Thứ Sáu, 24/05/2024 21:38 CH

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc tham gia xây dựng quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên tích cực tham gia xây dựng quốc phòng, an ninh; công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay tuy khó khăn, phức tạp nhưng rất quyết liệt và không khoan nhượng. Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ta phải coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo đối với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài này.
Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới đất nước là minh chứng sống động khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng; là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Để cuối cùng “với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam luôn là đề tài nóng bỏng mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động quyết liệt chống phá, thực hiện mục tiêu xóa bỏ, lật đổ; chúng tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, xây dựng quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam vừa là vấn đề có tính cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.
Xây dựng nền quốc phòng, an ninh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua, Đảng ủy VKSND tỉnh đã thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong xây dựng nền quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Xem công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, là biện pháp cơ bản, quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Lấy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị hàng năm.
Đảng ủy luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của đơn vị, nhất là về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và tầm quan trọng trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Đảng bộ trước mọi âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng dân chủ, tôn giáo, dân tộc, vấn đề biển, đảo… để lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn gây mất an ninh trật tự địa phương.
Đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường trách nhiệm THQCT và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; các tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội…, điển hình như vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí (Vụ 262); vụ cố ý làm bộ bí mật nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo, đưa hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng của người khác để trục lợi; vụ Trần Thị Tuyết Diệu, vụ Nguyễn Bảo Tiên phạm tội làm, tàng trữ phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam; vụ Phạm Hổ, vụ Ngô Công Trứ phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu; vụ Lê Lợi, vụ Nguyễn Thành Tín phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các vụ án tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh; chọn những vụ án điển hình tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và truyền hình trực tuyến nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; tự giác tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, thường xuyên thông tin, trao đổi kịp thời những vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cùng nhau làm tốt công tác xây dựng phong trào ANTQ.


Kiểm sát viên VKSND tỉnh đang luận tội đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên


Bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu nghe đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên luận tội

Chú trọng xây dựng, củng cố kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách theo quy định; lực lượng thanh niên xung kích an ninh, lực lượng phòng cháy, chữa cháy được tổ chức và trang bị đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện nghiêm việc trực bảo vệ cơ quan và trực nghiệp vụ 24/24 giờ để giải quyết công việc, tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự cơ quan.
Mặt khác, để tuyên truyền và tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”- đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rất ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao bởi thông qua việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ XI đã đề ra.


Đ/c Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và đ/c Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các thí sinh
tại Hội thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Trong thời gian tới, để xây dựng quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:
- Một là, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng quốc phòng, an ninh; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.
- Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân, định hướng thông tin chính xác, kịp thời nhằm tạo khả năng “miễn dịch”, “tự đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phản bác, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, kích động, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Ba là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
- Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc định hướng dư luận, đấu tranh trực diện với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Lấy phương tiện truyền thông mới và không gian mạng làm phương tiện, nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng không gian mạng để chống phá ta của các thể lực thù địch theo phương châm “lấy độc trị độc”, tận dụng những ưu thế của phương tiện truyền thông mới để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch thông qua việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục như “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...
- Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, gắn việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện”, Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” và Quy định 69-QĐ/TƯ ngày 06/7/2022 “Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”…
Với truyền thống, bản chất tốt đẹp và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tin tưởng rằng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Huỳnh Ngọc Thanh
Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ