Thứ Năm, 25/04/2024 12:04 CH

Hiệu quả tích cực trong tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên

Huỳnh Ngọc Thanh
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên luôn nắm vững, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và vận dụng sáng tạo đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Xác định việc vận dụng những giá trị cốt lõi, những nguyên lý, nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận khoa học mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, là giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Do đó, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên luôn tích cực, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Viện để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.


Màn hình Slide Bài hội thảo

Đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh với nhiều chuyên trang, chuyên mục, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”. Phát huy thế mạnh của loại hình báo điện tử kết hợp chặt chẽ với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Kịp thời đăng tải các tin, ảnh, bài viết về hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương với nội dung phong phú, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…
Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo tính mới, mang lại hiệu quả cao như đẩy mạnh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; Hội thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” năm 2022, tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia Hội thi “cán bộ làm công tác dân vận khéo” của Đảng ủy Khối năm 2023; duy trì tổ chức chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các bài viết về Bác, tạo không khí phấn khởi, tích cực hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị... Đây là các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng có ý nghĩa rất thiết thực, tạo sự chuyển biến, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục.
Lãnh đạo Viện đã chú trọng đến việc học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Hàng năm, Lãnh đạo Viện tạo điều kiện cho nhiều lượt công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, cử nhiều công chức tham gia học các lớp đào tạo về lý luận chính trị hệ Trung cấp, Cao cấp.
Căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện, kịp thời tổ chức sơ, tổng kết thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính định hướng, đổi mới, góp phần hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Qua đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng trong toàn Đảng bộ; kịp thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Từ việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, VKSND tỉnh Phú Yên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng từ khâu tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thông qua công tác chuyên môn, việc vận dụng những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, nhất là trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… luôn đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải có tư duy biện chứng khoa học, có lập luận sắc bén, có cái nhìn khách quan, toàn diện,… từ đó giải quyết vụ án được chính xác, có căn cứ, đúng quy định, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt người phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ Kiểm sát luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ngày càng hiệu quả. Kết quả công tác hàng năm, VKSND tỉnh luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.
Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, đảng viên và người lao động VKSND tỉnh cũng tích cực tham gia thực hiện hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho các hộ nghèo, nhận đỡ đầu, trợ cấp đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng các công trình thanh niên thắp sáng miền quê, làm xanh sạch môi trường, các phong trào thanh niên tình nguyện,… giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, người đồng bào vùng dân tộc thiểu số thuộc xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người dân có phát triển kinh tế, giảm dần khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống giữa các vùng trên địa bàn; đồng thời, giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác an sinh xã hội.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Thường xuyên quản lý và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm phản ánh kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của lãnh đạo Viện; đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người lao động về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thông qua công tác chuyên môn, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với an ninh điều tra, Tòa án phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng phá hoại chính sách đoàn kết, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xây dựng các nhóm trên Zalo, Facebook để chia sẻ, cung cấp, tuyên truyền, phổ biến thông tin tích cực trên mạng xã hội. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên luôn có ý thức cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, tham gia theo dõi và đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoặc phản bác có hiệu quả các tài khoản, trang mạng, thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Với những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, công tác giáo dục chính trị của Đảng bộ VKSND tỉnh đã tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thông qua đó góp phần xây dựng văn hóa con người Phú Yên phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những kết quả mà VKSND tỉnh Phú Yên đạt được, bên cạnh sự chỉ đạo thường xuyên của VKSND tối cao; lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng cùng cấp; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên, thì còn phải kể đến vai trò của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, tuyên truyền và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đây là việc làm cần thiết, phải tiến hành thường xuyên, liên tục trên mọi lĩnh vực công tác, không chỉ góp phần xây dựng Ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương mà còn góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Để tiếp tục triển khai tốt công tác quán triệt, truyên truyền và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị phải nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về học tập lý luận chính trị.
Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những kết quả, thành tựu nổi bật được Đảng ta vận dụng, phát triển; kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền miệng với các kênh thông tin, truyền thông để cán bộ, đảng viên có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu các nội dung cơ bản, những nội dung lý luận mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiến hành mạnh mẽ, sâu rộng, liên tục trên mọi phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động đấu tranh, phản bác, phê phán những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch để có các biện pháp đấu tranh, phản bác.
- Ba là, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận; tăng cường công tác thông tin; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh với các thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng.
Chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, nhận diện và có giải pháp hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đối thoại, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin định hướng tích cực, phù hợp với đối tượng; xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, trình độ đội ngũ tuyên truyền viên trong việc cung cấp thông tin có tính định hướng của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là những vấn đề mới phát sinh, quan trọng, nhạy cảm.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng nhận biết trong cán bộ, đảng viên và người lao động trước các thông tin xấu, độc, sai trái, bịa đặt, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Thường xuyên tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các gương điển hình, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa tích cực trên không gian mạng, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn, nhằm khẳng định và bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên; ý thức, trách nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên.
Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong đơn vị. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phải chủ động, tự giác, gương mẫu, nghiêm túc tham gia học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phải ghi chép đầy đủ; xác định cụ thể từng nội dung, vận dụng triển khai thực hiện phù hợp với cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung kiểm tra, giám sát về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được thực hiện hàng năm trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên không thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để xảy ra sai phạm, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn, những điều đảng viên không được làm, thông tin bịa đặt, đơn, thư tố cáo sai sự thật... làm mất uy tín tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.
Tóm lại, trong thời đại ngày nay, tình hình thế giới đã và đang có những biến đổi khó lường, nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng sâu sắc. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; là cơ sở khoa học của việc xác định con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Nắm vững và quán triệt, tuyên truyền, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong tình hình hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, nhằm việc nâng cao nhận thức về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là cơ sở khoa học và cách mạng trong cuộc đấu tranh tư tưởng chống lại các quan điểm phiến diện, sai lầm, phản động hòng phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.