND tỉnh công nhận là “chi bộ bốn tốt”.
Phối hợp với lãnh đạo Viện tiếp tục nâng chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, 2025-2027. Ban hành Hướng dẫn và thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, khoa học, mở rộng dân chủ, công khai. Luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ; có kế hoạch và phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ đảng viên mới đúng quy trình, thủ tục; đã cử 01 đảng viên dự bị tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 01 đồng chí. Việc quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ… Qua kiểm tra, giám sát không có trường hợp đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Thực hiện tốt công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo Kế hoạch số 115-KH/ĐUK ngày 24/11/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Kết quả, công nhận 06/06 Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 01 Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 51/52 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành thăm, tặng 63 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; vận động công chức, người lao động đóng góp ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương để xây dựng và trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.
Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia) thực hiện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra; tích cực cùng với chính quyền xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Kết quả, năm 2023, Công đoàn VKSND tỉnh được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; Chi đoàn VKSND tỉnh được đề nghị Trung ương đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được, tập thể Đảng ủy và Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng giấy khen cho Đảng bộ VKSND tỉnh đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2019 - 2023), trong đó có 01 đồng chí thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Ly Ly

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ