Chủ Nhật, 14/07/2024 17:33 CH

VKSND tỉnh Phú Yên triển khai Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) năm 2024, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành về công tác phòng, chống TNTC; tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Phú Yên.


Đ/c Lê Trung Hưng, TUV, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024

Năm 2024, VKSND tỉnh Phú Yên xác định phòng, chống TNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó yêu cầu Trưởng phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành về công tác phòng, chống TNTC, nhất là quán triệt, triển khai nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng”“đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng phải có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính, chí công, vô tư”; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống TNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống TNTC trong công tác cán bộ; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch triển khai thực hiện số 1066/KH-VKS-VP ngày 04/7/2023 của Viện KSND tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác phòng, chống TNTC trong ngành KSND...
- Thực hiện thường xuyên, đồng bộ các biện pháp phòng, chống TNTC gắng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện dân chủ trong hoạt động của VKSND: Công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng nhiệm vụ; Chủ động, thường xuyên rà soát xây dựng, sửa đổi và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Thực hiện kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập; Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy trình, khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.
- Triển khai, thực hiện nghiêm Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả, thiết thực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; tăng cường thúc đẩy chuyển đổi số, tập trung số hóa hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành và các hồ sơ vụ án, vụ việc. Ứng dụng chữ ký số trên các văn bản không mật nhằm giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm, nâng cao chất lượng công tác gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện việc thanh toán lương, các khoản phụ cấp đối với công chức, người lao động, các chi phí phát sinh trong hoạt động của đơn vị bằng hình thức chuyển khoản thông qua ngân hàng.
- Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của VKSND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chủ động lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống TNTC trong các cuộc thanh tra nghiệp vụ, thanh tra hành chính theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ của các đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra TNTC; Thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo về những nội dung vi phạm liên quan đến tham nhũng của cán bộ trong Ngành.
- Chủ động tự phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm người có hành vi TNTC, lãng phí, nhất là các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can, bị cáo, đương sự, người khiếu nại, tố cáo và người có liên quan.
- Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không chủ động và thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, để xảy ra TNTC trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực…

Minh Tín

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ