Thứ Sáu, 24/05/2024 20:55 CH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành hính (THAHC) nói chung và công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan. Chất lượng, hiệu quả của các công tác này không ngừng được nâng cao; các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án cơ bản được đưa ra thi hành kịp thời, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong những năm gần đây, VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy: Công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án về việc và về tiền còn thấp; nhiều vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sát, thiếu kiểm tra dẫn đến để xảy ra vi phạm trong hoạt động thi hành án; một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho cá nhân và tổ chức...

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, THAHC; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng một số đơn vị THADS còn hạn chế; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận Chấp hành viên và công chức thi hành án chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong THADS, THAHC có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, THAHC trong thời gian đến, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, THAHC; tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, THAHC; gắn công tác THADS, THAHC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương…

Xuất phát từ tình hình đó, năm 2024 Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã mạnh dạn tham mưu, báo cáo đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đưa vào nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp năm 2024 giao cho VKSND tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngay trong tháng 02/2024, dự thảo Chỉ thị đã được gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy để thực hiện qui trình ban hành theo qui định. Và ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chị thị số 41-CT/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh”.

Theo Chỉ thị số 41-CT/TU: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; tạo sự chuyền biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84- KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp; Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bố sung năm 2014); Luật Tố tụng hành chính năm 2015... và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Công văn số 66-CV/TU, ngày 05/3/2021 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Công văn số 231-CV/TU, ngày 19/01/2022 về tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, nhất là Kết luận số 460-KL/TU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thi hành án dân sự của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh giai đoạn 2020-2022. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Thông qua giám sát, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương các vụ việc có khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở... Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận 123-KL/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ án hành chính tồn đọng hiện nay trên địa bàn tỉnh, Kiến nghị số 20/KN- VKSTC, ngày 31/01/2024 của VKSND tối cao về vi phạm trong giải quyết án hành chính và các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời kháng cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đối với những bản án hành chính ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước hoặc những bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành trong thực tiễn hoặc không phù hợp với tình hình thực tế quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, tránh để tổ chức, cá nhân bức xúc khiếu nại kéo dài.

- Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chỉ đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật THADS, theo dõi thi hành án hành chính ngay từ giai đoạn tiếp nhận thi hành án; kịp thời phát hiện vi phạm trong tổ chức THADS, theo dõi thi hành án hành chính đề kiến nghị, kháng nghị, khắc phục sửa chữa vi phạm.

- Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối, không thi hành án.

- Ban cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo TAND hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, ban hành các bản án đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, đúng quy định pháp luật; khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, khó thi hành; kịp thời trả lời, giải thích các bản án, quyết định theo đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự và các bên liên quan; thực hiện công khai các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo quy định để Nhân dân tham gia giám sát; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, trong việc ra quyết định bắt buộc thi hành án hành chính.

- Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; tham mưu và tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án kéo dài, khó khăn, phức tạp. Làm tốt công tác đôn đốc, theo dõi thi hành án hành chính; giải quyết dứt điểm, đúng theo quy định pháp luật đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi hành án và đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Ngành; thực hiện tốt Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các ngành liên quan đến công tác thi hành án dân sự (Thông báo số 843-TB/VPTU, ngày 29/01/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy). Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ trong nội bộ Ngành. Thực hiện và khắc phục theo kiến nghị, kháng nghị của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật.

 - Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này bằng hình thức phù hợp đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để chỉ đạo ban, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan THADS trong công tác THADS, Thi hành án hành chính; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương; định kỳ hoặc khi cần thiết nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp về kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn…

GIANG HÀ

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ