Thứ Bảy, 18/05/2024 10:11 SA

Biểu mẫu thống kê

BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2019

Các biểu thống kê nghiệp vụ theo Quyết định 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019

(Số liệu tháng tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng;

Số liệu 6 tháng tính từ ngày 01/12 năm trước đến hết 31/5 của năm báo cáo;

Số liệu 12 tháng tính từ ngày 01/12 năm trước đến hết 30/11 của năm báo cáo)

 

 STT Tên mẫu biểu thống kê Kỳ thống kê Mẫu thống kê Hướng dẫn biểu mẫu Ghi chú
1 Biểu số 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về
Tải về Hai cấp
2 Biểu số 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về
Tải về Hai cấp
3 Biểu số 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
4 Biểu số 04: Biểu Thống kê kết quả xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
5 Biểu số 05: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Cấp tỉnh 
6 Biểu số 07: Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
7 Biểu số 10: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
8 Biểu số 13: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục sơ thẩm.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Tải về Hai cấp
9 Biểu số 14: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục phúc thẩm. Tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Tải về Cấp tỉnh 
10 Biểu số 16: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
11 Biểu số 17: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm. Tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Tải về Cấp tỉnh 
12 Biểu số 19: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp 
13 Biểu số 20: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Cấp tỉnh 
14 Biểu số 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
15 Biểu số 23: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Cấp tỉnh 
16 Biểu số 24: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn trong hoạt động tư pháp. Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp
17 Biểu số 25: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp 
18 Biểu số 27: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp 
19 Biểu số 28: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Hai cấp 
20 Biểu số 29: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về  Cấp huyện 
21 Biểu số 30: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Cấp huyện 
22 Biểu số 31: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng  Tải về Tải về Cấp tỉnh
23 Biểu số 32: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định việc hoãn miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.  Tháng, 6 tháng, 12 tháng Tải về Tải về Cấp tỉnh 
24 Biểu số 33: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Thống kê tháng Tải về Tải về Hai cấp
25 Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự. Thống kê tháng Tải về Tải về Hai cấp
26 Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. Thống kê tháng Tải về Tải về Hai cấp


Các mẫu thống kê theo chỉ tiêu quốc gia
 

 STT Tên mẫu biểu thống kê Kỳ thống kê Mẫu thống kê Hướng dẫn biểu mẫu
1 Biểu 11: Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo).

6 tháng,

12 tháng

Tải về
Tải về
2 Biểu 12: Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo).

6 tháng,

12 tháng 

Tải về
Tải về
3 Mẫu thống kê Người dưới 18 tuổi phạm tội (sửa đổi) theo quyết định số 252/QĐ-VKSTC ngày 11/8/2021 của Viện trư­ởng VKSNDTC (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo)

6 tháng,

12 tháng 

Tải về Tải về
4 Mẫu thống kê số 01/MT và 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2019 của Viện trư­ởng VKSNDTC (Số liệu kỳ 6 tháng tính từ ngày 01/11 năm trước đến hết ngày 30/4 của năm báo cáo; Số liệu kỳ 12 tháng tính từ ngày 01/11 năm trước đến hết ngày 31/10 của năm báo cáo) 6 tháng,
12 tháng 
Tải về Tải về
         

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ